Ang Ika-Sampung Utos (Reuel Reyes)

The tragedy of Christmas is that we are doing exactly the opposite in our celebration. Instead of emptying, we are so busy filling ourselves with so many things. But the message of Christmas is not of filling but of emptying, for Christ himself emptied himself.

Ang Ika-Siyam na Utos

Wayne Grudem: "When we lie we dishonor God and diminish his glory, for we, as those created in God's image and created for the purpose of reflecting God's glory in our lives, are acting in a way that is contrary to God's own character."

Ang Ika-Walong Utos

Kung sa Diyos ang tiwala mo na magbibigay ng lahat ng kailangan mo, hindi ka maghahanap sa iba, hindi mo aangkinin o pagnanasahan man lang ang hindi para sa 'yo. “Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, Hindi kita iiwan ni pababayaan man'" (Heb 13:5 MBB).

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: