[Sermon] The Greatest is Love (1 Cor. 13)

Dahil sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya ang pinaka-kailangan natin para malubos at matugunan ang puso natin. Ibinigay niya ang sarili niya. At kung nagmamahal tayo ng mga kapatid natin sa church, pruweba yun na kilala natin siya, na we are in a loving relationship with him. Kasi we are reflecting the very character of God.

[Sermon] One Body, Many Members (1 Cor. 12:12-31a)

We must unite as a church and stand together in the gospel, and grow together, and help each other. Kasi yun nga ang ibig sabihin ng pagiging one body with many members. Marami tayo, magkakaiba pero nagkakaisa sa hangaring maitanghal si Cristo sa buong mundo sa pamamagitan ng church na pinaglagyan sa atin ng Diyos bilang mga miyembro nito na tumutugon sa pagtawag ng Diyos sa atin.