Psalms: Then Sings My Soul

We sing the songs of Jesus, because through Jesus God is now crazy-in-love singing over us. Ang bagsik ng galit ng Dios napalitan na ng tamis ng awit ng pag-ibig ng Dios sa atin dahil sa ginawa ni Cristo. Nang mahati ang dagat at makatawid ang mga Israelita, naging malaya na sila mula sa daang taon ng pagkakaalipin sa Egipto. Anong ginawa nila? Umawit sila sa Panginoon sa pangunguna ni Moises (Exod. 15). Nang mahati ang tabing sa templo at malaya na tayong makakalapit sa presensiya ng Dios at di na alipin ng kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, anong response natin? Aawit din tayo sa Dios. Katunayan, sa pagbabalik ni Jesus, lahat ng lahi, lahat ng wika ay aawit para kay Jesus. Together with all the angels in heaven we will sing the song of the Lamb (Rev. 15:3). We will join the millions in heaven singing to Jesus (Rev 5:9-10; 14:3) for all eternity. Ang gagawin natin for all eternity, simulan na natin ngayon. Together, in the psalms, let us sing the songs of Jesus.

https://audiomack.com/playlist/derick-parfan/psalms-then-sings-my-soul

Part 1 – Don’t Read the Psalms

Part 2 – Richer than Gold, Sweeter than Honey

Part 3 – How Majestic is Your Name!

Part 4 – In the Splendor of Holiness

Part 5 – A Broken and Contrite Heart

Part 6 – In God We Trust

Part 7 – Faithful God, Unfaithful People

Part 8 – How Long, O Lord?

Part 9 – On Curses