Mahalaga bang gamitin ang mga titles na ‘elder’ at ‘deacon’?

Ang mga titles na ‘elder’ at ‘deacon’ ay hindi naman talaga ang pangunahing isyu sa ministry ng church, ngunit maraming magagandang dahilan kung bakit kailangan at dapat gamitin ng mga churches ang mga biblical titles na ‘to.

Growing One Another Week 4: The Means of Discipleship (Following Godly Examples)

Sa pag-aaral na ito, titingnan natin ang isang mahalaga pero madalas ay nababale-walang paraan ng paglago bilang Cristiano, at ito ay ang paggaya o pagtulad sa mga godly examples. Ang pagkatuto mula sa mga godly examples ay isang mahalagang aspeto ng pagsunod kay Cristo. Ibig sabihin nito, dapat tayong maghanap ng mga godly examples para tularan, at tayo rin mismo ay maging godly example sa iba.