2019 Pastors Conference Plenary Sessions Preview

Pray with us that the Spirit will cause our hearts to have a "gospel awakening" as we listen to the preaching of the gospel during our 2019 Pastors Conference in October 30-31.

Undivided Devotion (1 Cor. 7:25-40)

Kanino nakatali ang kaligayahan mo? Kung kay Cristo, at sana kay Cristo, siya ang mamahalin mo, sasambahin mo, paglilingkuran mo, at susundin mo. At hindi mo hahayaang sinuman o anuman ang mamagitan sa relasyon mo kay Cristo.

What is the gospel?

Ang gospel ay ang mabuting balita tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesu-Cristo para maibalik ang mga makasalanan sa mabuting relasyon sa Diyos. Heto ang buong kuwento niyan: Ang nag-iisang Diyos na banal ang lumikha sa atin ayon sa kanyang larawan para makilala siya (Gen. 1:26-28).Pero nagkasala tayo at nahiwalay ang relasyon natin sa... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: