The Gospel and Personal Conflicts (1 Cor. 6:1-11)

Admittedly, we don't handle conflicts very well. Maybe because yung culture natin ay shame-based. Pero mas malamang na explanation or reason ay dahil sa pride at self-centeredness, at pati na rin yung failure natin to apply the gospel to our prideful hearts in fixing our relational problems.

Advertisements

Ang Ika-Walong Utos

Kung sa Diyos ang tiwala mo na magbibigay ng lahat ng kailangan mo, hindi ka maghahanap sa iba, hindi mo aangkinin o pagnanasahan man lang ang hindi para sa 'yo. “Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, Hindi kita iiwan ni pababayaan man'" (Heb 13:5 MBB).

Magandang Balita (Col. 1:1-8)

Magsisimula po tayo ngayon ng panibagong serye na pinamagatang "Wala Nang Kulang" batay sa mensahe ng sulat ni apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Maaaring apat na buwan tayong magtagal dito. Bakit Colosas? Mahalaga kasi na meron tayong regular diet ng systematic exposition ng Salita ng Dios. Para matuto tayong pag-aralan ito, para marinig n'yo hindi... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: