Sola Scriptura Part 3 – The Sufficiency of the Bible

To celebrate the historical, doctrinal and practical significance of the 500 years of Protestant Reformation (1517-2017), ang sermon series natin ngayon ay ang five foundational doctrines ng panahong iyon. Tinatawag itong The Five Solas. Through the efforts of a lot of pastors and Christian leaders from many churches, nagsisimula nang magkaroon ng bagong reformation ngayon.... Continue Reading →

Preaching and Faithfulness

Isa si John Calvin (1509-1564) sa naging tapat sa pangangaral ng Salita ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan. He was a precious gift to the Church. Ang kanyang impluwensiya sa pagtuturo ng Salita ng Diyos ay hindi lamang noong nagsisimula pa lamang ang Reformation noong 16th century, kundi hanggang ngayon. Sa panahong tinutuligsa ang mga... Continue Reading →

The Fullness of Christ

John Calvin on John 1:16 ("And from [Christ's] fullness we have all received, grace upon grace."): [John] declares briefly that we should not seek any blessing at all outside Christ. But this sentence is composed of several clauses. First, he shows that we are all utterly destitute and empty of spiritual blessings. Christ’s riches are... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: