‘Wag Sayangin ang Buhay (Gospel Tract)

download

Maraming tao ang hindi nalalamang sinasayang nila ang kanilang buhay.  Inaakala nilang magkakaroon sila ng tunay na kaligayahan basta maraming pera, o may magandang trabaho, o may masayang pamilya.  Sa iba naman na nag-iisip tungkol sa kabilang-buhay, inaakala nilang ang pagtulong sa mga mahihirap, pagiging relihiyoso, at pagkakaroon ng matuwid na pamumuhay ay sapat upang marananasan ang tunay na kaligayahan sa kabilang-buhay.

Mapasaiyo man ang lahat ng kayamanan sa mundo at sikapin mo mang gumawa ng maraming kabutihan, maaaring masayang pa rin ang buhay mo.  Seryosong usapan ito, kaya nga sinabi ni Jesus:

“Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan, at mapahamak ang kanyang buhay?” (Marcos 8:36)

Picture1Kung gusto mong masayang ang buhay mo ngayon at mapahamak ang iyong kaluluwa, ipagpatuloy mo lang ang buhay mo simula nang ikaw ay ipanganak – hiwalay sa Diyos at sa Kanyang mga layunin (Awit 51:5). Ngunit kung ayaw mo itong masayang, inaanyayahan ka ngayon ng Diyos na makinig sa pitong katotohanang itinuturo ng Bibliya, ang Salita ng Diyos.

1 Nilikha ka ng Diyos upang Siya’y sambahin at parangalan.

Picture2Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa (Genesis 1:1).  Ikaw ay isa sa Kanyang mga nilikha upang Siya’y mabigyan ng karangalan at papuri.  Nilikha Niya ang ating unang mga magulang, sina Adan at Eba, upang maging salamin ng Kanyang katuwiran at kabanalan (Genesis 1:26-28).

Picture3Sa lahat ng Kanyang mga nilikha sa mundo, tayo lamang ang binigyan ng pribilehiyong makilala ang Diyos at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya.  Dahil dito, dapat natin Siyang ibigin nang ating buong pagkatao (Mateo 22:37-40).  Sa lahat ng gagawin natin, dapat Siya ang nabibigyan ng karangalan (1 Corinto 10:31).

Matakot kayo sa Diyos, at luwalhatiin ninyo siya…Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig! (Pahayag 14:7)

Ngunit ito ba ang naging tugon ng mga tao sa Diyos?

2 Sumuway ka at hindi nagpasakop sa paghahari ng Diyos.

Mula pa sa simula, patuloy ang pagpapakita ng Diyos ng Kanyang kabutihan bilang Hari at Tagapamahala ng Kanyang nilikha.  Ibinigay Niya ang lahat ng ating kailangan upang magkaroon ng magandang buhay.  Sa kabila noon, sinuway ng ating mga unang magulang, sina Adan at Eba, ang salita ng Diyos (Genesis 3).

Tulad din nila, sumuway at naghimagsik tayong lahat sa pamamahala ng Diyos (Roma 5:12). Hindi tayo nagpasakop sa Kanya. Hindi natin Siya nabigyan ng karangalan tulad ng nararapat sa Kanya – sa isip, sa salita, at sa gawa. Pinalitan natin Siya bilang Hari ng ating buhay. Ang tawag ng Bibliya dito ay “kasalanan.”

Lahat ng tao ay makasalanan…walang matuwid, wala kahit isa…walang naghahanap sa Diyos…walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa…Hindi sila marunong matakot sa Diyos…ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. (Roma 3:9-23)

Ngunit baka sabihin mo, “Mapagmahal ang Diyos, ‘di ba?  Baka puwede namang hindi na Niya pansinin ang kasalanan ko.”  Totoong mapagmahal ang Diyos, ngunit…

picture4.png3 Hindi palalampasin ng katuwiran ng Diyos na ‘di maparusahan ang mga makasalanan.

Hindi maaaring basta-basta isantabi lang ng Diyos ang kasalanan. Ito ay paglapastangan sa Kanyang katuwiran at katarungan. Dahil diyan, kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at tayong lahat ay nasa ilalim ng Kanyang makatarungang parusa.

Sinabi ng Diyos sa Roma 6:23 na “ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.”  Nalayo at malalayo ka sa Diyos dahil sa iyong kasalanan.  Walang hanggang galit ng Diyos ang katapat nito.  Kung ganoon, napakalaki ng problema ng tao.

Matinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. (Roma 2:8-9)

Ang iba ay hindi iniisip ang ganitong problema.  Ang iba naman ay nag-aakala na muli silang makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa o ng relihiyon.  Ngunit may isa pang problema…

4 Hindi ka makalalapit sa kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng sariling gawa.

Ang kasalanan, maliit man o malaki, ay isang paglapastangan sa Diyos. Ang Kanyang pamantayan ay kabanalang walang bahid dungis. (Mateo 5:48; 1 Pedro 1:15-16).  Kung gayon, hindi ka maaaring manangan sa iyong sariling kabutihan, kahit pa higit na mabuti ka kaysa sa iba.  Maging ang pinakamabuti mong gawa ay marumi pa rin sa paningin ng Diyos (Isaias 64:6).  Kung gusto mong makalapit sa Diyos, kailangan mong sundin lahat ng Kanyang mga utos (Santiago 2:10).  Ngunit dahil sa likas na pagkamakasarili ng tao, hindi mo kayang ibigin ang Diyos nang buong puso at ang ibang tao gaya ng iyong sarili (Mateo 22:37-40). Pusong makasalanan ang ugat ng problema natin (Marcos 7:21-23). Kaya nga,

Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa Kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat: “Sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kasulatan.” (Galacia 3:10)

Tayo ay mga makasalanang nararapat lamang tumanggap ng walang hanggang parusa ng Diyos. Wala tayong magagawa para matakasan ito. Kung gayon, mayroon pa bang solusyon sa problema ng tao? Oo! Narito ang mabuting balita…

5 Upang mailapit tayo sa Diyos, si Jesus ay naparito, namatay sa krus para sa atin at muling nabuhay sa ikatlong araw.

Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, Siya mismo ang nagbigay ng solusyon sa napakalaking problema natin.  Ginawa Niya ito sa pamamagitan ng paghahandog ng Kanyang Anak na si Jesus para sa atin (Juan 3:16; Roma 5:8).  Si Jesus, bagamat tunay na Diyos, ay nagpakababa at namuhay bilang tunay na tao (Juan 1:1, 14; Filipos 2:6-8). Sinunod Niya ang lahat ng nais ng Diyos. Hindi Siya kailanman nagkasala (Hebreo 4:15).

Picture5Si Cristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. (1 Pedro 3:18)

Ayon sa plano ng Diyos, ipinako si Jesus sa krus upang akuin ang bigat ng parusa ng Diyos.  Siya’y inilibing at sa ikatlong araw ay muling binuhay at nagtagumpay laban sa kamatayan at kasalanan (1 Corinto 15:3-5).  Ito ang napakagandang balita para sa lahat ng tao! Pero hindi ibig sabihing wala ka nang gagawing pagtugon.  “Ano ang dapat kong gawin upang ako’y maligtas” (Gawa 16:30)?

6 Buong puso mong tanggapin si Jesus at ang Kanyang ginawa para sa iyo.

Picture6Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya.  Ito’y kaloob ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili.  Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. (Efeso 2:8-9)

Nahabag sa atin ang Diyos. Ginawa Niya para sa atin ang hindi natin kayang gawin; ibinigay Niya ang hindi natin karapat-dapat tanggapin.  Ang kaligtasan ay libreng regalo mula sa Diyos.  Hindi natin ito binayaran; hindi natin ito kailanman mababayaran. Kaya nga hindi mo palalampasin ang napakahalagang regalong ito!  Paano mo ngayon ito tatanggapin?

Magsisi kayo at magbalik-loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. (Gawa 3:19)

Magsisi.  Amining ikaw ay makasalanan na lumabag sa kautusan ng Diyos at nararapat lamang parusahan.  Ipahayag mo ang iyong mga kasalanan sa Kanya at humingi ng tawad.  Sabihin mong ikaw ngayon ay tumatalikod na sa sariling makasalanan at magsisimulang magpasakop kay Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay.

Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. (Roma 10:9)

Sumampalataya.  Paniwalaan mo sa iyong puso na si Jesus ang Panginoon (Gawa 16:30-31) at Siya’y may awtoridad sa lahat ng bagay, lalo sa iyong buhay.  Paniwalaan mong si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan at Siya’y muling nabuhay upang matiyak ang iyong buhay na walang hanggan.  Huwag sa sarili magtiwala kundi kay Jesus na magliligtas sa iyo.  Magtiwalang patatawarin ng Diyos ang iyong mga kasalanan at ibibigay sa iyo ang bagong buhay bilang isa sa Kanyang mga anak (Juan 1:12) ayon sa Kanyang pangako.  Bilang pagpapakita ng iyong pagtitiwala kay Jesus, isuko mo ang iyong buong buhay at magsimulang sumunod sa Kanya.  Ito ang pasimula ng iyong bagong buhay na nakay Cristo. Ito rin ay isang habang buhay na pagsunod at pagtitiwala sa Kanya.

Ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ay hindi basta-basta maipagpapaliban dahil…

7 Babalik ang Panginoong Jesus upang ibigay ang walang-hanggang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanya, ngunit parusa naman laban sa mga sumusuway sa kalooban ng Diyos.

Picture7Si Jesus na Tagapagligtas ngayon ay babalik bilang Hukom ng lahat ng tao.  Ang tugon mo sa Kanya ngayon ang siyang magiging tugon Niya sa iyo sa susunod na buhay.  Kung itinakwil mo Siya at tinanggihan ang Kanyang alok na kaligtasan, itatakwil ka rin Niya sa harapan ng Kanyang Ama sa Langit.

Parurusahan niya ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Magandang Balita ng ating Panginoong Jesus.  Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. (2 Tesalonica 1:8-9)

Ngunit kung sa buhay na ito ay tatanggapin natin Siya, tatanggapin din Niya tayo sa araw na iyon at makakasama natin ang Diyos sa isang buhay na walang katapusan ang kasiyahan.

Totoong hindi madali ang sumunod kay Jesus.  Maaaring mawala sa iyo ang pangalang iniingatan mo, o ang iyong pangarap sa buhay, o kayamanan, o pamilya, o mga kaibigan, o maging ang iyong sariling buhay.  Ngunit ang matatamo mo naman ay isandaang ulit na higit pa sa maaaring mawala sa iyo (Marcos 10:28-30).  Makakasama mo ang Diyos sa Langit.  Mapapasaiyo si Jesus bilang iyong walang hanggang Kayamanan at Kagalakan. Ano pa ba ang mas liligaya sa ganyang klaseng buhay!

Sinabi ni Jesus, “Ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.  Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa Magandang Balita ay magkakamit nito.” (Marcos 8:34-35)

Kung sa pamamagitan nito ay nangusap sa iyo ang Diyos at nais mong tumugon sa pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Jesus, maaari mong ipanalangin ang tulad nito:

Panginoong Diyos, napakadakila ng iyong pag-ibig at hindi ako karapat-dapat tumanggap nito.  Ngunit salamat dahil ipinaranas mo ito sa akin nang mamatay ang Iyong Anak na si Jesus para bayaran ang aking mga kasalanan at ilapit akong muli sa Iyo.  Ngayon po ay nagsisisi ako at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan.  Kinikilala ko po si Jesus bilang aking Panginoon at Tagapagligtas.  Patuloy mo pong ituro sa akin ang daang dapat kong lakaran. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Kung ang ilan sa mga nakasulat dito ay hindi pa malinaw sa iyo o gusto mo pang malaman kung ano ang gagawin mo pagkatapos nito, maaari ka naming samahan sa isang pag-aaral na pinamagatang Following Jesus: A Study on Basic Christianity

Sa pag-aaral na ito, sasagutin natin ang mga tanong na: “Sino ba talaga si Jesus?” at “Ano ang tunay na Cristiano?”  Huwag po kayong mahihiyang bumisita o tumawag sa amin.  Kagalakan naming tulungan kayong makilala si Jesus upang hindi masayang ang inyong buhay.

Maaaring nagtatanong ka tulad ng isa sa mga tagasunod ni Jesus, “Paano namin malalaman ang daan?” Tandaan mo ang sagot ni Jesus sa Juan 14:6:

Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

Kay Jesus lang ‘di sayang ang buhay!

download

 

 

 

 

 

 

 

 

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.