The Story of God (new edition)

Ang manual na 'to ay guide para makatulong sa atin na ma-ishare ang gospel at kung paano ito makikita sa buong Kuwento ng Bibliya. Kasama dito ang ilang mga basic stories na pwede nating gamitin in a span of 12 group sessions.

Fight Clubs (free Taglish ebook)

But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Fight the good fight of the faith (1 Tim. 6:11-12 ESV). Ang mga salitang ito ay hindi lang para sa ibang mga members ng church. Para din sa akin ‘to. Pastor ako, pero member din naman ako... Continue Reading →

Baptism (free ebook)

Ano ang kahulugan ng bautismo? Sino ang dapat magpabautismo? Ito ba ay paraan o simbolo lamang ng kaligtasan? Bakit dapat akong magpabautismo? Ilan ito sa mga tanong na sasagutin sa booklet na ito. Pangunahing layunin nito na maging malinaw sa lahat sa atin ang kahulugan ng bautismo. Isa ito sa dalawang ordinansang itinagubilin sa atin... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: