[Sermon] “Holy, Holy, Holy”: An Astonishing Vision of God’s Glory (Isa. 6:1-4)

Magbabago ang panahon, at anumang tinitingnan o inaasahan natin ngayon ay magbabago din, mawawala din, but only One will remain and not change. He is alive, he is the King of all kings, he is still on his throne. Hindi magbabago yun. Yun, siya dapat, ang Diyos dapat ang tingnan natin. May we also “encounter God through his word” today in the preaching of his word. Na kung ano ang nakita ni Isaiah, makita rin natin. Kung ano ang narinig niya, marinig din natin. Ano ang nakita niya? Ano ang narinig niya? Tingnan natin ang Isaiah 6:1-4.

[Sermon] “I Saw the Lord”: A Biblical Theology of Seeing God

Gusto mo bang makita ang Diyos? Kung oo at makikita natin ang Diyos, paano? Paanong hindi tayo mamamatay at the sight of the glory of God? Paano nagiging “life-giving” (sa halip na nakamamatay!) at “life-transforming” itong “vision of God” na ‘to? At kung life-giving at life-transforming ito, how do we respond para sa sarili nating buhay at para sa iba?

Growing One Another Week 4: The Means of Discipleship (Following Godly Examples)

Sa pag-aaral na ito, titingnan natin ang isang mahalaga pero madalas ay nababale-walang paraan ng paglago bilang Cristiano, at ito ay ang paggaya o pagtulad sa mga godly examples. Ang pagkatuto mula sa mga godly examples ay isang mahalagang aspeto ng pagsunod kay Cristo. Ibig sabihin nito, dapat tayong maghanap ng mga godly examples para tularan, at tayo rin mismo ay maging godly example sa iba.

[Sermon] I Trust in Your Word (Psa. 119:41-48)

I hope itong two prayers sa Psalm 119:41-48—for the gospel to go deeper sa puso natin at for the gospel to overflow para masabi natin ito sa iba—ang maging prayers din natin. At itong four commitments—in obeying, proclaiming, treasuring and meditating on God’s Word—ang maging commitments din natin. Not just occasionally, but daily.

[Sermon] Turn My Heart to Your Word (Psa. 119:33-40)

Bawat verse sa Psalm 119 ay tungkol sa Salita ng Diyos at dito sa vv. 33-40 ay merong panalangin na konektado sa salita ng Diyos. If we love the Word at nakikita nating salita rin ng Diyos ang kailangan natin, ito rin ang mga panalanging dapat nating ipagpray. And we don’t usually pray these kinds of prayers. Just look at the many prayer requests we receive, karamihan may kinalaman sa kalusugan, maayos na kalagayan sa buhay, sa pamilya, sa trabaho. Nothing wrong with that, pero kung hanggang dun lang, we fall short of a vital and dynamic relationship with God that characterized the spirituality of Psalm 119.

[Sermon] Stand Firm in the Faith (1 Cor. 16)

Iniligtas ka ng Diyos hindi lang para mapunta sa langit, hindi lang para maging member ng church, kundi para maging committed member ng church na ginagampanan ang bahagi mo sa ministry for the body of Christ. Tapos na ang panahon to make excuses para maging absent, para maging inactive sa ministry. Walang sapat na dahilan para hindi ka makibahagi. Ito pa nga ang panahon para mas ilaan natin ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon.