Baptism (free ebook)

Ano ang kahulugan ng bautismo? Sino ang dapat magpabautismo? Ito ba ay paraan o simbolo lamang ng kaligtasan? Bakit dapat akong magpabautismo?

Ilan ito sa mga tanong na sasagutin sa booklet na ito.

Pangunahing layunin nito na maging malinaw sa lahat sa atin ang kahulugan ng bautismo. Isa ito sa dalawang ordinansang itinagubilin sa atin ni Cristo. Ang isa ay ang Banal na Hapunan (Lord’s Supper) na regular nating ginagawa. Ang minsanang pagpapabautismo ay dapat ipagdiwang dahil napakaganda ng ipinakikita nito sa ginawa ng Diyos para sa atin.

Ito ay kopya ng dalawang sermon na ipinangaral ko noong April 5 (Palm Sunday) at April 12 (Easter Sunday), 2009.

download ebook
pdf, ePub and Kindle formats in one .zip file

1 Comment

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.