The Apostles’ Creed Part 5 – Conceived by the Holy Spirit, Born of the Virgin Mary

Sabi ni Albert Mohler, kung hindi ka naniniwala sa virgin birth, delikado ka, dahil ang pinaniniwalaan mo ay hindi ang Cristo na itinuturo ng Salita ng Diyos. “The Apostles’ Creed, therefore, has included the virgin birth for good reason—it is true, it is essential, and it is glorious.” Dito nakasalalay ang kaligtasan natin. Kaya sabi sa Nicene Creed about Christ, “Who, for us men for our salvation, came down from heaven, and was incarnate by the Holy Spirit of the virgin Mary, and was made man.”

The Apostles’ Creed Part 4 – Jesus Christ, His Only Son, Our Lord

Yung mas mahalagang identity o pagkakakilanlan ko ay ang pagiging Christian: “I am a Christian.” Pero siyempre palasak na ‘yan, kasi halos lahat ng tao sa paligid natin sasabihin nila “Christian” din sila, ibang sekta nga lang, o sa pangalan lang (nominalism). Pero sana tayong lahat ay naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng Christian. Na hindi lang tayo basta naniniwala na may Diyos, o relihiyoso tulad din ng iba. Kundi yung identity natin na nakakabit kay Cristo, kaya nga Christian, si Cristo ang nasa sentro, si Cristo ang lahat-lahat.

The Apostles’ Creed Part 3 – Maker of Heaven and Earth

Kung ano ang nais gawin ng Diyos, kung ano ang ginustong gawin ng Diyos, kung ano ang ipinasyang gawin ng Diyos, gagawin niya, magagawa niya, walang makapipigil sa kanya. He is almighty. Huwag mong lilimitahan at pagdududahan ang kapangyarihan ng Diyos.

Apostles’ Creed Part 2 – God the Father Almighty

“God as Father speaks to the transcendence, sovereignty, and love within the Godhead…God’s fatherhood is part of the particularity of God’s self-disclosure. He reveals himself as Father: the Father to Israel, the Father of Jesus, and even the Father of believers” (Michael Bird).

Apostles’ Creed Part 1 – I Believe in God

“This ancient confession of faith is Christianity. This is what Christians believe—what all Christians believe…This creed is a summary of what the Bible teaches, a narrative of God’s redemptive love, and a concise statement of basic Christianity. All Christians believe more than is contained in the Apostles’ Creed, but none can believe less.” — Albert Mohler