Ano ang Isang Local Church?

Ang isang local church ay isang grupo ng mga Kristiyano na regular na nagtitipon sa pangalan ni Cristo para opisyal na kilalanin at pangasiwaan ang isa’t isa sa kanilang pagiging miyembro ni Jesu-Cristo at ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo (gospel) at pagsasagawa ng mga gospel ordinances.