Bakit Dapat Kang Maging Member ng Isang Local Church?

Oo, ang gospel ay nagkakaloob sa atin ng personal relationship sa Diyos. Ngunit ayon sa Banal na Kasulatan, yung relationship na yun with God ay may kasamang meaningful na relationship with His people. Kapag tayo ay nakipag-isa kay Cristo, tayo ay ibinibilang Niya sa isang pamilya – isang pamilya na literal na may laman at dugo, isang pamilya na tunay mong makikita at makakasama.

Ano ang Ginagawa ng mga Deacons?

Itinuturo sa atin ng New Testament ang tatlong aspeto ng ministry ng deacon na makikita natin sa Acts 6—pangangalaga sa mga pisikal na pangangailangan na naglalayong pagkaisahin ang church sa ilalim ng mga naglilingkod sa pamamagitan ng pagtuturo ng Salita ng Diyos. Sila dapat ay encouragers, peacemakers, at servants.

Sino ang mga Deacons?

Hindi dapat pabayaan ng mga churches ang pangangaral ng Salita ng Diyos at ang praktikal na pangangalaga sa mga miyembro na makatutulong para maisulong ang pagkakaisa. Mahalaga sa buhay at ministeryo ng isang iglesiya ang dalawang aspetong ito. Upang matiyak na ang dalawang magkaibang uri ng pagdidiyakono ay nangyayari sa mga churches, kailangan nating makita ang pagkakaiba ng ministry ng deacons sa ministry ng elders.

Limang Pagkakamali ng Prosperity Gospel

Sa article na ito ay nais kong suriin ang limang mga doktrina kung saan nagkamali ang mga nagtuturo ng prosperity gospel. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa mga maling katuruang nakapaloob sa mga pangunahing doktrina nila, inaasahan kong malinaw ninyong makikita ang mga panganib ng prosperity gospel. Ang mga doktrinang tatalakayin ko ay may kinalaman sa Abrahamic covenant, sa atonement, sa pagbibigay, sa pananampalataya, at sa panalangin.