Growing One Another Week 3: The Motivations of Discipleship

Dapat tayong lumago bilang mga Cristiano at tulungan ang iba na magpatuloy din sa paglago dahil sa kung sino ang Diyos, ano ang ginawa niya para sa atin kay Cristo, at kung sino na tayo dahil sa pakikipag-isa natin kay Cristo.