[Sermon] The Gospel of Grace for Everyday (1 Cor. 15:1-11)

Kung anumang doktrina ang pag-uusapan, kailangang nakakabit sa gospel. Kung isyu ng buhay Cristiano o ministry ng church ang pag-uusapan, kailangan pa ring nakakabit sa gospel. Kaya naman itong gospel ay “of first importance” o “pinakamahalaga sa lahat” (1 Cor. 15:3).

[Sermon] Order in Worship (1 Cor. 14:26-40)

Kung hindi mo pinahahalagahan ang church, ang katawan ni Cristo, hindi mo rin pinahahalagahan si Cristo at ang sakripisyo na ginawa niya para sa church. How can you say you are a Christian if you have no love for the church of Christ? Ganyan kahalaga ang tamang pagkakaunawa sa church.