Losing Big for Something Bigger (1 Cor. 9:19-27)

We must be willing to lose something big in order to win something bigger. Meron siyang binanggit sa 1 Cor. 9:19-27 na dalawang malaking bagay na handa siyang mawala sa kanya para makamtan niya ang dalawang bagay na higit na mas mahalaga.

The Missional Purpose of the Law

Exodus 19:5-6, "Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine; and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation."

The Gospel: Wider (John 4:27-42)

Anuman ang kalagayan mo ngayon, anuman ang problemang kinakaharap mo, anuman ang mga excuses na palagi mong sinasabi, don't delay obedience in bringing this gospel wider into the world. We already have the gospel. That gospel alone is enough for the needs of the world. 

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: