Sinu-Sino ang mga Church Members?

Ang pagiging miyembro ng church ay isang napakahalagang bahagi ng pagsunod kay Cristo bilang isang disciple. Oo nga’t hindi ito makapagliligtas sa ‘yo tulad ng mga mabubuting gawa mo, o education, o culture, o friendships, o contribution, o baptism na di naman din makapagliligtas sa ‘yo. Pero ang pagsali sa isang church ay natural na gawain ng mga miyembro ng katawan ni Cristo.

Music in Service of the Word (Ang Kuwento ng Sidhimig)

Ako po si Robert Verdejo from Infinite Gospel Resound Church in Pasig, a worship leader and a songwriter of Sidhimig - isang worship team na ang misyon ay lumikha ng mga bagong papuring awit. Share ko lang kung paanong nagbago ang aming pananaw at ambisyon nang malaman namin ang kahalagahan ng gospel-centeredness sa buhay at sa ministry.

Part 3 – Singing and the Local Church

According to Colossians 3:16 and Ephesians 5:19, ang congregational singing ay indispensable part ng pagiging Christian at mahalaga if we are to grow into maturity as a body of Christ. Multi-dimensional, vertical (we sing to God and God speaks to us) and horizontal (we sing to one another). And these truths have implications for how we sing every Sunday morning

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: