Part 2: How to Fight

This sermon shows biblical strategies for fighting sin. It also exposes our common yet unbiblical approaches in dealing with sin in our lives.
Fight Clubs (book cover)

Introduction  |  Part 1

Desire to Overcome Sin

Meron akong kaibigang nakausap kamakailan lang. Committed Christian siya. Aktibo sa ministry. Nagtuturo ng Salita ng Diyos. Pero malalim ang struggle niya sa kasalanan, lalo na sa mga sexual sins. Nakipag-usap siya sa akin kasi gusto niyang lumaban, nandoon ang desire niya na mapagtagumpayan ang kasalanan sa buhay niya. Gusto niyang maging tulad ng Panginoong Jesus at maranasan ang kagalakan nang namumuhay sa kabanalan at sa kalooban ng Diyos.

At tulad ng napag-usapan natin last week, kung tayo ay mga Christians, iyon din ang gusto natin. Kaya lumalaban tayo. Nandoon ang desire. Di tulad ng mga non-Christians, walang struggle, walang desire to overcome sin. Pero ang tanong sa akin ng kaibigan ko noong araw na kausap ko siya, “Paano? Anong gagawin ko?” At alam kong ganyan din ang tanong nating lahat. Ito ngayon ang pag-uusapan natin.

Wrong Ways of Dealing With Sins

Pero bago iyon, tingnan muna natin ang ilan sa mga karaniwang paraan o strategies na ginagamit natin sa laban sa kasalanan.

Self-hiding

Lahat tayo may struggles sa kasalanan. Pero ayaw nating malaman ng iba (lalo na iyong mga sexual sins) kasi sasabihin natin, “Nakakahiya.” Nandoon ang shame. Kaya ang ginagawa natin, tinatakpan natin ng pagiging “nice boy” o “nice girl.” We hide to cover ourselves. Ganyan din ang unang reaksyon nina Adan at Eba nang magkasala sila at malamang hubo’t hubad sila, “At that moment their eyes were opened, and they suddenly felt shame at their nakedness. So they sewed fig leaves together to cover themselves” (Gen. 3:7 NLT).

Self-righteousness

Alam nating “guilty” tayo sa harapan ng Diyos. Na ang “kabayaran ng kasalanan ay kamatayan” (Rom. 6:23). Pero ang paraan na ginagamit natin para mawala o mabawasan man lang ang guilt na nararamdaman natin kapag nagkakasala tayo ay sa pagsisikap na maging “moral” o mabait o relihiyoso. Ikukumpara ngayon natin ang sarili natin sa iba at sasabihing, “At least I’m better than them,” o kaya naman, “Nobody’s perfect. Tao lang. Nagkakamali din.” O kaya naman, susubukan nating “bayaran” (penitence) ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng mabubuting gawa at sasabihin sa Diyos, “Ayan ha, nakabawi na ko sa ‘yo.” O kaya, gagawa tayo ng excuses at ituturo ang iba, tulad ng ginawa ni Adan, sinisi si Eba at ang Diyos.

Self-reliance

Ito naman iyong attitude na nagsasabing, “Kayang-kaya ko ‘to,” o “Kakayanin ko ‘to.” Iyon bang bilib sa sarili. May kasabihan nga tayo, “Do your best and God will do the rest.” Pero biblikal ba ‘yon? Mahilig tayo sa mga ganyan kaya nga may mga books na popular ngayon tulad ng nakita ko sa bookstore na Unleash Your Highest Potential na ilan sa mga sinasagot ay: “How to get rid of bad habits and develop good ones” at “How to fix your problems once and for all.” As if we can fix our problems once and for all.

Self-help

Kaya best-sellers din ang mga tinatawag na “self-help” books. Iyon bang paano masolusyunan ang iba’t ibang problema sa buhay at ma-improve ang sariling buhay. Ito iyong mentality natin na “try harder, tiyaga lang ang kailangan, huwag susuko.” Kaya tuloy pinaniniwala natin ang sarili natin na di na natin kailangan ang tulong ng ibang tao. Sasabihin pa natin, “God helps those who help themselves.” Biblikal ba iyon?

Totoo ngang kailangang matakpan ang kasalanan natin, na magkaroon tayo ng “righteousness” para maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, at kailangang may gawin tayo sa laban sa kasalanan. Pero ang problema sa apat na strategies na ito ay ang salitang “self.” Ang ginagawa nga ng Diyos para baguhin tayo ay iligtas tayo mula sa sarili natin. Kasi ikaw ang pinakamalaking problema mo, hindi naman si Satanas, o ang asawa mo o ang magulang mo o ang kalagayan mo sa buhay.

Kung sa tingin mo malalabanan mo ang kasalanan “by your own human effort,” you are “foolish.” Iyan ang rebuke ni Paul sa mga taga-Galacia, “How foolish can you be? After starting your Christian lives in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort” (Gal. 3:2 NLT). Kaya nga kahit si Paul, sabi niya sa sarili niya, “Wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death” (Rom. 7:24 ESV)? Anong sagot? “Thank God! The answer is in Jesus Christ our Lord” (Rom. 7:25 NLT). “He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ” (1 Cor. 15:57 NLT).

The Trinity and Us

Ang Diyos ang kailangan natin sa labang ito. “I lift up my eyes to the mountains– where does my help come from? My help comes from the LORD, the Maker of heaven and earth” (Psalm 121:1-2 NIV). Buti na lang at hindi niya sinabing, “Do your best, and I will do the rest” o “I will help you if you help yourself.” Ang Diyos pa nga ang gumawa ng damit para takpan ang kahubaran at kahihiyan nina Adan at Eba. At doon nagsimula ang pagtulong ng Diyos sa atin sa laban sa kasalanan. God – Father, Son and Spirit – is committed to help us fight sin. Our sanctification (ongoing battle against remaining sins and being transformed into the likeness of Christ) is a Trinity project.

Ayon sa 1 Peter 1:2, tayong mga Christians ay pinili ng Diyos Ama dahil sa kanyang pag-ibig, para sumunod sa Panginoong Jesus na siyang nagbuhos ng kanyang dugo para mapatawad ang ating mga kasalanan, at tayo’y pinapabanal sa pamamagitan ng Espiritung kumikilos sa ating puso. Ganoon din ang sinasabi ni Paul sa Eph. 1:3-7, 14:

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, with which he has blessed us in the Beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace…In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit (ESV).

We need “his glorious grace…the riches of his grace” and not self-effort in this fight against sin. We are saved by grace (Eph. 2:8) and are also being saved (from remaining sins) by grace. That’s how we fight sin. “For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age” (Titus 2:11-12 ESV).

1. Fighting Sin by the Love of God

Totoo ngang may mga warning ang Diyos tungkol sa kasalanan na dapat nating pakinggan, na di makakapasok sa kanyang kaharian ang magpapatuloy sa kasalanan, at magdurusa sa bigat ng kanyang parusa (Gal. 5:19-21; Eph. 5:5; Rev. 21:8). Pero ang takot sa parusa ng Diyos ay di sapat na panlaban sa kasalanan. Ganyan kasi karamihan sa atin nasanay ng mga magulang na ang babala ay, “Hala ka…sige ka ‘pag ginawa mo ‘yan…” Most of us are parented by fear and guilt. Kaya kapag nakagawa ng kasalanan ang bata, ayaw sabihin sa magulang, nagtatago, nagsisinungaling, pinagtatakpan.

Hindi takot sa galit ng Diyos, kundi ang katiyakan na iniibig tayo ng Diyos sa kabila ng mga pagsuway natin (dahil kay Cristo, tulad ng makikita natin mamaya) ang pinakamabisang panlaban sa kasalanan. “We are more than conquerors through him who loved us” (Rom. 8:37 ESV), na nakatitiyak tayo na walang anuman (kahit gaano kalaking kasalanan) ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos (8:38-39).

Lahat tayo naghahanap ng magmamahal sa atin at siyang mamahalin din natin. Nagkakasala tayo kung hinahanap natin ang pagmamahal na iyan (kasama ang security, pleasure, acceptance) sa ibang tao o ibang bagay tulad ng sex, relationships, money, career, family. Kaya sabi ng Diyos: “My people have committed two sins: They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water” (Jer. 2:13 NIV).

Kapag narealize natin iyon, na ang kasalanan ay di makapagbibigay sa atin ng pagmamahal na hinahanap natin at sa Diyos lang natin matatagpuan iyon, doon mangyayari ang repentance o pagsisisi. Ito iyong nakikita nating “evil” o paglapastangan sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos ang kasalanan. Na tatalikod tayo dito kasi wala nang pleasures sa atin. Tulad nga ng sermon ni Thomas Chalmers na “The Expulsive Power of New Affections,” tama ngang ang solusyon para mawala ang pag-ibig natin sa kamunduhan at matikman natin ang pait ng kasalanan ay kung matitikman natin ang tamis ng pag-ibig ng Diyos. Kung nakatikim ka man ng Chocnut, at nagustuhan mo, mapapalitan iyan kung matitikman mo ang Ferrero. Lalo na kung ito ay di mo babayaran, at regalo sa iyo.

Ganyan ang kabutihan ng Diyos. “Oh, taste and see that the Lord is good” (Psalm 34:8 ESV)! Dahil siya ang “fountain of living water” sa kanya tayo lalapit para sa kauhawan ng puso natin. Iba iyong alam natin ang “love of God” sa nararanasan natin ang “love of God.” Iyon bang masabi mong, “Aaaahhh!” “The Lord is…filled with unfailing love…For his unfailing love toward those who fear him is as great as the height of the heavens above the earth…But the love of the Lord remains forever with those who fear him” (Psalm 103:8, 11, 17 NLT). Tapos sasabihin mo, “The Lord is my Shepherd; I have all that I need…Surely goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life” (Psalm 23:1, 6 NLT).

Ang problema, feeling natin nababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin kapag nagkakasala tayo (at nadaragdagan naman kung mabuti ang ginagawa natin). Kaya hirap din tayong sabihing, “I love you, Lord.” Nahihirapan tayong paniwalaan kung sino ang Diyos (his love) dahil nakakalimutan natin ang ginawa niya sa krus para ipakita ang pag-ibig na ‘yon.

2. Fighting Sin by the Truth of the Cross

“God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners” (Rom. 5:8 NLT). We fight sin, tulad ng sinasabi ni Jerry Bridges, “by preaching the gospel to ourselves everyday.” Ganyan ang ginagawa ni Paul nang sabihin niyang, “I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me” (Gal. 2:20 ESV).

Gospel Story

We fight sin by preaching the gospel story to ourselves. Ito ang ginagawa ni Paul. Inaalala niya si Jesus na napako sa krus, na nagmahal sa kanya, na nagbigay ng buhay para sa kanya. Hindi natin ito karaniwang ginagawa, kasi ang akala natin kapag sinabing “gospel” para sa mga unbelievers iyan para maligtas sila. Tayong mga Christians na dapat “Christian growth” o “discipleship” ang pinag-uusapan. Pero hindi iniwan ni Paul ang gospel para lang sa mga unbelievers. Ipinaalala niya ito sa mga taga-Corinto: “the gospel…in which you stand, and by which you are being saved (present tense, sanctification)” (1 Cor. 15:1-2 ESV). Dahil naniniwala si Paul na itong “gospel” ang “power of God for salvation” (past, present, and future) hindi niya ito ikinahihiya at sabik pa nga siyang ipaalala ito sa mga Christians sa Rome (Romans 1:15-16). Sa laban natin sa kasalanan, ang kailangan nating power ay manggaling sa “message of the cross” (1 Cor. 1:18 NLT).

We are “being transformed” by “beholding the glory of the Lord” (2 Cor. 3:18 ESV). Si Jesus ang titingnan natin, hindi ang performance natin, hindi ang mga kailangan pa nating gawin, kundi ang natapos na niyang ginawa para sa atin. This is “the light of the gospel of the glory of Christ” (2 Cor. 4:4 ESV) na hindi nakikita ng mga spiritually blind. We look to Jesus, who endured the cross (Heb. 12:2). And we don’t stop looking at him. Ito ang ibig sabihin ng faith, hindi one-time faith, kundi persevering faith. “…the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God…” (Gal. 2:20).

Gospel Identity

Kung palagi nating naaalala ang ginawa ni Jesus sa krus para sa atin, pinanghahawakan natin by faith kung sino na tayo ngayon in union with Christ. Kaya sabi ni Paul, “I have been crucified with Christ…” (Gal. 2:20). Nakay Cristo na tayo. Sabi ni John Piper, “People in union with Jesus don’t quit fighting sin.” Bakit? Sabi ni Martyn Lloyd-Jones, “…now, in this relationship, we are sharers in, and partakers of, everything that is true of the Lord Jesus Christ himself.” Wow! Meron na tayong bagong identity dahil kay Cristo!

Totoo ngang wala na tayong kahatulan dahil nakay Cristo na tayo (Rom. 8:1) at pinatawad na lahat ng kasalanan natin (Eph. 1:7). Pero higit pa doon, God “has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places” (Eph. 1:3 ESV). Sabihin mo sa sarili mo na dahil kay Cristo, hindi mo na kailangang magpakasakim at magdamot dahil mayaman ka na; hindi mo na kailangang pagsikapang maging katanggap-tanggap sa tao, tanggap ka na at kinalulugdan ng Diyos; hindi mo na kailangang bayaran ang kasalanan mo, bayad na!

Gospel Promises

Ang “faith” natin ay hindi lang sa nakaraan at at kasalukuyang grace ng Diyos, kundi maging sa kanyang future grace. Lalabanan natin ang kasalanan (na nangangako sa atin ng mga kasinungalingan) sa pamamagitan ng pananampalatay sa mga pangako ng Diyos. At dahil din ito sa ginawa ni Jesus para sa atin: “He who did not spare his own Son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things” (Rom. 8:32 ESV)? “Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God” (2 Cor. 7:1 ESV). Para labanan ang kasalanan at maging tulad ni Cristo, “he has granted to us his precious and very great promises” (2 Peter 1:4 ESV) na siyang panghahawakan natin.

Ito ang ibig sabihin ng faith, na pinaniniwalaan nating “he rewards those who seek him” (Heb. 11:6 ESV). Kaya si Moises, sa halip na piliing i-enjoy ang mga “fleeting pleasures of sin,” nakihati siya sa kahirapan ng mga Israelita. Bakit? “He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward” (Heb. 11:24-26 ESV). Bakit ang mga tumanggap ng sulat ng Hebrews ay naging mahabagin sa mga nasa kulungan at masaya pa kahit kinuha na sa kanila ang mga ari-arian nila? “…since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one” (Heb. 10:34 ESV).

We fight by believing the promises of God’s future grace. Kapag natutukso kang tumingin sa pornography, panghawakan mo ang sinasabi ng Panginoon, “Blessed are the pure in heart, for they shall see God” (Mat. 5:8 ESV). Kapag natutukso kang magalit at maghiganti, paniwalaan mo ang sabi ng Diyos, “Vengeance is mine, I will repay” (Rom. 12:19 ESV).

David Platt (Follow Me, p. 111): “This is how we overcome the pleasures of sin: by letting Christ overcome us with the power of his satisfaction. When lust, lying, greed, possessions, or pornography promise pleasure, we fight their appeal with fulfillment in Christ. We know, believe, and trust that Jesus is better, and we refuse to give in to that sin because we have found greater satisfaction in our Savior. The way to conquer sin is not by working hard to change our deeds, but by trusting Jesus to change our desires.”

3. Fighting Sin by the Power of the Spirit

Nang umakyat sa langit si Jesus, hindi niya tayo iniwang nag-iisa. Ipinadala niya ang kanyang Espiritu para manirahan at manatili sa puso natin. Kaya sinabi din ni Paul sa Gal. 2:20 na “I no longer live but Christ lives in me.” The Spirit of Christ helps us fight against sin, that we might be like him. Ang “being transformed” sa 2 Cor. 3:18 ay passive, ibig sabihin, hindi tayo ang gumagawa para baguhin ang sarili natin. Hindi “by trying harder.” Sino ang gumagawa? “For this comes from the Lord who is the Spirit.” Paano natin mapapatay ang natitirang kasalanan sa atin? “…through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature” (Rom. 8:13 NLT). Paano tayong magkakaroon ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control nang tulad ng sa Panginoong Jesus? “The Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives…(Gal. 5:22 NLT).

Paano ba mababago ang puso natin? Parehong sagot nito sa tanong na, Paano ba tayo na-born-again (regeneration o new birth)? “The Holy Spirit gives birth to spiritual life” (John 3:6 NLT). At bakit nilagay ng Diyos ang Espiritung ito sa atin? To give us power to fight sin and obey his will. Pakinggan n’yo ang pangakong ito ng New Covenant, “And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my Spirit within you, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules” (Ezek. 36:26-27 ESV).

Hindi self-reliance o self-help ang kailangan natin, kundi Spirit-dependence. Iyong pag-amin na kung hiwalay kay Cristo, wala tayong magagawa. Absolutely nothing…in our fight against sin and in our transformation to Christlikeness. Kaya pakinggan natin ang sinasabi ni Jesus, “Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing” (John 15:4-5 ESV). Kaya nga sinabi ni Paul, “Be filled by the Spirit” (Eph. 5:18), o hayaan nating Espiritu ng Diyos ang kumontrol sa buhay natin. Because we are “led by the Spirit” (Gal. 5:18) and “if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit” (5:25).

Ano ang ibig sabihin nito practically? Paano natin mararanasan ang power niya na bumabago sa atin? Nasa atin na iyan. Parang kuryente sa bahay, meron kang electric fan. Di naman aandar iyan hangga’t di nakasaksak. Paano natin ngayon “isasaksak” (plug-in) ang sarili natin sa power ng Holy Spirit? Sabi ni Paul, “Take the sword of the Spirit, which is the word of God” (Eph. 6:17 NLT). Napakahalaga ng Word of God. Di lang basta babasahin. Kundi araw-araw, iexpose natin ang sarili natin sa Salita niya na parang tumitingin sa salamin.

Halimbawa, nabasa ko nitong nakaraan araw ang Psalm 81. Nagfocus ako sa verses 9-10, “You must never have a foreign god; you must not bow down before a false god. For it was I, the LORD your God, who rescued you from the land of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it with good things” (NLT). Tingnan mo at pagmasdang mabuti ang kadakilaan at pag-ibig ng Diyos. Hayaan mong uminit ang pag-ibig mo sa kanya. Ipanalangin mong ipakita ng Diyos sa iyo ang mga kasalanan mo at ang puso mong humahanap ng iba’t ibang diyos-diyosan. Hihingi ka ng tawad sa kanya. Aalalahanin mo ang ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo. Aalalahanin mo kung sino ka ngayon dahil doon. Tapos panghahawakan mo ang mga pangako niya. Tapos hihilingin mo sa panalangin na sa maghapon ay tulungan ka ng Espiritung harapin anumang tuksong ihaharap sa iyo ng Kaaway.

Love of God. Truth of the Cross. The Power of the Spirit. That’s how we fight. Sama-sama itong sinabi ni Jude, kapatid ng Panginoong Jesus, “But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith (fight the good fight of faith!) and praying in the Holy Spirit (by the power of the Spirit), keep yourselves in the love of God (by the love of God), waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ (by the truth of the cross) that leads to eternal life (the end of our fight!)” (Jude 1:20-21 ESV). Lalaban tayo dahil alam nating ang Diyos ang lalaban para sa atin.

JC Ryle (Holiness, p. 89): “Would anyone fight the fight of a Christian soldier successfully and prosperously? Let him pray for a continual increase of faith. Let him abide in Christ, get closer to Christ, tighten his hold on Christ every day that he lives.” Kaya panalangin ni Jude, “Now to him who is able to keep you from stumbling (he fights for us!) and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time and now and forever. Amen” (Jude 24-25 ESV).

4. Fighting Sin through Christian Community

Totoong ang laban natin sa kasalanan ay personal, ang relasyon natin sa Diyos ay personal. Pero hindi ito nangangahulugang gagawin natin ito nang mag-isa. Kung ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu ay nagtutulung-tulong para iligtas tayo mula sa kasalanan, para sa karangalan ng Diyos na ang laban sa kasalanan ay pinagtutulung-tulungan natin. Fighting sin is a community project. Kaya kailangan natin ng Fight Clubs. At ito ang pag-uusapan natin sa susunod na dalawang linggo.

9 Comments

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.