Growing One Another Week 2: The Definition of Discipleship

Ang ibig sabihin ng discipleship ay paglago bilang mga tagasunod ni Jesus at pagtulong sa iba na sumunod din sa kanya.