Better than Unconditional Love

So is God's love for sinners unconditional? I think the better phrase is contra-conditional. I understand why Christians often refer to God's unconditional love. Salvation through Christ is God's pure gift of love to undeserving sinners. We cannot earn it. We receive it apart from anything in us but in shocking contradiction to what we... Continue Reading →

What is the gospel?

Ang gospel ay ang mabuting balita tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesu-Cristo para maibalik ang mga makasalanan sa mabuting relasyon sa Diyos. Heto ang buong kuwento niyan: Ang nag-iisang Diyos na banal ang lumikha sa atin ayon sa kanyang larawan para makilala siya (Gen. 1:26-28).Pero nagkasala tayo at nahiwalay ang relasyon natin sa... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: