Music in Service of the Word (Ang Kuwento ng Sidhimig)

Ako po si Robert Verdejo from Infinite Gospel Resound Church in Pasig, a worship leader and a songwriter of Sidhimig – isang worship team na ang misyon ay lumikha ng mga bagong papuring awit. Share ko lang kung paanong nagbago ang aming pananaw at ambisyon nang malaman namin ang kahalagahan ng gospel-centeredness sa buhay at sa ministry.