Ano ang isang elder ng church?

The Basics (Mga Pangunahing Bagay) Ang isang elder ay isang lalaking Kinakikitaan ng mga qualifications na nakalista sa 1 Timoteo 3:1-7 at Tito 1:6-9;Kinikilala ng kongregasyong kinabibilangan niya bilang isang elder; at Pinangungunahan ang kanyang kongregasyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng Salita ng Diyos (1 Timoteo 3:2), pananalangin para sa mga tupa (Santiago 5:14), at... Continue Reading →

Sinu-sino ang mga Church Members?

Ang pagiging miyembro ng church ay isang napakahalagang bahagi ng pagsunod kay Cristo bilang isang disciple. Oo nga’t hindi ito makapagliligtas sa ‘yo tulad ng mga mabubuting gawa mo, o education, o culture, o friendships, o contribution, o baptism na di naman din makapagliligtas sa ‘yo. Pero ang pagsali sa isang church ay natural na gawain ng mga miyembro ng katawan ni Cristo.

Better than Unconditional Love

So is God's love for sinners unconditional? I think the better phrase is contra-conditional. I understand why Christians often refer to God's unconditional love. Salvation through Christ is God's pure gift of love to undeserving sinners. We cannot earn it. We receive it apart from anything in us but in shocking contradiction to what we... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: