Ayon sa Bibliya, bakit kailangang ang isang Christian ay sumali sa isang church?

Bawat isang Christian ay dapat sumali sa isang church dahil kailangan ito sabi ng Bibliya. Totoo, walang direktang utos sa Bibliya na nagsasabing, “Bawat isang Christian ay dapat sumali sa isang local church,” pero may dalawang makikitang rason sa Bibliya na nagpapakita na ang bawat isang Christian ay dapat maging miyembro ng isang local church.

  1. Itinayo ni Jesus ang church para maging pampublikong institusyon dito sa mundo para markahan, patunayan, at pangasiwaan ang mga taong nagpapahayag ng pananampalataya sa Kanya (Matt. 16:18-19, 18:15-20). Itinayo ni Jesus ang church para ipahayag sa publiko ang mga taong pagmamay-ari Niya upang ipakita sa mundo ang mabuting balita patungkol sa Kanyang sarili (John 17:21, 23; tingnan din ang Eph. 3:10). Ang nais ni Jesus ay malaman ng mundo kung sino ang mga taong sa Kanya at kung sino ang hindi. At paano malalaman ng mundo kung sino ang sa Kanya at sino ang hindi? Dapat makita nila kung sino ang mga taong nakikisama sa mga taong kabilang sa loob ng nakikitang pampublikong institusyon na Kanyang tinatag para rin mismo sa layuning ito. Dapat tingnan nila ang mga miyembro ng Kanyang church. At kung may mga taong nagsasabi na bahagi sila ng universal church kahit na hindi sila kasapi ng kahit anong local church, hindi nila sinusunod ang plano ni Jesus para sa kanila at para sa Kanyang church. Nilalayon ni Jesus para sa Kanyang mga taong pinili na markahan sila bilang isang nakikitang pampublikong grupo, na ang ibig sabihin ay pagsali at pagsasama-sama nila sa mga local churches.
  2. Paulit-ulit na utos ng Bibliya na ang mga Christians ay dapat magpasakop sa kanilang mga leaders (Heb. 13:17; 1 Thess. 5:12-13). At ang tanging paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng isang public commitment na maging miyembro ng kanilang kawan, na sinasabi ang katulad nito, “Ako ay nangangakong makikinig sa inyong mga turo, susunod sa inyong pangunguna, at magpapasailalim sa inyong pamumuno.” Hindi ka makakasunod sa utos ng Bibliya na magpasailalim sa iyong mga leaders kung hindi ka naman nagpapasakop sa kanila sa pamamagitan ng pagsali sa isang local church.

Translated from the original English 9Marks article, “According to Scripture, why should every Christian join a church?”

Photo by Akira Hojo on Unsplash

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.