[Sermon] “Your Guilt is Taken Away”: Beholding God’s Saving Grace (Isa. 6:6-7)

Ang gusto ng Diyos para sa ating mga makasalanan ay huwag kung saan-saan o kani-kanino tumingin para sa ating kaligtasan. Sa halip, ang tingnan natin ay yung provision of grace na galing sa Panginoon para iligtas tayo mula sa kapahamakan, para umako sa parusang nararapat sa atin, para linisin tayo sa karumihan ng kasalanang nakakapit sa puso natin.

Highlights: “The Gospel According to God”

“Jesus received no help or succor in his death. He suffered under the relentless, unrelieved terrors of divine wrath and fury against sin. God arrived in the blackness at Calvary to bring judgment, not on the ungodly, but on his Son. God brought the outer darkness of hell to Calvary that day as he unleashed the full extent of his wrath against the sins of all who would ever believe in Jesus Christ. Infinite wrath moved by infinite righteousness brought infinite punishment on the eternal Son.”