[Sermon] Passion and Wisdom in Ministry (1 Cor. 14:1-25)

Ang ministry ay hindi tungkol sa performance o showmanship. It is not about us, not about showcasing our gifts. It is about serving others. Ito ang damdamin ni Pablo na marapat lang na tularan ng mga Christians sa Corinth, at dapat tularan din nating lahat.