Solus Christus Part 1 – Christ the Prophet

Sa dulo ng Ligonier Statement on Christology ganito ang nakasaad: “He is our Prophet, Priest, and King, building His church, interceding for us, and reigning over all things.” “Siya ang ating Propeta, Pari, at Hari, itinatayo ang Kanyang iglesiya, namamagitan para sa atin, at namamahala sa lahat ng bagay.” Sa isinulat na Preface ni RC Sproul, founder at Bible teacher ng Ligonier Ministries, mahalaga na magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa ng katuruan ng Bibliya tungkol kay Cristo. “Who is Jesus Christ? Nearly every adult person has formed some opinion of Jesus. These opinions may be superficial, uninformed, or downright heretical. The truth about Jesus, not mere opinion, matters…and it matters eternally.”

Listen on YouTube  |  Download mp3

“The truth about Jesus, not mere opinion, matters…and it matters eternally.” Napakahalaga ng pinag-uusapan natin sa sermon series natin sa Five Solas. Ito ang mga katotohanang ipinaglaban ng mga Reformers noong 16th century. Hindi lang ito tungkol sa styles, preferences or personality differences. Handa silang mamatay sa mga katotohanang ito because the truth about Jesus is at stake. At the heart of the Reformation is a recovery of the biblical gospel. The gospel is Jesus. They are willing to die (and some of them did!) because of Jesus.

Ito kasing Roman Catholic Church at that time (and actually hanggang ngayon), sa mga teachings and practices nila, they were undermining the glory of Jesus. Naiisasantabi kumbaga, wala na sa sentro. Kasi sinasabi nilang para makalapit sa Diyos o kay Jesus kailangan si Mary bilang mediator, kailangan ang magpray at mag-venerate sa mga saints, kailangang magbigay ng mga indulgences o contributions sa simbahan para masagot ang mga prayers para sa mga namatay na kamag-anak na nasa purgatoryo, kailangan ng mga pari, kailangan ang misa para ulitin ang sakripisyo na ginawa ni Jesus, kailangan ang simbahan. Kailangan si Jesus, oo, pero Jesus plus other religious rituals para maging acceptable tayo sa Panginoon. Pero sinasabi ng mga Reformers, no way! Jesus is enough. Solus Christus, Christ alone!

Ngayon din naman, may mga religious rivals din ang Panginoong Jesus. Pag nakafocus tayo sa isang sytem or method of church growth, or avid followers tayo ng isang celebrity pastor, o kung sa worship natin mas nakafocus tayo sa music as entertainment. Yes we believe in Jesus, pero Jesus plus something else. And for many who say na Christians sila, mas matindi ang mga secular rivals. Yes, Jesus, but Jesus plus money, Jesus plus a good career, Jesus plus sports, plus hobbies, plus gadgets. Oo, pinag-uusapan pa rin si Jesus sa mga churches, dapat lang naman, pero nagiging means to an end siya, nagiging parang Santa Claus siya. Kailangan si Jesus para yumaman, para maging successful, para magkaroon ng happy life, para mawala ang mga problema sa buhay. Jesus is the end! He is the goal! “Christ is all that matters” (Col. 3:11 NLT). We need to be reminded of the biblical doctrine of Solus Christus everyday.

Solus Christus and other solas

Biblical doctrine dapat. We sing about Jesus. We talk about Jesus. Pero baka naman yung Jesus na kilala natin ay gawa lang ng sarili natin opinion or preferences or tradition. Dapat galing sa Bibliya. Kaya nga inuna natin ang Sola Scriptura, dahil dito nakasalalay ang iba pang mga solas. Ito kasi ang Salita ng Diyos, at dito natin mas makikilala ang Diyos, ang sarili natin, at ang Panginoong Jesus.

At dito naman sa Solus Christus nakakabit ang iba pang mga solas. Sola gratia, naligtas tayo dahil lang sa biyaya ng Diyos, by the grace of God alone, at ang biyayang ito ng Diyos ay dumaloy sa atin hindi sa pamamagitan ng anumang katangian o merit natin kundi sa pamamagitan lang ng gawa at merit ni Cristo. Sola fide, tinanggap natin ang biyayang ito sa pamamagitan ng pananampalataya, through faith alone in Christ alone, not by our good works (Eph. 2:8-9). So that no one may boast, so that God alone will be glorified, soli Deo gloria. God is glorified when we keep our focus on Jesus alone.

The three offices of Christ

Itong series natin sa Five Solas is really all about Jesus. Because the Bible is all about Jesus. Kaya dito sa subseries natin sa Solus Christus there is just so much we can talk about. Pero I decided to confine our time with the Word sa pag-aaral ng tinatawag na “The Three Offices of Christ” (na sinimulang bigyan ng treatment ni John Calvin, Institutes).

Ito naman kasi ang original intention ng Panginoon sa pagkakalikha sa tao, to be a prophet na nakakaunawa ng nais ng Diyos, to be a priest na merong righteousness at holiness, to be a king (or a queen) na namamahala sa nilikha ng Diyos. Pero ano ang nangyari? “Sin affected the entire life of man and manifested itself not only as ignorance, blindness, error, and untruthfulness; but also as unrighteousness, guilt, and moral pollution; and in addition to that as misery, death, and destruction” (Louis Berkhof, Systematic Theology). Sa Israel ganun din ang intention ng Diyos, kaya merong separate and distinct offices ang prophet, priest and king. “The prophet spoke God’s words to the people; the priest offered sacrifices, prayers, and praises to God on behalf of the people; and the king ruled over the people as God’s representative” (Wayne Grudem, Systematic Theology). But they all fell short of God’s ideal for humanity. Kaya kailangan ng Tagapagligtas. We need a true and better Prophet, a true and better Priest, and a true and better King (Tim Keller). Only Jesus fulfills those offices or roles perfectly, only Jesus. “As prophet he reveals God to us and speaks God’s words to us; as priest he both offers a sacrifice to God on our behalf and is himself the sacrifice that is offered; and as king he rules over the church and over the universe as well” (Grudem). Si Jesus mismo ang nagsabi, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me” (John 14:6 ESV).

Si Jesus lang ang sasapat sa lahat ng pangangailangan natin, “As prophet he meets the problem of man’s ignorance, supplying him with knowledge. As priest he meets the problem of man’s guilt, supplying him with righteousness. As king he meets the problem of man’s weakness and dependence, supplying him with power and protection” (J. B. Green). Sabi ni apostol Pablo, “And because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption” (1 Cor. 1:30). Sabi ni James Boice, “We need no other prophets to reveal God’s word or will. We need no other priests to mediate God’s salvation and blessing. We need no other kings to control the thinking and lives of believers. Jesus is everything to us and for us in the gospel.” Solus Christus.

Christ as Prophet

Old Testament prophets (Hebrews 1:1)

Sa four weeks na pag-aaral natin ng Sola Scriptura, naconfirm natin na kung tayo ay nakay Cristo, if the Spirit is inside us, nandun yung desire to hear God speak. Gaano man ka-evident yung failures natin to discipline ourselves sa “day and night” meditation of the Word (Jos. 1:8-9), deep within us that we really need God to speak to us. And he does.

Sa Old Testament, nagsasalita ang Diyos sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, sila ang mga messengers of God’s Word. Yan ang bungad ng sumulat ng Hebrews. “Noong una, nangusap ang Dios sa mga ninuno natin sa ibaʼt ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta” (1:1). Simula nang magkasala sina Adan at Eba, hindi nagsasalita nang diretsahan ang Diyos sa mga tao. Laging merong bridge, tulad ng mga prophets, tulad nila Abraham, Moses, Nathan, Elijah, Isaiah, Jeremiah. Sila ang nagsasabi sa mga tao ng mga utos, mga judgments, mga warnings, mga promises ng Panginoon. Kailangan nilang pakinggan ang mga propeta dahil sa authority na bigay ng Diyos sa kanila. If they fail to listen and obey these prophets, they are disbelieving and disobeying God himself.

Sa pamamagitan ni Moises, nagsalita ang Diyos at sinabing darating ang araw na magpapadala siya ng isang propeta na tulad ni Moises (and as we will discover, much greater than Moses). “Magpapadala sa inyo ang PANGINOON na inyong Dios ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko. At kailangang makinig kayo sa kanya….Sinabi ng Panginoon sa akin, ‘…Magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipasasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila'” (Deut. 18:15, 18). Ginamit ni Pedro ang talatang ito sa Acts 3:22-24 para sabihing si Jesus ang katuparan nito.

Jesus the Fulfillment of Prophecy

So, in a way, si Jesus ay isang propeta. Dahil sa pagdating niya, salita ng Diyos ang dala-dala niya. Sabi niya sa Luke 4:18-21 na siya ang katuparan ng Isaiah 61:1-2 na siyang pinili ng Panginoon para ipangaral ang Magandang Balita. At yun naman ang ginawa niya sa simula pa lang ng kanyang public ministry, “proclaiming the gospel of God” (Mark 1:14). Pero wag nating iisiping siya’y isang propeta lang tulad ng paniwala ng mga Muslims tungkol sa kanya, at mas mababa pa kaysa kay Mohammed na kanilang great prophet. O pinaniniwalaan ng mga non-Christians na gumagalang kay Jesus bilang isang mabuti at mahusay na teacher. Katunayan hindi prophet ang designation talaga kay Jesus sa New Testament. Oo nga’t isa sa tatlong “offices” niya ang Prophet, but he is more than just a prophet.

Hindi lang siya isang propeta na tagapagdala ng salita ng Diyos (bagamat tagapagdala naman siya ng salita ng Diyos). Siya ang katuparan ng lahat ng sinasabi ng mga propeta sa Old Testament. Ito ang sinabi niya sa dalawang disciples niya sa daan patungong Emmaus matapos na siya’y muling mabuhay. “At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa Kasulatan tungkol sa kanya, mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta” (Luc. 24:27). Pati sa iba pa niyang disciples, “Sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa Kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga Salmo” (v. 44). Hindi siya tulad ng ibang mga propeta, for all the prophets spoke about him. At siya ang katuparan ng lahat ng sinasabi ng mga propeta.

Jesus the Son (Hebrews 1:2-3)

Isa pang dahilan kung bakit nakahihigit siya sa ibang mga propeta ay ang sinasabi sa Hebrews 1:2, “Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak.” Dahil si Jesus ay Anak ng Diyos, nakahihigit siya sa lahat. No one is greater than him. At dahil ang Diyos ay nagsasalita sa atin ngayon sa pamamagitan ng kanyang Anak, “God’s communication now is better and greater than before” (John Piper).

Sa paanong paraang ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Anak ay nakahihigit sa iba pang paraan ng pagsasalita ng Diyos tulad ng sa mga propeta? Una, “Sa pamamagitan niya, nilikha ng Dios ang sanlibutan” (v. 2). Nagsalita ang Diyos, Let there be light! at nagkaroon nga ng liwanag. He created everything through his Son. Walang malilikha kung wala ang Anak. Ganyan ka-powerful ang creative Word ni God through the Son.

Ikalawa, “…at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay” (v. 2). Heirs of all things (ESV). Kung siya ang lumikha ng lahat, siya ang may-ari ng lahat, bakit di ka makikinig sa kanya at sa mga pangako niya? Lalo pa’t sinasabi rin niya we are co-heirs with Christ at lahat ng bagay ay mapapasaatin din through Jesus?

Ikatlo, “Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Dios, at kung ano ang Dios ay ganoon din siya” (v. 3). “Radiance of the glory of God” (ESV). Ang salitang “radiance” ay galing sa salitang dito lang ginamit sa NT (Gk. apaugasma). Ibig sabihin, reflection, perfect reflection ng image ni God. Yes we are created in the image of God (Gen. 1:26-27). Pero si Jesus, uncreated, siya ang Creator. At perfect image siya ni God the Father because he is God the Son, “the glory of Christ, who is the image of the glory of God” (2 Cor. 4:4). “Kung ano ang Dios ay ganoon din siya,” “exact imprint” (ESV), galing sa Gk. character, dito lang din ginamit sa NT. Ibig sabihin, impression or image on a coin. Nakatatak sa kanya ang pagka-Diyos ng Diyos dahil siya mismo ay Diyos. Hindi lang siya messenger of God’s revelation, he himself is God’s revelation, because he is God!

Ikaapat, “Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita” (v. 3). Ang salita niya ay hindi lang nagdadala ng mensahe ng Diyos, ito rin ang salitang humahawak sa lahat mga bagay. Sa lahat! Everything in creation is under his command. Sa part 3 pag-aaralan pa natin ‘to.

Ikalima, “Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng Makapangyarihang Dios doon sa langit.” Walang ibang propetang gumawa nito. Si Cristo lang. But we will discuss this further sa parts 2 and 3.

Jesus the Word (John 1:1-5, 14-18)

Paano nakahihigit si Jesus sa mga propeta? Una, dahil siya ang fulfillment ng lahat ng sinabi ng mga prophets. Ikalawa, dahil siya ay Anak. Ikatlo, dahil siya ang tinatawag na Salita, the Word, the Logos. “In the beginning was the Word” (John 1:1). At sa verse 14, binigyang linaw kung sino ito, “Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang Anak ng Ama.” Ang Anak ang Salita. He is none other than Jesus. Hindi lang sa kanyang unang pagparito, maging sa pagbabalik niya, “Logos” ang itatawag sa kanya, “Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo. At ang tawag sa kanya ay ‘Salita ng Dios'” (Rev. 19:13).

Bakit kaya siya pinangalanang Salita? Bakit hindi lang basta sinabing ang salita niya ay salita ng Diyos, o nagtuturo siya ng salita ng Diyos? Dahil ang mga salita ni Jesus ay katotohanan mula sa Diyos, at ang buong pagkatao’t pagka-Diyos niya ay katotohanan mula sa Diyos. Si Jesus mismo – hindi lang ang kanyang mga sinasabi, kundi ang kanyang pagparito, ang kanyang mga ginawa, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay – ang “final and decisive Message of God” (John Piper). Hindi lang siya nagdadala ng mensahe mula sa Diyos, siya mismo ang Mensahe ng Diyos. Kaya sinabi rin niyang, “I am the truth” (John 14:6). He is “the first, final, ultimate, decisive, absolutely true and reliable Word” (John Piper).

Ang tawagin pa lang siya sa pangalang “Salita” ay set apart na siya sa lahat ng mga human prophets. Pero itong intro ni John sa kanyang Gospel ay marami pang sinasabi tungkol sa kanya kung paanong ang kanyang pagiging “Salita” ay far superior than all the prophets. Una, “Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios.” Siya mismo ay Dios. At siya’y kasama ng Dios sa simula’t simula pa. God the Father, God the Son.

Ikalawa, “Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya” (v. 3). Yan din ang nakita natin sa Hebrews kanina.

Ikatlo, “Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. Ang ilaw na itoʼy nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito nadaig ng kadiliman” (vv. 4-5). Ang kadiliman ay nagpapahiwatig ng kasamaan, pagkalayo sa Diyos, at kamatayan. We are totally hopeless without Jesus. Siya ang ilaw na nagbibigay-liwanag, katotohanan tungkol sa Diyos, naglalapit sa atin sa Diyos at nagbibigay buhay. He is the way, the truth and the life (14:6).

Ikaapat, siya ang lahat-lahat sa lahat ng kailangan natin. “Full of grace” (v. 14). “Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunud-sunod na pagpapala (grace upon grace). Ibinigay sa atin ng Dios ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ni Jesu-Cristo” (vv. 16-17).

Ikalima, “Wala pang nakakita sa Dios Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang Bugtong na Anak, na Dios din nga at kapiling ng Ama” (v. 18). Ang salitang “ipinakilala” o “made known” ay galing sa exegeomai na ang ibig sabihin ay ipinaliwanag, dinetalye. Siya lang ang nag-iisang revealer ng Diyos. Siya lang wala nang iba ang nagdala ng once-for-all revelation na tinanggap niya mula sa kanyang direct experience of God. Ang Diyos na di nakikita, nakita na dahil kay Jesus. Ang Diyos na di lubos na makilala ay nakilala na sa pamamagitan ni Jesus (Exegetical Dictionary of the New Testament). Nang sabihin ni Philip na ipakita sa kanila ang Ama at sapat na yun sa kanila, sagot ni Jesus, “Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama” (14:9). To know Jesus is to know the Father. He is the Word.

Application

Make knowing the Word your life’s pursuit.

Si Jesus ang katuparan ng lahat ng isinulat ng mga propeta. Si Jesus ang Anak ng Diyos. Si Jesus ang Salita ng Diyos. Ang Salita ng Diyos na nasa kanyang Anak ay final Word na, wala nang hihigit pa sa kanya, wala nang maipapalit sa kanya. Kaya ang makilala si Jesus ay sapat na at higit pa. There is no greater pursuit in life than knowing Jesus. “…ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Cristo Jesus na aking Panginoon…Nais ko ngayon na higit pang makilala si Cristo” (Fil. 3:8, 10). “For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified” (1 Cor. 2:1). Yan din ba ang pinakahahangad ng puso mo?

Meditate on the Word in the written Word.

Kung yan ang desire ng puso mo, and I pray that it is, paano mo ngayon siya mas makikilala? Kasi minsan nagrereklamo tayo, parang hindi naman siya ganun magpakilala sa akin, parang di ko naman malinaw na naririnig na nagsasalita siya. Paano mo siya makikilala, paano mo maririnig na nagsasalita ang Diyos through Jesus the Word kung di mo bubuklatin ang Bibliya, the written Word? Makikilala mo ba siya kung puro boyfriend mo o barkada mo ang kausap mo at hindi n’yo naman pinag-uusapan kung sino si Jesus? No! Makikilala mo ba siya kung puro usaping pulitika ang inuubusan mo ng oras? No! Makikilala mo ba siya kung maya’t maya tingin ka ng tingin sa Facebook mo? No! At kung buksan mo man ang Bible mo, di mo pwedeng basahin lang yan na parang masabing binasa mo, o mabilisan lang, o naghahanap ka lang ng “principle for living for today.” When you read the Bible, look to Jesus. Desire to know him from every page of the Old and the New Testaments. For every story, every chapter, every verse is about Jesus. When you read the written Word, listen to Jesus the Word and “meditate on it and study it and memorize it and linger over it and soak in it until it saturates us to the center of our being” (John Piper).

Make it your life’s mission to proclaim the Word.

Tulad ni John the Baptist. “He came as a witness (Gk. marturia, where we get the word martyr), to bear witness about the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light” (John 1:7-8). We are witnesses (Acts 1:8). Kung pinakamahalaga sa buhay natin ang makilala si Cristo, ang misyon natin ay maipakilala siya sa lahat ng tao sa mundo. At kung ito ang ikamamatay natin, the life we lived is a life worth living. Nang tanungin si John the Baptist kung siya ba ang Messiah na darating, ang sagot niya, “No! No! No!” “I am the voice of one crying out in the wilderness, ‘Make straight the way of the Lord,’ as the prophet Isaiah said” (John 1:23). The voice. Greek phone. He was just an instrument. He was not the Word. Only Jesus is the Word, the Logos. Ang misyon ni Juan ay ituro ang mga tao na tumingin at makinig kay Jesus. Yan din ang mission natin, not to draw attention to ourselves – sa conversations, sa Facebook posts, anything we do in life – but to draw and focus attention to Jesus. Para sabihin sa mga tao, “Look to Jesus!”

Pero hindi mo masasabi sa mga tao, hindi mo maipapakita sa mga tao na “Look to Jesus” kung ikaw mismo you are not looking to Jesus. At ikaw mismo you cannot look to Jesus more closely, if you are not looking at the Book about Jesus, the Bible. Pagbulayan mo ang Bibliya, kilalanin mo si Cristo, at ipakilala siya sa iba. Araw at gabi.

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.