Biblikal na Paglago at Pagdidisciple (by Mark Dever)

Ang isang mahalagang tanda ng isang healthy church ay ang laganap na pagmamalasakit sa paglago ng church ayon sa nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin nito ay lumalagong mga miyembro, hindi lang dumadami ang bilang.

Growing One Another Week 4: The Means of Discipleship (Following Godly Examples)

Sa pag-aaral na ito, titingnan natin ang isang mahalaga pero madalas ay nababale-walang paraan ng paglago bilang Cristiano, at ito ay ang paggaya o pagtulad sa mga godly examples. Ang pagkatuto mula sa mga godly examples ay isang mahalagang aspeto ng pagsunod kay Cristo. Ibig sabihin nito, dapat tayong maghanap ng mga godly examples para tularan, at tayo rin mismo ay maging godly example sa iba.