Tulung-Tulong sa Paglago: Discipleship sa Local Church (Study Guide)

Nang tinawag ni Jesus si Pedro at Andres para iwanan ang kanilang gamit sa pangingisda at sumunod sa kanya, tinawag niya sila sa isang bagong buhay. At kapag tinawag ni Jesus ang bawat isa sa atin para maging disciple, tinatawag rin niya tayo sa isang bagong buhay.

Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang siya ang papakinggan, titingnan at susundin natin. Kakamuhian ang kinakamuhian ni Jesus at iibigin ang iniibig ni Jesus.

Ito rin ay pagtulong sa iba na gawin din ang gayon. Pagkatapos ng kanyang resurrection, inutos ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na humayo at gawing tagasunod rin niya ang marami pang tao, turuan silang sumunod sa lahat ng kanyang iniuutos.

At makikita natin sa buong pag-aaral na ito ang disenyo ng Diyos na ang local church ang pangunahing konteksto ng disciple making. Itinatag ng Diyos ang church para sa pagpapatunay, pangangasiwa at pagpapalago ng marami pang mga tagasunod ni Jesus.

Ang lahat ng ito ay posible dahil sa ginawa na ni Jesus para sa atin. Binayaran na niya ang parusa para sa ating mga kasalanan. Ipinagkasundo niya tayo sa Diyos. May bagong buhay at bagong pagkatao na tayo dahil sa ating pakikipag-isa sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Dati tayong mga rebelde sa Diyos. Ngayon tayo ay malugod na nagpapasakop na sa Hari ng mga hari, at iniibig natin ang kanyang mga utos.

Sa pag-aaral na ito, pagtutuunan natin ang paglago kay Cristo at pagtulong sa ibang gawin din iyon – sa mga local churches. Pag-aaralan natin ang mga ito:

  • The need for discipleship
  • The definition of discipleship
  • The motivations of discipleship
  • The means of discipleship
  • The enemy of discipleship
  • The end of discipleship

Ikaw ba ay nagsusumikap na lumago kay Cristo at tulungan ang ibang gawin din iyon? Ang aming panalangin ay makatulong ang pag-aaral na ito na magawa mo iyon nang mas matapat.

Watch all seven Bible study sessions on YouTube

1 Comment

  1. Nagpapasalamat po ako sa Lord na may ganito kayong programa patungkol sa discipleship na makakatulong sa mga local churches. God bless po!

    Like

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.