[Book] Habakkuk: Pag-asa sa Panahon ng Pandemic

Kung ikaw ay nakay Cristo, saang church ka man kabilang, prayer ko na magbigay sa ‘yo ang librong ito ng panibagong kalakasan at matibay na pag-asa na matatagpuan sa Diyos na makapangyarihan at mahabagin sa lahat. Kung ikaw ay isang pastor o tagapagturo din ng Bibliya, prayer ko na maging isang helpful resource ang librong ito para maituro mo ang salita ng Diyos sa maraming mga tao ngayon na dumaranas ng kalungkutan, depression, anxieties, at mga struggles sa kanilang pananampalataya. Sa Diyos ang lahat ng papuri.

Wanted: Spirit-Filled Theologians

Sadly, our sinful tendencies are being exposed to the social media world. Instead of being godly theologians, we are amused in devouring one another or seeing others (with popcorn GIFs) throw verbal punches. There are times that the flesh seems to be having the upper hand as we type our responses to others.