EveryJuan…A Disciple-Maker

http://andyblanks.com/the-stewardship-of-your-role-as-disciple-maker/

http://andyblanks.com/the-stewardship-of-your-role-as-disciple-maker/Noong birthday ko, kumain kami sa Yakimix. Buffet. Eat all you can. Grabe sa dami ang pagkain. Masasarap pa. May Japanese. May Chinese. May Korean. May Filipino. Di ko naman matitikman lahat. Pipili lang ako ng gusto ko. Karaniwan, ganito ang mindset ng maraming Pilipino pagdating sa Christianity. Kung nagustuhan ang napakinggan, isasabuhay. Kung ayaw naman, at mukhang kailangan ng commitment, sacrifice, wag na lang.

Pero hindi ito ang picture ng discipleship na pinag-uusapan natin. Ang tagasunod ni Jesus ay sumusunod kay Jesus. Hindi lang sa iilan o sa karamihan ng mga utos niya, kundi sa lahat. Nang iutos niya ang Great Commission sa Matthew 28:18-20, ang authority ay “all” authority. In making disciples of Jesus, aabutin natin hindi lang ang sarili nating lahi o ang iilang lahi kundi “all nations.” At hindi lang sila babautismuhan, kundi tuturuang sumunod, hindi lang sa iilang utos niya kundi sa lahat, “teaching them to obey everything I have commanded you” (Matt 28:20 NIV). EveryJuan ang sermon series natin kasi ang concern natin ay “everything” sa iniutos ng Panginoong Jesus.

Nanggaling ang definition natin ng isang disciple sa Matthew 4:19, sa unang pagtawag ni Jesus sa mga disciples niya, “Follow me, and I will make you fishers of men” (ESV). Ang isang disciple ay “sumusunod kay Jesus, binabago ni Jesus, at ibinibigay ang buhay sa misyon ni Jesus.” Sa ating pagsunod sa Panginoong Jesus, binabago niya ang ating mga isipan, mga hangarin, mga relasyon at mga pangarap sa buhay. Binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon para ibahagi din ito sa iba at sanayin sila sa pagsunod sa kanya.

Nang pinag-usapan natin ang misyon last time, baka naoverwhelm ang iba sa inyo. All nations? Masyadong malaki iyan. Baka isipin ng iba sa inyo, hindi ako para diyan. Pang-dito lang ako. Ordinaryo lang ako. Di ko kaya iyan. Siyempre naman. Kaso di ka naman nag-iisa. Ang church ay isang pamilya. Tulung-tulong. Napakalaki ng Pamilya natin sa buong mundo. Kung magtutulungan, magkakaisa, we can finish the “all nations” mandate sa atin. Saanman tayo naroroon, saanmang sulok ng mundo tayo dalhin ng Diyos, ang layunin natin ay “to make disciples who make disciples who make disciples” hanggang maabot lahat ng mga lahi sa mundo at bumalik na ang Panginoon.

Listen

Resources

pdf-iconmp3-iconitunes-iconsermonnetlogo

discipleasdisciplemakerA Disciple is also a Disciple-Maker

But we have to start with one person at a time, one disciple at a time. EveryJuan a disciple. EveryJuan also a disciple-maker. Ang “make disciples” ay iniutos sa lahat. At kung may sasanayin man tayo na mga bagong disciples, ang goal natin ay maging disciple-maker din sila, na makasunod sila sa lahat ng utos ni Jesus, at ang “make disciples” ay iniutos niya bago siya umakyat sa langit. Ano ang ibig sabihin ng discipleship o disciple-making? Simple definition ang binigay nina Bobby Harrington at Josh Patrick sa Discipleship Handbook (http://discipleship.org): “helping people trust and follow Jesus.” Tumutulong sa ibang tao na mas makilala si Jesus, magtiwala kay Jesus, at sumunod kay Jesus. Simpleng definition, pero malaman. Nag-identify sila, based din sa Matthew 28, ng six elements, o mahahalagang sangkap for us to make disciples who make disciples who make disciples.

Elements 1-3: Jesus, Bible, Relationships

Sa mga nagdaang sermons natin, mas nadiscuss na natin ‘to. Pasadahan lang natin, tapos magfocus ako sa huling tatlo. Yung first element siyempre, Jesus. It’s all about Jesus. Dito sa Mateo 28:16-20, tinawag silang “11 tagasunod ni Jesus.” Pumunta sila sa bundok na sinabi ni Jesus sa kanila. Nakita nila si Jesus. Sinamba nila si Jesus. Nakay Jesus ang lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa. Ang lahat ng mga lahi ay para kay Jesus. Babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak (si Jesus!) at ng Espiritu. Tuturuan silang sumunod sa lahat ng utos ni Jesus. It’s all about Jesus! Life is all about Jesus! San umiikot ang buhay mo? Hindi lahat ng tao si Jesus ang nasa sentro ng buhay nila. Kahit Christians na, we still struggle with this. Ang goal ng disciple-making ay ilapit sila sa Panginoong Jesus, tulungan silang makilala pa siya, magtiwala sa kanya, sumunod sa kanya.

Ngunit paano mo siya mas makikilala? Paano mo malalaman ang mga utos niya na dapat sundin? Second element, Bible. Babad tayo dapat sa Salita ng Diyos. Ang ididisciple natin, tuturuan natin ng Salita ng Diyos at kung paano pag-aaralan ang Salita ng Diyos. It is “profitable for teaching, for rebuking, for correction, and for training in righteousness” (2 Tim. 4:16). Hindi lang for head knowledge, kundi for heart transformation and life change. “Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo” (Mt 28:20). Hindi lang basta mag-aral ng Bibliya, kundi maturuan silang magtiwala at sumunod sa Diyos sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. Our goal is not just information, but transformation (Rom 12:1-2; 2 Cor 3:18).

Mangyayari ang transformation na ito in the context of relationships. Iyan ang third element. “Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu” (Mt. 28:19). Hindi lang basta mailubog sila sa tubig, kundi maakay sa isang malapit na relasyon sa tatlong persona ng Diyos at maikonekta sa pamilya ng Diyos – ang Iglesya o Church (GraceCommunity). No one can be a disciple alone.

Element #4: Intentionality

Ang disciple-making ay di mangyayari basta-basta. Dapat intentional. Dapat may plano. Sabi ni Jesus, “Puntahan ninyo…” Sino ang pupuntahan mo? Paano ka pupunta? Kailan ka pupunta? Kung ay disciple-maker ay tumutulong sa iba na makakilala kay Jesus at makasunod sa kanya, dapat may plano ka kung anong gagawin mo. Paano mo gagawin iyon? Hindi natin ito magagawa kung nakaupo lang, hindi nagpaplano at hindi naglalaan ng oras para sa iba.

Para mas maging intentional tayo, I propose na dito sa church magkaroon tayo ng One2One. Bawat isa, merong isa pa na umaakay, umaalalay para tulungan kayong mas makilala si Jesus, magtiwala at sumunod sa kanya. Nasanay kasi tayo na program-based ang discipleship. Ito ngayon, mas personal, mas relational. Bawat isa, may nagwa-One2One sa inyo. Merong ilan sa atin na ready nang mag-One2One sa inyo. At eventually, lahat sa atin ay magwa-One2One din ng iba. Hindi ibig sabihin na one on one lang. Puwede, at mas mainam, kung dalawa ang wina-One2One ng bawat isa. Mas dynamic ang interaction. Para hindi rin mabigat sa naglilead. Tapos regular iyang nagkikita. Puwedeng linggu-linggo sa loob ng kalahating taon, o puwedeng hanggang 2 years. Depende, hanggang maabot ang goal na may wina-One2One na rin kayo.

Hindi ka lang isang disciple, ikaw din ay disciple-maker! Kung paano ka natulungan ng iba sa pagiging disciple, ganoon din dapat ang gawin mo sa iba. Kung ako ay isang disciple-maker, paano ko masasanay ang ilan sa mga kapatid ko kay Cristo na makasunod din sa kanya? 

Whom will I invite to disciple-making? Isulat ang pangalan ng isa, dalawa, o tatlong kapatid kay Cristo na inilagay ng Diyos sa puso mo para gabayan sa pagsunod sa Panginoon at sanayin din sa disciple-making?

How will I bring them in? Paano ko sila aanyayahan na maglaan ng ilang oras kada linggo sa One2One meeting para pagtulungan namin ang paglago sa pagsunod kay Cristo? Anu-anong adjustments ang gagawin ko sa aking schedule para makapaglaan ng oras sa kanila? Sa inaya ko, sino pa ang puwede kong isama sa kanya? O sino pa ang gusto niyang isama?

How will I teach them to obey? Pag-isipan kung paano sila matuturuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Anong materials ang gagamitin mo? Meron tayong mga recommended dito sa church, pero pwede kang mag-adopt ng iba depende sa sitwasyon. We will schedule regular training sessions para sa gusto nang magplano tungkol dito.

Element #5: Journey

Ayon kay Jim Putman, sa kanyang Real-Life Discipleship, merong proseso ang paglago ng isang disciple, at dapat aware tayo dito para matulungan natin sila ayon sa pangangailangan o kalagayan nila. Oo nga’t hindi naman linear, straight line ang process na ‘to, may ups and downs, pero nandoon ang growth. Ito ang discipleship journey na sasamahan natin ang iba, aalalayan, paglalaanan ng panahon. Hindi ito program, meron itong personal involvement. Tulad ng halimbawa ng Panginoon sa kanyang pagtuturo sa mga tagasunod niya. Inilaan niya ang oras, lakas, at buhay niya para sa kanila. Nagbigay siya ng magandang halimbawang dapat nilang tularan. Tulad ni apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica (1 Tes 2:7-12) na para siyang isang “mapagkalingang ina,” inihandog “ang aming buhay” dahil “sa laki ng aming pagmamahal sa inyo”; at tulad din ng “ama” – “pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob, at hinikayat na mamuhay nang tapat sa paningin ng Diyos.” Para tayong mga magulang na inaalalayan ang iba sa prosesong ito. Ano itong five stages, ayon kay Jim Putman?

discipleshipjourney

1. Dead. Dito tayo lahat nagsimula. At maaaring ang ilan sa inyo ay narito pa rin sa ganitong status. “Noong una, itinuring kayo ng Dios na mga patay dahil sa mga pagsuway n’yo at mga kasalanan” (Eph 2:1 ASD). Ito ang mga taong di naniniwala sa Dios at sa kanyang Salita sa Bibliya. O kung naniniwala sila, sinasabi namang, “Maraming daan papunta sa Diyos. Kahit anong relihiyon naman ayos lang.” O kung Christian man siya, sinasabi niyang, “Christian ako kasi nagsisimba ako at mabuting tao naman ako.” Kailangan nating i-share sa kanila kung sino ang Diyos, si Jesus at ang kanyang ginawa, at kung paano tayo magkakaroon ng relasyon sa kanya hindi sa pamamagitan ng gawa kundi ng biyaya ng Diyos na tinatanggap sa pananampalataya (Eph. 2:8-9). Ginagamit natin ang Story of God para dito.

2. Infant. At kapag sila ay may buhay na, hindi na patay, na-born again na (John 3), magsisimula iyan sa pagiging sanggol. “Dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran n’yo na ang lahat ng uri ng kasamaan…Gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espirituwal (Word of God!), upang lumago kayo…” (1 Pet 2:2). Kailangang-kailangan nila ng tulong ng mga matatanda. Marami pa silang hindi alam. Kala nila kapag naging Christian, magiging OK na ang lahat. O ang mga Christians parang mga santo at santa na. Sinasabi nila:

 • “Hindi namang kailangang pumunta sa church. Naikukuwento naman sa akin ang mensahe ni pastor. Nagpepray naman ako at nagbabasa ng Bible.”
 • “Nasaktan na ko ng mga tao. Ayokong maging close sa iba.”
 • “Ang ministry ko ay ang trabaho ko. Nagpoprovide ako sa family ko. Wala na akong oras para sa church.”
 • “Tithing? Ano iyon?”
 • “Hindi ko alam na nasa Bible pala iyon.”
Parang si Pablo sa pakikipag-usap niya sa mga taga-Corinto bilang “mga sanggol pa sa kanilang pananampalataya kay Cristo” (1 Cor. 3:1). Patuloy nating i-share sa kanila ang gatas. We share new truths from the Bible. Bibigyan natin sila ng magandang foundation sa buhay Cristiano. Para mas makilala nila si Jesus at malaman kung paano sila naligtas, gagamitin natin ang Following Jesus (six lessons). Para i-share sa kanila ang mga bagong habits na kailangan nilang simulang ipractice para sa paglago, gagamitin natin ng First Steps (7 lessons). Bibigyan natin sila ng personal attention, para makita nila na meron silang mapagkakatiwalaan, mapagsasabihan ng mga struggles nila. Ang focus natin dito ay ang identity ng disciple as learner. Natututo silang makinig sa salita ni Jesus at sumunod sa mga utos niya. Natututo din silang tumingin sa atin sa mga halimbawang ipapakita natin.

3. Child. Dahil meron na silang magandang foundation, they are feeling a sense of security. “I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name’s sake” (1 Jo 2:12 ESV). Naeexcite na silang mas matuto pa. Naeexcite sila sa mga opportunities na meron sa church. Kaso naroon pa ang self-centeredness. Maririnig sa kanila ang ganito:

 • “Sino ba ‘tong mga bagong pumupunta sa church? Di ko sila type. Sa iba na lang dapat sila umattend.”
 • “Ayoko nang pumunta sa church, dami namang tao.”
 • “Gusto ko sanang pumunta sa gathering ng GraceComm, kaso di naman ako naaasikaso dun.”
 • “Wala namang naglalalaan ng panahon sa akin. May nagwa-One2One sa iba, sa akin wala. Ayaw siguro nila sa akin.”
 • “Di ko nagustuhan ang music ngayon, maingay masyado, mali-mali ang lyrics, buti pa dun sa isang church…Ang haba pa ng sermon ng pastor, nakakaantok.”
 • “Di naman ako napapansin dito, makalipat na lang sa iba.”

Kailangang maituro sa kanila na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang relasyon nila sa Diyos at kay Cristo, yung identity nila dahil sila ay nakay Cristo na, hindi kung ano ang sinasabi ng iba o trato sa kanila. Dapat maturuan silang pakainin na ang sarili nila (personal Bible study), hindi na sinusubuan pa. Dapat matutunan nilang makipag-relate sa church bilang isang pamilya, na iadjust din ang expectations sa ibang kapatid kay Jesus, na merong understanding. Ang focus sa stage na ito ay ang identity ng disciple as worshiper at family member. Na mas maunawaan nilang ang layunin ng Diyos ay ang relasyon sa kanya (Love the Lord your God!) at relasyon sa iba (Love one another!). We connect them to church as family and to God.

4. Young Adult. So they are moving from self-centeredness to God-centeredness and other-centeredness. “I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one…I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one” (1Jo 2:13-14 ESV). Nandoon na ang desire na maglingkod sa iba at gawin ito for God’s glory. Pero naroon din ang tendency na feeling nila responsible sila kung magrespond ang iba sa message nila o hindi. Nagseserve sila, pero hindi pa nila naiisip kung paano sasanayin din ang iba. Ganito ang karaniwang sinsabi nila:

 • “Gustung-gusto ko sa GraceComm namin, pati ang Fight Club ko malaking tulong talaga sa mga heart issues ko, pero marami pang iba na dapat meron din sila nito.”
 • “Gusto ko na ring mag-lead ng isang group, kaso di ko pa alam kung anong gagawin.”
 • “Bakit kaya hindi dumalo si Elsa at si Ana ngayon, may sakit siguro, madalaw nga.”
 • “May binabasa ako sa Quiet Time ko, may tanong ako. Maitanong nga sa iba.”
 • “Meron palang visitation team, makasali nga.”

Kailangan natin silang bigyan ng lugar kung saan sila maglilingkod. Aalalayan natin sila tungkol sa mga experiences nila sa ministry. Tutulungan natin silang makabuo ng sariling Fight Club, para kung matapos na ang One2One natin sa kanila, tuluy-tuloy pa rin ang discipleship nila sa isa’t isa, kung saan pwede silang magconfess, maencourage, at maging accountable sa isa’t isa. Tutulungan din natin silang maidentify ang mga spiritual gifts nila at sasanayin sa pagbabahagi ng gospel tulad ng Story of God training. Isasama natin sila sa mga ministry natin para maexperience nila. Bibigyan natin sila ng mas malaking vision – global vision. Aayain natin sila sa Kairos Course para dito. Ang focus sa stage na ito ay ang kanilang identity bilang servant at missionary. So we train them to minister.

5. Parent. Ito ang role ni Pablo kay Timoteo na gusto rin niyang gawin niya naman sa iba. Meron nang reproduction. Meron nang sariling inaalagaan. Dati siya ang inaalalayan, ngayon umaalalay na rin siya sa iba mula sa pagiging spiritual infant hanggang maging disciple-maker na rin. “Kaya ikaw Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Cristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao, na makakapagturo rin sa iba, ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi” (2 Tim 2:1-2). Kapag parent na, nagsisimula nang mag-isip hindi lang kung ano ang magagawa niya, kundi ang magagawa natin as a team. Nandoon na ang mindset na magcoach naman ng iba. Nandoon na ang pagnanais na makita ang mga taong inaalalayan nila na maging mature ang maging ka-partner nila pero hindi na dependent sa kanila. Kung baga sa isang magulang, di na nakasukob sa bahay niya ang anak niya, kasi may sarili nang pamilya. Pero nandoon pa rin ang relationship nila.

At kapag magsalita sila, gusto nilang pinag-uusapan ang ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Hindi nagmamalaki, kundi merong humility.

 • “Ipagpray mo ko. Meron kasi akong officemate na gusto niyang ipaliwanag ko ang Bible sa kanya. Excited pero medyo kinakabahan.”
 • “Meron kaming ibabaptize sa GraceComm namin, patulong naman kung paano siya mas maiinvolve sa ministry sa church.”
 • “Pinagpray ng buong GraceComm namin na mag-mission trip. May maisuggest ka ba kung saan? Sa GenSan kaya?”
 • “Ang discipleship pala dapat nagsisimula sa loob ng bahay. Pwede mo ba kong kumustahin palagi kung naglalaan ako ng oras para idisciple ang mga anak ko?”
 • “Meron kaming kasama sa GraceComm na passionate sa mga bata. Pwede mo bang sabihin kay Alvin (Children’s Ministry head) na tawagan ako?”

Exciting kapag ang dinidisciple natin ay ganito na ang mga sinasabi. Tatanungin na natin, How will I send them out? Ang layunin natin ay hindi lang para sila ay matulungang sumunod kay Jesus, kundi para balang araw sila rin ay matutong turuan at sanayin ang iba na sumunod kay Jesus at maging disciple-makers din. Pag-isipan kung paano mo sila ikukumisyon (commission) para makapagsimula na rin silang magsanay ng iba. Isipin mo din kung paano mo sila patuloy na paglilingkuran at gagabayan habang sila naman ang nagsasanay ng iba.

Element #6: Multiply

Kapag sinunod natin ang strategic process na ito, natural na lilitaw ang ika-anim na sangkap, multiply. This is our goal. Sa creation pa lang ito na ang nais ng Panginoon sa atin, to reproduce, to multiply (Gen. 1:28; 9:1). Pero hindi biological reproduction ang point, kundi iyong reproducing the life of Jesus in us. “By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples…You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide” (Joh 15:16 ESV). At nangyayari ito kapag ang mga inaakay nating tagasunod ni Jesus ay nag-aakay na rin ng ibang tagasunod ni Jesus na nag-aakay na rin ng ibang tagasunod ni Jesus.

Ito ang nangyayari sa book of Acts, sa early Church. “And in those days, when the number of the disciples was multiplied” (Act 6:1 KJV). “And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem” (Act 6:7 ESV). “So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied” (Act 9:31 ESV).

Multiplication ang nangyayari kung EveryJuan ay nakikibahagi sa making disciples who make disciples who make disciples who make disciples…Karaniwan addition lang ang nangyayari, kung ikaw lang ang gagawa, at ang mga dinidisciple mo ay di natuturuang magdisciple din ng iba. Minsan nga subtraction pa. Kapag isang tao sa isang linggo ang madala mo sa Panginoon. Merong 50 pagkatapos ng isang taon, 200 pagkatapos ng apat na taon, 500 after 10 years, 1000 after 20 years. Ang dami na rin no? Puwede na siguro? Pero hindi puwede ang puwede na, kasi ang desire ni Lord ay “the earth will be filled with the glory of the Lord.”

Kapag multiplication, mabagal sa simula, kasi mag-iinvest ka sa buhay ng isa o dalawang tao para makapagmultiply din sila. Sa isang taon, dalawa na kayo. After 2 years, apat pa lang. After 6 years, 16. After 8 years, 256 na. After 10 years 1,024 na. After 20 years more than 1 million na! Ganyan kalaki ang impact if we will invest our life sa buhay ng isa o dalawang tao sa loob ng isa o dalawa o tatlong taon. Ganyan ang ginawa ni Jesus sa 12 sa loob ng tatlong taon. Siyempre di pa natin nakikitang nangyayari. Kasi may part tayo na gagampanan. Ang dinidisciple din natin may part na gagampanan. Pero higit sa lahat, mangyayari ito dahil sa kapangyarihan ng Espiritu na nasa atin. Ito naman ang pinangako ni Jesus. “At tandaan ninyo: lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo” (Mat. 28:20).

Ito ang motivation natin. Ang makasama si Jesus. Ang maramdaman ang presensiya niya. Ito rin ang premyo natin.

Kung mapapansin n’yo parang hawig itong “multiplication” sa networking o pyramid schemes o multilevel marketing. Na magrerecruit ka, na magrerecruit din, na magrerecruit din. At lalong lumalaki ang kikitain mo. Pero ang kaibahan, kahit Great Commission ang tawag sa disciple-making, walang kumisyong makukuha, walang suweldo, walang kita. Ikaw pa nga ang magpapaluwal, ikaw pa nga ang gagastos. Pero dito walang scam. Di lugi ang investment mo. You will experience more of Jesus. The Father is glorified when we bear much fruit (Jn 15:8). And our joy will be full (Jn 15:11).

This is for God’s greater glory and the fulness of our joy. Sulit na sulit. So, if you want that, more of God’s glory, and more joy, sa susunod na isa o dalawang taon, sino ang isa o dalawang tao (non-Christian o new disciple) ang paglalaanan mo ng oras para mas makilala si Jesus, mas magtiwala kay Jesus, at mas makasunod kay Jesus?

Part 1 - A Learnerdiscipleasmissionarydiscipleasservantdiscipleasfamilymemberdiscipleasworshiper

7 Comments

 1. Grace be with you always pastor! Taga bulacan po ako at isang miyembro sa music ministry. Salamat sa patuloy mo na paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Kanyang Salita. Nagagamit ko po sa pagtuturo bilang gabay ang mga topic na naka post dito.

  Liked by 1 person

 2. Hello po Pastor, sobrang nakakagalak sa puso na meron pala kayong ganito! Hindi lang to makakatulong sa aking personal na paglago, excited po akong maibahagi din sa iba ang mga nabasa ko. Salamat po sa patuloy na pag mamaximize ng iyong buhay para sa Lord 🙂

  Liked by 1 person

 3. Hello po Pastor Derick, sobrang pasasalamat ko po sa Panginoong Hesus dahil sa ministry ninyong ito.Matagal na po akong naghahanap ng mga tagalog discipleship resources na magagamit sa paggawa ng disipulo.Tunay na napakabut po ng Diyos sa inyong ministry.Pagpalain pa po lalo kayo ng Panginoon.

  Like

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.