Ano ang Ginagawa ng mga Elders?

Kilala at pinaglilingkuran dapat ng mga elders ang kanilang mga tupa…pinapangunahan ang kanilang mga tupa at pinapakain sila. Inilalaan nila ang mga sarili nila sa mabuting pamamahala sa kanila at maingat na pagbabantay sa kanila. Sinasanay nila ang mga “gifted” para magturo sa iba. Sa lahat ng ito, sinusundan nila ang halimbawa ni Cristo, ang Mabuting Pastol na hindi pinababayaang merong mawala sa isa man sa kanyang mga tupa.

Five Solas for Preaching and Preachers (2021 Online Conference)

Bilang pagdiriwang ng ika-504 na taon ng Protestant Reformation, inihahandog ng Treasuring Christ PH itong five-week webinar series na pinamagatang “Five Solas for Preaching and Preachers.” Sa bawat session, iisa-isahin nating talakayin ang five solas at titingnan kung ano ang implications nito para sa buhay ng isang pastor at sa kanyang ministeryo. Titingnan din natin kung paano natin ito mas malinaw at mas epektibong maituturo sa mga churches na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon.

The Apostles’ Creed Part 5 – Conceived by the Holy Spirit, Born of the Virgin Mary

Sabi ni Albert Mohler, kung hindi ka naniniwala sa virgin birth, delikado ka, dahil ang pinaniniwalaan mo ay hindi ang Cristo na itinuturo ng Salita ng Diyos. “The Apostles’ Creed, therefore, has included the virgin birth for good reason—it is true, it is essential, and it is glorious.” Dito nakasalalay ang kaligtasan natin. Kaya sabi sa Nicene Creed about Christ, “Who, for us men for our salvation, came down from heaven, and was incarnate by the Holy Spirit of the virgin Mary, and was made man.”

The Apostles’ Creed Part 4 – Jesus Christ, His Only Son, Our Lord

Yung mas mahalagang identity o pagkakakilanlan ko ay ang pagiging Christian: “I am a Christian.” Pero siyempre palasak na ‘yan, kasi halos lahat ng tao sa paligid natin sasabihin nila “Christian” din sila, ibang sekta nga lang, o sa pangalan lang (nominalism). Pero sana tayong lahat ay naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng Christian. Na hindi lang tayo basta naniniwala na may Diyos, o relihiyoso tulad din ng iba. Kundi yung identity natin na nakakabit kay Cristo, kaya nga Christian, si Cristo ang nasa sentro, si Cristo ang lahat-lahat.