Part 24: Two Kingdoms (Luke 11:14-26)

Bible teacher Warren Wiersbe warns us of the implication of the reality of two opposing kingdoms at work in our world today – the kingdom of Satan and the kingdom of God:

kingdomofgod

“There are two spiritual forces at work in the world, and we must choose between them. Satan is scattering and destroying, but Jesus Christ is gathering and building. We must make a choice, and if we choose to make no choice, we are really choosing against Him.”

 

Read, listen and share this sermon to your friends…

pdf_file

Note: To download the audio (in mp3), click the “menu” button on the bottom right corner of the sermon player.

Unbelief

Kung tatanungin ko ang mga magulang kung ilang taon nila nakikita ang pagrerebelde sa mga anak nila, karaniwan sasabihin nila, “Kapag teenager na sila.” Pero hindi ko na kailangang hintayin mag-13 gulang si Daniel. Ngayon pa lang na tatlong taon pa lang siya, nagrerebelde na siya. Oo, natutuwa kami kapag nakikita siyang sumusunod sa amin. Pero kapag sinasabi naming, “Susunod ka kay Mommy at Daddy ha,” at sabihin niyang “Hindi!” – that’s rebellion. At kapag sinabi niyang, “Hindi!” sa ilalim nito ay ang paniniwala niya na siya ang masusunod kung ano ang gusto niya, na siya ang nasa authority. Kasinungalingan iyon, kasi kami ang nasa authority bilang magulang niya, hindi siya.

Ganun sa relasyon natin sa Diyos. Sa likod ng anumang pagrerebelde nating mga tao sa pamamahala ng Diyos sa buhay natin ay nakaugat sa “unbelief” o ang di-paniniwala sa Diyos o paniniwala sa mga kasinungalingan tungkol sa Diyos. Hindi ba’t ganyan ang nangyari sa panahon nina Adan at Eba. Naniniwala silang ang Diyos ay madamot at pinagkakaitan sila ng mabuting bagay kaya naniwala sila sa kasinungalingan ng ahas.

Kung ikaw ay palaging nakadepende sa karelasyon mo, pinaniniwalaan mo ang kasinungalingang, “I can’t live without you.” Pero ang totoo, we can’t live without God. Jesus is our everything. Kung ang problema ng isang tao ay substance addiction tulad ng drugs at alak, naniniwala siya sa kasinungalingang siya ang may control ng buhay niya. Na ang drugs o alak ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang maging in control. Ano ang totoo? Only God is in control. Jesus has absolute authority over your life. Kung ang isang tao naman ay gastos nang gastos ng perang kinita niya sa sarili niyang kagustuhan, naniniwala siya sa kasinungalingang siya ang may-ari ng kanyang kayamanan. Ang totoo? Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng ating kayamanan. Tayo ay katiwala ng Panginoong Jesus. Do you see the problem?

Hindi lang ito problema ng mga di Cristiano. Kahit ngayon naman, Christians na tayo, pero we still struggle to believe fully in Jesus. The Christian life is a fight for faith in Jesus. Nagkakasala tayo, gumagawa tayo ng mga bagay na ikapapahamak natin at ng ibang tao sa paligid natin (lalo na ang pamilya natin) dahil hindi tayo naniniwala na sapat si Jesus – ang kabutihan niya, ang kapangyarihan niya – para sa atin.

Ang problema sa puso natin ay “faith problem” – Christian ka man o hindi. We struggle to fully believe in Jesus everyday. At ito ang gustong solusyunan ni Jesus sa Luke 11:14-26. Gusto niyang ipakita sa mga tao – lalo na sa mga disciples niyang kasama niya sa paglalakbay papuntang Jerusalem – na siya’y dapat paniwalaan at pagkatiwalaan. “You can and must trust me – my power and my mercy.”

Tulad ng ilang beses na niyang ginagawa: “Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus” (11:14). Nandoon ang “power” niya laban sa mga demonyo. Nandoon ang “mercy” niya sa taong di makapagsalita dahil sa demonyo. Anong reaksyon ng mga tao? “…and the people marveled” (v. 14). Naniniwala ba talaga sila kay Jesus? Malamang hindi. Malamang hanggang doon lang – humahanga pero di naman nagpapasakop at sumusunod sa kanya. Gusto lang ng entertainment. Gusto lang ng pampalipas oras.

Habang papunta siya sa Jerusalem, patindi nang patindi ang rejection sa kanya. “Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon, ‘Nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul (ibang pangalang tawag kay Satanas), ang pinuno ng mga demonyo’” (v. 15). Heto ang mga taong hindi na nga kinikilalang si Jesus ay galing sa Diyos, inaakusahan pang siya’y sa demonyo, siya’y sugo ni Satanas.

Hindi man natin sabihing si Jesus ay sa demonyo, pero may problema pa rin kapag hindi tayo sa kanya lumalapit at naghahanap pa tayo ng iba. Tulad ng isang grupo na binanggit sa verse 16, “May mga nagnanais na siya’y subukin kaya’t patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit.” Iyon bang ilang himala na ang ginawa ni Jesus para patunayang siya ang Mesiyas – ang ipinangakong Hari at Tagapagligtas – pero hindi naman sila naniniwala.

Tulad din natin na ang dami na nating mensaheng narinig na nagpapakilala sa atin kung sino si Jesus (every Sunday – Jesus, Jesus, Jesus) pero naghahanap pa rin tayo ng iba. Tulad ng mga halimbawa ko kanina. People turn to sex, relationships, drugs, alcohol, money, and even ministry. We believe the lie that “Jesus is not enough for us.”

Jesus knows

Pwede nating itanggi o pagtakpan na ganyan nga ang problema ng puso natin, at maitatago natin iyan sa ibang tao, at hindi mapapansin ng mga kasama n’yo dito sa church. Pero hinding-hindi n’yo iyan maitatago sa Panginoong Jesus. Ang mga taong nag-uusap-usap at inaakusahang si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ni Satanas, di nila iyon maitatago kay Jesus. Verse 17, “Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya’t sinabi niya…” Alam ni Jesus ang nasa isip nila, hindi dahil may espiya si Jesus sa grupo nila at nasabihan siya o di kaya’y narinig niya ang bulung-bulungan nila. Alam niya dahil alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang nasa puso ng tao. Si Jesus ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay.

Siya ang magpapakita sa atin ng tunay na kalagayan ng puso natin. He will expose the deep secrets of our hearts. Tinatago natin iyan. Ayaw natin iyang ipakita sa ibang tao. Pero ilalantad iyan ni Jesus sa atin – kahit pa ang mga bagay na di natin alam na problema ng puso natin. Para ano? Bakit niya gagawin? Hindi para ipahiya tayo sa ibang tao – kundi para maagaw ang puso natin pabalik sa kanya at mapalaya sa pagkakabihag nito mula sa ating Kaaway at sa kanyang mga kasinungalingan.

Jesus is fighting for your heart. Ito ang kanyang misyon: “He has sent me to proclaim liberty to the captives” (4:18). Paano mapapalaya ang bihag ng kaaway? Una munang dapat talunin ang kaaway bago tayo mapalaya at maibalik sa kanya. Ito ngayon ang sinabi ng Panginoon mula sa verse 17 hanggang 22. Nagbigay siya ng ilang mga argumento para sagutin ang akusa sa kanyang nagpapalayas siya ng demonyo sa kapangyarihan din ni Satanas. Ipinahayag niya ang mga katotohanan tungkol sa kanya at sa kanyang misyon para labanan ang mga kasinungalingang gumagapos sa isip at puso ng mga taong hanggang ngayon ay hindi sumusunod sa kanya.

Jesus as Conquering King

Sa mga talatang ito, tinutukoy ni Jesus na sa mundo natin, may dalawang nagtutunggaling kaharian – the kingdom of Satan and the kingdom of God. Pero sa pagdating ni Jesus, ipinapahayag niyang…

Sisimulang wasakin ang kaharian ni Satanas. Hindi totoo ang sinasabi nilang si Jesus ay sa panig din ni Satanas. Sabi niya, “Ang bawat kahariang naglalaban-laban ang mga mamamayan ay babagsak, at alinmang sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul” (vv. 17-18). Parang sinasabi ni Jesus, “Hindi ninyo pinag-iisipang mabuti ang mga sinasabi n’yo. Pinapalayas ko nga ang mga kampon niya tapos sasabihin n’yong magkakampi kami. Hindi ba’t parang sa isang bansa, kapag may civil war, hindi ba’t magulo iyon? O kaya sa isang bahay, kapag nag-aaway sa loob ng bahay, hindi ba’t masisira ang pamilyang iyon?

Pinabulaanan niyang siya’y kakampi ni Satanas. Ibig sabihin, dumating siya para simulang wasakin ang kaharian ng diyablo. Bumagsak sina Adan at Eba at ang bansang Israel sa kamandag ni Satanas, pero nagtagumpay si Jesus sa mga tuksong ibinato niya, at nanginginig sa takot ang mga demonyong makakakita sa kanya. Wawasakin niya ang kaharian ni Satanas na siyang itinuturing ngayon na “diyos ng kasamaan sa daigdig na ito” (2 Cor. 4:4).

Kaya ba niya? Yes! Because he is more powerful than Satan. Sabi pa ni Jesus, “Kapag ang isang taong malakas (si Satanas, yes he’s powerful) ay nagbabantay sa kanyang bahay (kaharian sa mundong ito) na dala ang kanyang mga sandata (mga demonyo), ligtas ang kanyang mga ari-arian (mga taong nasa kamay niya, di ligtas). Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya (sino iyon? si Jesus!)…(Luke 11:21-22). He came to conquer the work of Satan. At sa kanyang pagdating…

Makikita ang kapangyarihan ng paghahari ng Diyos. “Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos (sa literal, “by the finger of God” ESV), at ito’y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos” (v. 20). Napakahabang panahon na hinayaan ng Diyos na parang ang kasamaan ang nagtatagumpay. Pero sa pagdating ni Jesus, ipinapakita ng Diyos na bilang na ang mga oras ni Satanas. Hindi mananatiling siya ang hari ng mundong ito. Muli itong babawiin ng Diyos sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ni Jesus.

Ito ang gusto ng Diyos na makita ng mga taong nakasaksi ng mga himala ni Jesus. Na tulad ng sa panahon ni Moises, matapos ang 400 taong pagkakaalipin ng mga Israelita sa malupit na mga kamay ng Pharaoh, ang hari ng Egipto – nang makita ng mga salamangkero ng hari ang mga kababalaghang ginagawa ni Moises ang sabi nila, “This is the finger of God” (Exo. 8:19). Pero tulad din ni Pharaoh, ang mga Judio sa panahon ni Jesus ay nanatiling matigas ang puso at hindi kinilala ang pagdating ng kaharian ng Diyos.

Tulad din ng marami pang tao sa panahon natin ngayon. Nananatiling matigas ang puso at hindi kinikilala ang paghahari ng Diyos. Gusto nila sila ang naghahari-harian sa buhay nila, sa loob ng bahay nila. Pero kung ang iniisip mo ikaw ang hari ng buhay mo at hawak mo sa mga kamay mo ang ibang tao, ibig sabihin hawak-hawak ka ng kamay ng diyablo at siya ang totoong naghahari sa buhay mo. Kung gusto mong si Satanas ang hari mo, sige patuloy ka lang sa pagrerebelde sa Diyos. Pero tandaan mong naparito si Jesus para sa iyo, para wasakin ang paghahari ni Satanas sa buhay mo at iligtas ka dahil sa kanyang kahabagan.

Jesus as Compassionate Savior

Palalayain ang mga bihag. Sa pagdating ni Jesus, sinasabi niyang palalayain niya ang mga bihag. Sabi niya sa simula ng kanyang pagharap sa mga tao, “Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasaakin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang Magandang Balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, at sa mga bulag na sila’y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon” (Luke 4:18-19). Hindi ba’t ganito ang ginawa niya sa taong di makapagsalita’t sinaniban ng demonyo?

At bilang argumento din sa paratang ng mga taong siya’y nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ni Satanas, sabi niya, “Kung ako’y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo” (11:19). Hindi nila pwedeng sabihin iyon kay Jesus dahil may mga Jewish exorcists din naman noong panahon nila na di naman nila pinararatangan ng ganoon. Sa sinabi niyang ito, gustong iexpose ng Panginoon ang puso nila. Na sa halip na paratangan si Jesus, tingnan nila ang sarili nila na baka sila ay nasa kaharian ng diyablo at hindi ng Diyos.

“Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba’t siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Cristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Cristo; hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama” (1 Juan 2:22-23). Samakatuwid, kung ang isang tao ay hindi kinikilalang hari si Jesus at tagapagligtas, pinaghaharian siya ng diyablo.

Sinasabi ito ni Jesus sa atin hindi para hatulan tayo, kundi para iligtas tayo at palayain sa pagkakabihag ni Satanas. Pero dapat munang marealize natin na tayo nga ay mga bihag at kailangan natin ang magliligtas sa atin. Naparito si Jesus para palayain ang mga bihag. Hindi ba’t ganyan tayo dati? “Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos… Subalit…naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang-loob” (Eph. 2:2, 5). Sa pagdating ni Jesus, palalayain ang mga bihag at…

Ililipat sa Kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa verse 22 ng ating text na siya ang “stronger man” na sasalakayin si Satanas at “sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan (mga demonyong pinapalayas niya) at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian (mga taong papalayain niya). Sasabihin ni Jesus kay Satanas, “Ang mga taong iyan ay hindi na sa iyo. Sila na ngayon ay mga pag-aari ko. Sila na ngayon ay hindi na mga anak ng kadiliman kundi ng Diyos na siyang liwanag.” At ito nga ang sabi ni Pablo sa ginawa ni Jesus nang siya’y mamatay sa krus, mabuhay na muli, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya, “Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo, samakatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan” (Col. 1:13-14).

Ang ilan sa inyo ngayon, matagal na panahon nang nasa kaharian ng kadiliman. Oo nga’t nagsisimba kayo pero ang buhay n’yo mula Lunes hanggang Sabado ay iniaalay n’yo sa gawa ng kasamaan. Nakikiusap ako sa inyo, tumawag kayo ngayon kay Jesus at sabihing ilipat na kayo sa Kaharian ng Diyos. Aminin n’yong hindi kayo ang hari, hindi n’yo kayang iligtas ang sarili n’yo. Magtiwala kayo kay Jesus na sapat siya at ang kanyang ginawa para sa inyo.

Response

Kung ang misyon ni Jesus ay (1) simulang wasakin ang kaharian ni Satanas; (2) ipakita ang kapangyarihan ng paghahari ng Diyos; (3) palayain ang mga bihag ni Satanas; at (4) ilipat tayo sa kaharian ng Diyos, meron tayong desisyong dapat gawin bilang tugon sa katotohanang ito tungkol kay Jesus. Ang una ay (1) pumanig kay Jesus; at ang pangalawa ay (2) mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Hindi naman bago ang dalawang application na ito. Madalas na nating naririnig iyan sa mga nakakaraang sermon. Pero ang kaibahan ngayon, mas nararamdaman natin na seryosong usapan ‘to.

Panig kay Jesus, hindi kay Satanas. Dahil kung sinasabi natin di tayo papanig kay Jesus, sinasabi nating panig tayo kay Satanas. Walang neutral ground ito. Sabi ni Jesus sa verse 23, “Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat” (MBB). Sabi ng Bible teacher na si Warren Wiersbe tungkol dito: “Merong dalawang nagtutunggaling puwersa sa mundo ngayon, at dapat tayong mamili kung saan tayo papanig. Si Satanas ay nagkakalat at naninira, ngunit si Jesus ay nag-iipon at nagtatayo. Dapat tayong magdesisyon kung anong pipiliin natin, at kung hindi tayo nagdesisyon, ang totoo ay nagdesisyon tayo laban kay Jesus.”

Bakit ganoon kaseryoso ito? Kasi kung hindi ka naniniwala sa katotohanan ng balita ng pagdating ni Jesus, ang pinaniniwalaan mo ay kasinungalingan. Tama? At kung ang pinaniniwalaan mo ay kasinungalingan, pinapanigan mo o sumusunod ka sa yapak ni Satanas, “ang ama ng kasinungalingan” (John 8:44). Kapag namumuhay tayo sa kasalanan, ibig sabihin namumuhay tayo sa kasinungalingan ni Satanas. “Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diyablo, sapagkat sa simula pa’y nagkakasala na ang diyablo. Kaya’t naparito ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diyablo” (1 Juan 3:8 MBB).

Kung ang gawa ni Jesus ay wasakin ang gawa ng diyablo, ibig sabihin, tayong mga tagasunod niya ay makikipaglaban sa diyablo kasama ni Jesus. Tayo ay dapat maging “kakampi” at hindi “kalaban” ng Panginoong Jesus; “kasamang nag-iipon” at hindi “nagkakalat” (Luke 11:23). Sinasabi ni Pablo sa 2 Corinto 4:4 na si Satanas ang bumubulag sa mga di-Cristiano para di nila makita si Cristo at tayo ngayon ay may responsibilidad na ipangaral “si Cristo Jesus bilang Panginoon” (v. 5), para maimulat ang kanilang mga mata, at maibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, maligtas mula sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos (Acts 26:18).

At kung hindi ka nakikibahagi sa misyong iyan ng Panginoong Jesus, isinusulong mo ang misyon ni Satanas. Kung hindi ka kasamang nag-iipon ng mga tagasunod ni Jesus sa pamamagitan ng pangangaral ng “gospel of the kingdom,” tinutulungan mong maisulong ang kaharian ni Satanas. You cannot be neutral in mission. It’s either you advance the mission of Jesus or you advance the mission of Satan. So pray, “Your kingdom come” (Luke 11:2). At tayo namang mga magulang, isipin din nating ang mga anak natin (tulad ng anak naming si Daniel at si Stephen), nasa kaharian na ba sila ng Diyos? Hindi ba’t sa diyablo pa rin hangga’t di pa sila nagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kung di natin ibinibida si Jesus sa kanila, kademonyohan ang magbibida sa buhay nila.

Puspos ng Banal na Espiritu, hindi ng espiritu ng kasamaan. Napalayas ni Jesus ang demonyo sa lalaking pipi. Pero nagbigay ng warning si Jesus na hindi iyon ang end goal. Hindi sapat na sabihin mong hindi ka naman inaalihan ng demonyo. Iyon ang ipinaliwanag niya sa verses 24-26, “Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, ‘Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan.’ Sa pagbabalik niya ay madadatnan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya’t lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritung mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya’t mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon.”

Hindi mo pwedeng balewalain ang pagkilos ng mga demonyo. May mga ginagawa ang mga iyan na di mo mapapansin. Kaya dapat nating siyasatin ang kalagayan ng puso natin. Sino ba ang nagpapatakbo nito? Espiritu ba ng Diyos ang gumagabay sa atin? O baka ibang espiritu? Nakikita ba sa buhay mo ang bunga ng Espiritu? O baka bunga ng masamang espiritu? (Tulad ng nakasulat sa Galacia 5:19-24).

Kung napapansin mo ngayon na ibang espiritu ang nagpapatakbo ng buhay mo, bakit di mo hilingin sa Ama na ipagkaloob sa iyo ang Espiritu? Hindi ba’t iyon ang puntos ni Jesus sa itinuro niya tungkol sa panalangin sa verse 13, “Ang inyong Amang nasa langit [ang] magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya.”  Sabi ni apostol Pablo, “Huwag kayong maglalasing (o mapuspos ng espiritu ng alak), sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng [Banal na] Espiritu” (Efeso 5:18). Sa halip na mapuspos ng alak o droga o mahahalay na larawan ang isip natin, dapat tayong mapuspos ng Espiritu ng Diyos. If you are not filled by the Spirit, a different spirit will fill your heart. Mag-ingat ka.

The Day is Coming

Kahit ikaw ay nasa kaharian na ng Diyos dahil kay Cristo, nararamdaman mo pa rin ang tension o struggle. Na may bahagi ng buhay mo ang nakapailalim na sa pamamahala ng Diyos. Pero meron pa ring ilan na ang kasinungalingan ng diyablo ang pinaniniwalaan mo. We struggle with against sin and Satan and the world. We struggle with our faith in Jesus. Patuloy pa rin ang pakikipagtunggali ng kaharian ni Satanas sa kaharian ng Diyos. Humihinga pa iyan, pero naghihingalo na dahil sa ginawa ni Jesus. At isang araw, babalik ang Panginoon. The struggle will be over. Wala na at tuluyan nang wawasakin ang kaharian ni Satanas at sinumang madadatnang nasa ilalim pa rin ng kanyang pamamahala. And the Lord will reign forever and ever. And we will reign with him.

Previous sermons

Part 23 - A Disciple's PrayerPart 22 - One Thing NeededPart 21 - Eternal Life

6 Comments

  1. Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
    It will always be exciting to read articles from other writers and practice
    something from other web sites.

    Like

  2. pagpapala po ang inyong mensahe ramdam po ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga mensahe, pagpalain po ktyo

    Like

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.