Ano ang isang elder ng church?

The Basics (Mga Pangunahing Bagay) Ang isang elder ay isang lalaking Kinakikitaan ng mga qualifications na nakalista sa 1 Timoteo 3:1-7 at Tito 1:6-9;Kinikilala ng kongregasyong kinabibilangan niya bilang isang elder; at Pinangungunahan ang kanyang kongregasyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng Salita ng Diyos (1 Timoteo 3:2), pananalangin para sa mga tupa (Santiago 5:14), at... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: