Sermon: “Killing Sin” (Rom. 8:12-13)

Itong coronavirus ay malaking problema at kailangan ng solusyon, kailangang maging maingat tayo. Pero, wag nating kalimutan na meron tayong mas malaking problema. Hindi yung sakit na nitong taon lang kumalat, kundi yung sakit na sa simula't simula pa ay nasa atin na. Hindi yung sakit na may posibilidad tayong mahawa, kundi yung sakit na nasa atin na. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang kasalanan. As Christians, paano natin lalabanan at papatayin ang mga natitira pang kasalanan sa buhay natin?

Sermon: “The Spirit Dwells in You” (Rom. 8:9-11)

Simula nang tayo ay sumampalataya kay Cristo, nag-move-in na ang Espiritu para manirahan sa atin. Hindi para bumisita at magkape. Hindi para tumambay lang nang matagal-tagal. Hindi para mag-overnight lang. Hindi para mag-staycation lang. Hindi naman parang hotel ang puso natin. Itong katawan natin ang permanent residence niya.

Sermon: “Flesh and Spirit” (Rom. 8:4-8)

Yung justification natin hindi nakasalalay sa sanctification natin. Pero yung sanctification natin nakasalalay sa justification natin. Magkaiba itong dalawa, pero hindi pwedeng paghiwalayin. Walang justified Christian na hindi being sanctified Christian. Kasi 'yan ang layunin ng Diyos sa ginawa niyang pagliligtas sa atin at hindi mababali ang layuning iyan ng Diyos.

Sermon: “No Condemnation” (Rom. 8:1-3)

Anumang takot, pangamba, pag-aalala, kabalisahan ay nag-uugat sa pag-focus natin masyado sa kung ano ang ginawa o ginagawa natin, o sa sarili nating determinasyon na gawin ang mga dapat gawin, sa halip na alalahanin ang mga gospel realities—kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin, our new identity in Christ, at sa kanyang unwavering commitment na tuparin at tapusin ang lahat ng ipinangako niya para sa atin.

Gospel Awakening Session 4 – The Heart of the Gospel (Jurem Ramos)

Our desperate condition drives us toward the perfect righteousness of Christ as the only way for us to be right with God. Why is the law insufficient to provide us the righteousness required of us? What did Christ’s perfect obedience and his sacrificial death on the cross accomplish for us? What is meant by the biblical terms substitution, redemption, propitiation and justification, and why are they crucial in having a firm grasp of the gospel message?

Gospel Awakening Session 3 – None is Righteous (Jurem Ramos)

The center of the gospel is the death of Christ and the reason why He died is to deal with sin. Therefore, the proclamation of the gospel is incomplete without addressing the issue of sin. This means explaining that men and women are sinners and are therefore under the wrath of God is important if we want to present the gospel properly.

Killing My Pet

Before you continue reading this, think of one sin in your life you are finding it hard to let go of or turn away from. If you cannot think of any, this post is not for you. But if you want to know how to deal with remaining sins in your life, then continue reading...... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: