“Enlarge My Heart” (Psalm 119:25-32)

The more sufferings we have, sapat na excuse ba yun for us to spend less time in the Word and prayer, para mabawasan ang commitment natin sa Panginoon? No, hangga't nadaragdagan pa nga ang mga sufferings natin, nadaragdagan din ang reasons na meron tayo - the more we need God, the more we need to pray, the more we need to listen to his Word.

Part 9 – On Curses (Psalm 137)

Hindi tamang iwanan na natin ang pag-aaral natin sa Psalms kung hindi ko tatalakayin ang mga awit na tulad ng Psalm 137. Mahirap pag-aralan, mahirap ipaliwanag, mahirap siyasatin kung paano isasabuhay ang mga katulad nito. Ano'ng mararamdaman mo pag narinig mo 'to: "Kayong mga taga-Babilonia, kayoʼy wawasakin! Mapalad ang mga taong lilipol sa inyo gaya ng... Continue Reading →

How Long, O Lord? (Psalms 12-13)

For the past two months, we're digging deeper into the gospel through the Psalms. I hope marami sa inyo ang regular na ginagamit na sa Bible reading and prayer ang Psalms. Kung hindi pa, I encourage you to do that. It will really refresh your soul and your relationship with God. Every Sunday din pinag-aaralan... Continue Reading →

Part 7 – Faithful God, Unfaithful People (Psalms 105-106)

Note: This is not your usual sermon. I simply tell the stories embedded in Psalms 105-106 (they being historical psalms) and draw out briefly the theology of those stories. In response, you have to repeat the story to a partner, then share as thanksgiving your personal stories of God's faithfulness (in part 1) and then share... Continue Reading →

In God We Trust (Psalms 20-21)

We put our trust in the things we have. Like our job and money to give us security but we end up disappointed and unhappy; like our gadgets to help us get things done and be more productive but we end up more distracted and disconnected to people. We also put our trust in the... Continue Reading →

Part 5 – A Broken and Contrite Heart (Psalm 51)

Pinag-aaralan natin every Sunday ang Psalms at binabasa din araw-araw para matutunan natin ang iba't ibang expressions kung paano aawit ang puso natin sa pagsamba sa Diyos. But how can you worship and sing if your soul feels guilty and dirty because of the sins you have just committed? Or kahit yung matagal nang kasalanan... Continue Reading →

Part 4 – In the Splendor of Holiness (Psalm 96)

We worship by praising God with his people and by proclaiming the gospel to all peoples. We worship for who God is (Creator, King, Judge/Savior) and what God is for us (great, glorious and gracious). We worship with rejoicing and with trembling.

Part 3 – How Majestic is Your Name (Psalm 8)

https://www.audiomack.com/song/derick-parfan/part-3-how-majestic-is-your-name-psalm-8 Kung binabasa ninyo ang Psalms, well and good. Pero hindi sapat na basahin lang. Dapat matuto tayong basahin ito nang tama, ayon sa intensyon ng Diyos sa pagkakasulat nito. Ang aklat ng Mga Awit/Salmo tulad din ng iba pang bahagi ng Bibliya ay dapat basahin nang gospel-centered. The gospel is Story, the Good News... Continue Reading →

Part 2 – Richer than Gold, Sweeter than Honey (Psalm 19)

As your heart treasures the Word of God, you listen to him when you open your Bible, when you close your Bible, and live a life of intimate relationship with him 24/7. Malinaw yan sa unang awit na pag-aaralan natin, sa Psalm 19.

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: