Part 4: How to Fight Together

“Upon becoming a Christian, we are inducted into a Fight Club, the Fight Club of faith.”

“…I discovered that when the gospel was the focus of our fighting, Fight Clubs were much more effective in promoting God-honoring discipleship.”

~ Jonathan Dodson, Fight Clubs: Gospel-Centered Discipleship

Fight Clubs (book cover)

Introduction  |  Part 1  |  Part 2  | Part 3

What is a Fight Club?

I hope and pray na ngayon ay naroon na ang pagnanais n’yong lumaban sa kasalanan para maging tulad ng Panginoong Jesus at maranasan ang buhay niyang inilaan para sa atin na makasama siya.  At kung ikaw ay nakay Cristo, nasa iyo ang Espiritu, naroon ang desire. And hopefully, narealize na ninyong hindi n’yo kakayanin ang labang ito na nag-iisa. You need God – Father, Son and Holy Spirit. At ang best place para magtagumpay ka sa labang ito ay sa church, kasama ang mga kapatid mo kay Cristo, fighting against sin together.

Pero para mas magawa natin ito nang intentional, regular, at focused, kailangan natin ng Fight Club – isang grupo ng tatlong lalaki o tatlong babae na nagkikita nang regular (kada linggo o dalawang beses isang buwan) para tulung-tulong na bugbugin at gulpihin at patayin ang mga natitirang kasalanan sa atin hanggang mamatay ito at lumago at tumibay ang pagtitiwala natin sa mga pangako ng Diyos kay Cristo. Puro lalaki lang o puro babae lang kasi merong mga gender-specific issues na mas mapagtutulungan kung puro lalaki o puro babae. Maliit na grupo lang para mas intense ang laban at mas lumalim ang relasyon sa isa’t isa. Hindi naman magandang dalawa lang dahil merong ilang may struggles sa same-sex attraction at kung hindi man ay di magandang madevelop ang tinatawag na co-dependency.

Ilang buwan ko na ring pinag-iisipan ang tungkol dito, kung paano gagawin sa church natin. At malaking tulong sa akin para mas naging malinaw ang tungkol dito nang makita ko ang sinulat ni Jonathan Dodson, pastor sa US, na guide para sa Fight Clubs: Gospel-Centered Discipleship. Ang title nito ay hiram naman sa movie na pinagbibidahan nina Brad Pitt at Edward Norton, na siya namang hango sa isang book na isinulat ni Chuck Palahniuk. Ang kuwento nito ay tungkol sa mga lalaking bumuo ng Fight Club, para ibuhos ang lakas nila sa pakikipaglaban sa isa’t isa.

Pero tayong mga Christians, hindi sa isa’t isa ang laban natin, kundi tulung-tulong na labanan ang kasalanang natitira sa atin. Sabi ni Dodson, “Upon becoming a Christian, we are inducted into a Fight Club, the Fight Club of faith.” At ang kainaman dito, hindi ito laban sa sariling lakas at diskarte natin: “…I discovered that when the gospel was the focus of our fighting, Fight Clubs were much more effective in promoting God-honoring discipleship.”

Pagkatapos niyang magsermon sa church nila tungkol sa “fighting the fight of faith” at tungkol sa vision para sa Fight Clubs, agad-agad bumuo ng Fight Clubs ang mga nasa church niya, nagkikita sila sa bahay, sa park, sa coffeeshops, at kung saan-saan para lumaban sa kasalanan. I hope and pray na ganito rin ang mangyayari sa church natin, na maging “viral” din ito na kumalat maging sa ibang mga churches.

Pero siyempre, kailangang simulan natin ito kaagad, kung nararamdaman natin ang urgency. “For if you live according to the flesh, you will die; but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live” (Rom 8:13 NIV).

How to Start a Fight Club

Paano ngayon tayo magsisimula?

 1. Manalangin ka sa Diyos na bigyan ka ng dalawang kapwa-lalaki o kapwa-babae na makakasama mo. Sigurado akong bibigyan ka ng Diyos nito kung iyan ang nasa puso mo (Psa. 37:4; Luke 11:9-10).
 2. Makipagkaibigan ka sa mga kapatid mo dito sa church, o sa ibang church man. Ikuwento mo ang buhay mo sa kanila at pakinggan mo ang kuwento ng buhay nila. Kung di sila nakapakinig ng sermon series na ‘to, i-share mo sa kanila kung bakit kailangan ng Fight Club.
 3. Magkasundo kayo kung tuwing kelan kayo magkikita at anong oras. Dapat may schedule kayo para intentional at regular. Once a week ba o twice a month? Gaano kahaba ang meeting n’yo? Isang oras ba o dalawang oras?
 4. Magpatulong sa mga church leaders o sa mga sanay kung paano ang gagawin. Tutulungan namin kayo sa simula hanggang puwede na kayong iwan dahil kaya na ninyo. Gagawin nating isang manual/booklet ang sermon series na ‘to para makatulong sa grupo n’yo.

How to Remain Gospel-Centered

Kapag nagsimula ka ng Fight Club, mainam na alam mo kung ano ang goal. Ang goal ng isang Fight Club ay maging “gospel-centered” o “Christ-centered” o “cross-centered.” Hindi lang ito basta isang “accountability group” tulad ng karaniwang ginagawa ng iba. Anong pagkakaiba? Gusto kasi nating maiwasan ang tendency sa mga accountability groups na ang maging focus ay ang mga kasalanan natin o ang pagtatagumpay natin sa kasalanan. Gusto nating ang focus ay si Jesus, hindi ang sarili natin; kung ano ang ginawa niya at ginagawa niya at gagawin pa, hindi ang di natin nagawa o nagawa natin o gagawin natin. We need to avoid both legalism and licentiousness.

Avoid Legalism. Ito iyong kaisipang nagsasabing: “Susunod ako para maging tanggap ng Diyos.” This is foolishness tulad ng sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, “How foolish can you be? After starting your Christian lives in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort” (Gal 3:3 NLT)? Sa Fight Club n’yo, iwasang maging checklist lang ito ng mga dapat at di dapat gawin (dos and don’ts) at para kayong mga pulis sa isa’t isa.

Avoid License. Ito naman iyong kaisipang: “Tanggap na pala ako ng Diyos, ayos lang na di sumunod sa kanya.” This is a misapplication of grace. Ito naman ang problema ng turo ng mga false teachers na dapat iwasan ng mga Christians na sinulatan ni Jude, “Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesu-Cristo, ang ating kaisa-isang Pinuno at Panginoon” (Jude 4). Sa Fight Club n’yo, palagi n’yong isaisip na ang grace ng Panginoon ay “transforming grace”. To remain gospel-centered, we need to pursue growing in grace.

Pursue growing knowledge of God and self. Sabi ni Peter, “Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ” (2 Pet. 3:18). Habang mas nakikilala natin ang Diyos sa kanyang kabanalan, may nakikita natin ang sarili nating kasalanan, na kailangang-kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Ito ang magtutulak sa atin para lumapit sa trono ng kanyang biyaya (Heb. 4:16).

Pursue daily repentance and living by faith. Na masabi natin: “Susunod ako dahil tanggap na ako ng Diyos dahil kay Cristo.” Ang goal ng Fight Club ay matulungan n’yo ang isa’t isa na mamuhay sa “daily repentance” – araw-araw na pagtalikod sa kasalanan at “living by faith” (Gal. 2:20), na panghawakan ang mga pangako ng Diyos na nasa atin na dahil kay Cristo, para makasunod tayo sa tulong ng Espiritung nasa atin. The gospel changes us. Ang buhay natin ay nagiging “overflow” ng biyayang natanggap natin sa Diyos.

How to Fight in a Fight Club

To keep Fight Clubs gospel-centered, I propose that we practice these four things every time we meet: praise, confess, gospel, pray. Ganito din ang sabi ni Jude sa mga Christians para magpatuloy sila hanggang matapos ang laban:

Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesu-Cristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin (Jude 20-21).

Praise

Sabi ni Jude sa verse 21, “Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos.” Kapag naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, kapag nakita natin kung sino siya talaga, nag-uumapaw ang puso natin sa pag-ibig sa kanya at di natin mapipigilang magpuri sa kanya. At habang nagpupuri tayo sa kanya, lalo pa tayong na-iinlove sa kanya at ang mga kasama natin sa Fight Club na nakakarinig noon ay lalo ding naiinlove sa kanya. Sabi ni C. S. Lewis sa kanyang Reflections on the Psalms:

I think we delight to praise what we enjoy because the praise not merely expresses but completes the enjoyment; it is its appointed consummation. It is not out of compliment that lovers keep on telling one another how beautiful they are; the delight is incomplete till it is expressed. It is frustrating to have discovered a new author and not to be able to tell anyone how good he is; to come suddenly, at the turn of the road, upon some mountain valley of unexpected grandeur and then to have to keep silent because the people with you care for it no more than for a tin can in the ditch; to hear a good joke and find no one to share it with.

Pag-usapan n’yo ang Salita ng Diyos (Word of God). Magkasundo kayo kung ano ang babasahin n’yo, kahit isang chapter lang sa Bible sa loob ng isang linggo. At sa pag-uusap n’yo, ang focus n’yo sa Diyos, kung sino siya, kung paano siya nagpapakilala sa inyo.

Pag-usapan n’yo rin ang mga gawa ng Diyos sa buhay n’yo araw-araw (Works of God). Paano n’yo siya nakikitang kumikilos sa araw-araw? Paano siya nagpapakilala sa inyo – sa mga blessings na natatanggap n’yo at sa mga trials at sufferings na pinagdadaanan n’yo? Paano n’yo nakikitang totoo sa buhay n’yo ang mga katotohanan tungkol sa Diyos na nakasulat sa Bibliya? Talk about God – his glory, his greatness, his goodness, his grace. Praise him.

Confess

Kung gusto nating lalo pang maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin (tulad ng prayer ni Paul sa Efeso 3:18), hindi dapat mawala ang confession of sins. Dahil sabi din ni Jude sa verse 21, “Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesu-Cristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin.” Ang hinihintay natin ay ang “mercy of our Lord Jesus.” Totoo ngang lubos natin ‘tong mararanasan sa araw ng kanyang pagbabalik, pero habang naghihintay tayo doon, sinasabi nating kailangan natin ang kanyang habag. Na mangyayari naman kung aaminin nating tayo’y makasalanan. Tulad ng prayer ng tax collector sa kuwento ni Jesus sa Luke 18:13, “O God, be merciful to me, for I am a sinner” (NLT).

Sabi ni James, na kapatid ni Jude, “Confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed” (James 5:16 ESV). Mas mararanasan natin ang healing mercy ng Panginoon kung may confession. Hindi natin ‘to dapat iwasan. Hindi ito dapat mawala sa Fight Club natin. Confession releases the flood of God’s love and mercy toward us. Sabi ni Andy Comiskey, founder ng Desert Streams na siyang nagpapatakbo ng Living Waters healing ministry, “Sin can be erased only through exposure. And that exposure occurs as one’s sin is laid bare through confession before God and other human beings” (Strength in Weakness, p. 94).

The Cross of Jesus Christ destroys all pride. We cannot find the Cross of Jesus if we shrink from going to the place where it is to be found, namely, the public death of the sinner. And we refuse to bear the Cross when we are ashamed to take upon ourselves the shameful death of the sinner in confession. In confession we break through to the true fellowship of the Cross of Jesus Christ (Dietrich Bonhoeffer, Life Together, cited in Comiskey, p. 98).

Sa group n’yo, iencourage n’yo na maging honest ang bawat isa sa confession. Ipakita n’yo ang “care” sa bawat isa, na nandoon iyong acceptance, kahit ano ang iconfess. Live out the truth that “there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus” (Rom. 8:1). Anumang iconfess sa group n’yo ay mananatili sa group n’yo. Di dapat ikuwento kahit sa asawa o ishare sa Prayer Meeting. Keep strict confidentiality, maliban lang kung mapag-usapan n’yong humingi ng tulong sa ibang di n’yo kasama sa Fight Club.

Sabihin mo sa grupo ang mga kasalanang nagawa mo. Pero di mo kailangang ishare lahat ng details (tulad ng lugar na pinuntahan mo o website na pinuntahan mo). Habang nakikilala mo ang Diyos sa kanyang kabanalan at walang sawang pag-ibig sa iyo, mas nakikita mo ang mga kasalanan mo.

Huwag mo lang basta iconfess ang mga kasalanan mo – tulung-tulong kayong suriin kung anong kasalanan ang nasa ilalim nito (sin beneath the sin). Ano ang mas pinahahalagahan mo nang higit sa Diyos? Saan mo kinukuha ang kaligayan mo nang hiwalay sa Diyos? Kung workaholism ang struggle mo, aminin mong hinuhugot mo ang worth at significance mo sa trabaho at hindi sa Diyos. Kung critical spirit ang struggle mo, aminin mong mas mataas ang tingin mo sa sarili mo kesa sa iba.

Hindi lang mga “pagsuway” ang pagsisisihan natin. Kundi maging ang “righteousness” natin – o iyong pagsunod natin na hindi naman tama ang puso natin. Tulad naming mga pastor, karaniwang problema namin kahit makita ng mga taong masipag kami sa ministry ay iyong performance orientation. Naglilingkod para magpakitang-gilas sa iba, para masabing magaling kami. We also need to confess self-righteousness – acts of obedience na di nanggaling sa pusong nagmamahal sa Diyos.

Gospel

“Magpakatatag kayo…sa inyong kabanal-banalang pananampalataya” (Jude 20). Tatatag ang pananampalataya natin kung mas makikilala natin ang sinasampalatayanan natin o ang object of our faith, walang iba kundi si Jesus. At paano natin siya makikilala kung di tayo sanay na ipakilala si Jesus sa isa’t isa? Kaya kahit Christians na tayo, kailangan natin ang gospel araw-araw. Kasi good news iyon. Panlaban at gamot sa bad news ng ating kasalanan araw-araw. Hindi natin kailangan ng mga prescriptions na “gawin mo ‘to, wag mong gawin ‘to.” Walang power iyon. Kailangan natin ng good news sa atin na ilang beses nang bumagsak, at sa atin din na nagsisikap na gumawa ng mabuti pero di natin magawa.

Ito naman din ang sabi ni Paul na gawin natin. “…sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo’y dapat maging lubos na katulad ni Cristo” (Eph. 4:15). Anong katotohanan iyon? Sabi niya sa verses 20-21 na dapat ito ang kailangan natin para mahuban ang mga kasalanang natitira pa sa atin. Ito iyong balita “tungkol kay Cristo.Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya.” That’s the gospel. Dapat nating ipaalala ito sa isa’t isa tuwing nagkikita tayo kasi ang sakit natin, makakalimutin tayo.

Gospel Story: God has done for you what you failed to do and what you cannot do on your own.

 • Sino si Jesus? Paano siya namuhay nang ibang-iba sa iyo? Paano siya nakasunod sa Diyos – di tulad mo na sumuway sa kanyang kalooban?
 • Ano ang ginawa niya para sa iyo sa krus – sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, at pag-akyat sa langit?

Gospel Identity: God has given you a new identity because of your union with Jesus. He now looks at you and treats you not as you deserve but as Jesus deserves.

 • Sino ka ngayon dahil sa iyong pakikipag-isa kay Cristo?
 • Ano na ang tingin at turing sa iyo ng Diyos dahil kay Cristo?
 • Anu-ano na ang mga pagpapalang tinanggap mo sa Diyos dahil kay Cristo?
 • Ano na ang misyon at layunin mo sa buhay dahil kay Cristo?
 • Ano ngayon ang mga bagay na magagawa mo na dahil kay Cristo na nagpapalakas sa iyo (Phil 4:13)?

Gospel Promises: God promises to be for you and continue to work for you. His promises are guaranteed by what Jesus accomplished on the cross for us (2 Cor. 1:18-20; Rom. 8:32).

 • Ano ang ipinangako ng Diyos na gagawin niya para tulungan ka sa laban sa kasalanan?
 • Ano ang pangako ng Diyos na dapat mong panghawakan?
 • Ano ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Jesus na dapat mong abangan at panabikan?

Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ito, matutulungan n’yo ang kagrupo n’yong makita na anumang “idols” na sinasamba natin – sex, money, power, ambition, religion – ay basura kung ikukumpara kay Jesus (see Phil. 3:7-8). Maeexpose din ang mga kasinungalingang pinaniniwalaan natin tungkol dito. Sabi ni Paul Tripp (How People Change, p. 61), “Jesus is more awesome and beautiful than anything else in all creation! When we see him as he is, why would we want to give our affection to any other?” Kapag natutunan natin ang “preaching the gospel to each other” masasanay tayong lahat na ituon lang ang paningin natin kay Jesus na siyang paraan para tayo tuluyang tumalikod na sa kasalanan (2 Cor. 3:18; Heb. 12:1-2).

Halimbawa, kapag may nagconfess sa group ng struggle sa pornography at inaming kinukuha niya ang satisfaction n’ya sa mga sexual fantasies, pwede mong sabihin:

Ang Panginoong Jesus ang taong pinakamasaya ang naging buhay, kahit single siya at walang sexual intercourse. Namatay siya sa krus para hugasan ang maruming pag-iisip mo, nabuhay siyang muli para bigyan ka ng kalayaan mula sa kahalayan. Nakay Cristo ka na. Ang kaligayang nasa kanya ay nasa iyo rin. Hindi mo na kailangang tumingin sa malalaswang larawan dahil ang pangako ng Diyos: “Blessed are the pure in heart, for they shall see God” (Matt. 5:8).

Kung meron namang nagconfess nang materialistic wordly ambitions at inaming kinukuha niya ang security niya at significance sa pera at hindi sa Diyos, pwede mong sabihin:

Si Jesus, bagamat tunay na Diyos na may-ari ng lahat ng kayamanan sa mundo, iniwan ang karangyaang iyon at nagtiis ng hirap para sa atin. Hanggang kamatayan sa krus tiniis niya para paglingkuran tayo at palayain tayo sa pagmamahal natin sa mga makamundong bagay. Nakay Cristo na tayo, ibig sabihin, lahat ng kayamanang meron siya ay sa atin din. Anak tayo ng Diyos na mayaman sa lahat. Tayo ay kasama ni Cristong tagapagmana ng lahat (Rom. 8:16-17)! Malaya ka nang ipamigay ang kayamanan mo para sa mga nangangailangan dahil ang sabi niya, “Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, ‘Hindi kita iiwan ni pababayaan man'” (Heb. 13:5).

Alam kong hindi tayo sanay sa ganitong usapan. This is unfamiliar territory for most of us. Kaya kailangan natin ng practice. Kung may kalaban ka sa boxing o kasama ka sa team ng basketball, aayaw ka ba kasi di ka pa masyadong sanay. Hindi! Magpapractice ka. Lalo pa kung hindi naman ito laru-laro kundi giyera! Buhay ang nakasalalay, may kalabang umaatake sa atin. “Gospel” is about speaking about Christ to each other. Bakit kaya awkward sa atin? Bakit kaya hindi natin ginagawa masyado? Paano kung iyon naman talaga ang kailangan natin? Nasa giyera tayo. Nasa iyo na ang mga weapons na kailangan mo. Kung di mo alam gamitin, hahayaan mo bang patayin ka ng kaaway mo? Hindi! Susubukan mong gamitin at pagsasanayan.

Thankfully, sa Fight Club n’yo na tatlo kayo, actually apat kayo. You have the Holy Spirit. “Holy” dahil siya ang tutulong sa atin na mamuhay nang may kabanalan, tulad ni Cristo.

Pray

Kaya naman dapat nating ipanalangin ang bawat isa. Sabi pa ni Jude, “Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo” (Jude 20). Anu-anong ipapanalangin natin?

Pray for Truth. Na ang mga kasinungalingang pinaniniwalaan ko tungkol sa Diyos at sa aking sarili ay mapalitan ng katotohanan. Pero hindi lang ito basta “doctrinal belief.” Kasi naniniwala naman ako na ang pag-ibig ng Diyos sa akin di nagbabago. Pero deep inside my heart, I struggle to believe that. Na para bang minsang paniwala ko na nababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa akin kung palpak ang ginawa ko at madadagdagan naman kung maganda ang ginawa ko. Pray for truth.

Pray for Love. Na ma-overwhelm ang puso natin ng pag-ibig ng Diyos. Na umapaw sa puso natin ang pag-ibig na iyan sa pamilya, sa church, sa mga di pa nakakakilala kay Cristo.

Pray for Power. Na mapuspos ako ng Espiritu para magawa ko ang kanyang kalooban na mula sa isang pusong nagmamahal sa kanya.

Para masubukan mong manalangin ayon dito, gamitin mo ang mga prayers sa Psalms at mga prayers ni Paul. Tulad nito:

Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesu-Cristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di-masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya (Eph. 1:17-19a).

Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Nawa’y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At nawa’y maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayo’y mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos (Eph. 3:16-19).

Fighting to the End

Habang nararanasan natin ang ginagawa ng Panginoon sa ating Fight Club, hindi naman natin mapipigilang hindi ito ikuwento sa iba. Lalo na sa mga iba pa nating kapatid kay Cristo na humihina ang pananampalataya at parang sumusuko na sa laban. Tulad ng sabi ni Jude, “Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan” (Jude 22). Sa group n’yo pag-usapan n’yo at ipagpray kung sino pa ang tutulungan n’yong magkaroon din ng Fight Club. Ipagpray n’yo din ang mga kaibigan n’yong wala pa kay Cristo. Tulad din ng sabi ni Jude, “Agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ang iba nama’y kaawaan ninyo nang may halong takot; kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan” (Jude 23). We will fight against sin together. We will invite others in this fight. Hanggang matapos ang laban. Hanggang bumalik ang Panginoong Jesus at masabi natin tulad ni Paul,

Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang Hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona; hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik (2 Tim. 4:7-8).

Tatanggapin natin ang ipinangako niyang korona. Sa atin ang kaligayahang walang-hanggan, sa kanya naman ang karangalang walang-hanggan – dahil natapos natin ang labang ito sa pamamagitan ng biyayang nanggagaling sa kanya – mula simula hanggang wakas.

Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, at makakapagharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman! Amen (Jude 24-25).

8 Comments

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.