Jesus Trains His Disciples

Preached by Derick Parfan on Oct. 28, 2012 at Baliwag Bible Christian Church

The Need for Training

Kung buong buhay mo ay nasanay ka sa isang bagay o saisang sitwasyon tapos isang araw ay mababago iyon, hindi ganoon kadalingmag-adjust. Halimbawa, kung mahigit 20 taon ka sa kulungan, tapos pinalaya kana, tanong mo sa sarili mo, “Anong gagawin ko ngayon?” Pagdating mo sa bahay, hindi mo alam kung paano kikilos kasi nasanay ka sa buhay sa kulungan. Kung halos buong buhay mo nasa ibang bansa ka nagtatrabaho tapos umuwi ka na sa Pilipinas, malaking adjustments din. Kung 50 taon ka na, tapos tinawag ka ng Diosna magmisyon sa Afghanistan, malaking adjustments din. Kasi sanay ka sa pamumuhay dito, tapos lilipat ka doon.

Ganoon din sa pagiging Cristiano. O pagiging kabilang sa kaharian ng Dios. We are so used, even since we were born, to life outside the kingdom, we don’t know what it means to live inside and stay living inside the kingdom of God. Lalo pang nandito tayo sa mundo na halos lahat ng kahalubilo natin ay mga di Christians. Wala na tayo sa kaharian ng kasamaan at kasalanan, nasa kaharian na tayo ng Dios kung tayo nga ay na kay Cristo. May adjustments tayong gagawin, at araw-araw iyon. Dapat masanay tayo kung ano ang buhay na pinaghaharian ng Dios. Dapat sanayin tayo saganitong klaseng buhay.

Nakita natin sa nakaraang dalawang linggo na Jesus declares and displays the kingdom of God. Nakita na nating siya ang Hari at Tagapagligtas na ipinangako’t ipinadala ng Dios. Kung tinanggap natin siya bilang Tagapagligtas at nagpapasakop sa kanya bilang Panginoon, ibig sabihin nasa kaharian na tayo ng Dios. Ibig sabihin Cristiano na tayo. Ito ang ibig sabihin ng pagiging Cristiano. Hindi lang pagiging kaanib ng iglesia, kundi kaanib ng Kaharian ng Dios. Hindi lang pakikinig ng Salita ng Dios, kundi pagsasabuhay nito. Hindi lang dahil ang “family at friends” natin ay mga Cristiano kundi may tunay na relasyon tayo kay Cristo.

Sa Matthew, Mark, Luke and John (tinatawag na Gospels), karaniwang salitang ginagamit dito ay “disciples of Christ.” Sa mga nakaraang pag-aaral natin tungkol sa pagparito ng Panginoong Jesus, ang focus natin ay nasa Matthew, Mark at Luke (tinatawag na Synoptic Gospels dahil marami sa kanila ang magkakahawig na salaysay. Pero ngayon, tingnan natin ang John. Medyo iba ang pagkakaayos nito at ang titingnan natin ngayon sa John 13-17 ay halos di makikita sa ibang Gospels. Sa unang kalahati ng John, makikita natinang mga “signs” na ginawa ni Jesus. Sa ikalawang kalahati naman ay ang huling linggo ng buhay ng Panginoon, kung saan halos lahat ng kanyang panahon ay inilaan niya sa kanyang mga “disciples” (iyong true disciples, kasi meron ding mga peke tulad ng makikita natin mamaya).

True Discipleship

Mula sa John 12, mas naging malinaw kung sino talaga ang kay Cristo, sino talaga ang true disciples. Pakinggan n’yo itong mga nangyari na hango sa John 12:37-50:

Kahit na nakita na ng mga Judio ang maraming himala na ginawa ni Jesus – mga palatandaang nagpapatunay kung sino siya – ayaw pa rin nilang sumampalataya sa kanya. Ang mga pinunong Judio nga ay nagsabwatan na para makakuha ng pagkakataong ipapatay siJesus. Merong ilan sa mga pinunong Judio ang naniwala kay Jesus pero inilihim nila ito dahil sa takot nilang mapatalsik ng mga Pariseo. Dahil mas gusto pa nilang parangalan sila ng tao kaysa ng Dios.

Kaya nagsalita siya nang malakas sa kanila, “Ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mananatili sa kadiliman. Naparito ako sa mundo hindi upang hatulan kayo kundi iligtas kayo. Pero hahatulan ang sinumang ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita.”

Bago natin alamin kung sino ba mga totoong disciples at ano ibig sabihin noon, dapat nating alamin kung sinu-sino ang hindi. Lahat ng nakakita ng mga himala niya pero di pa rin naniwala (12:37). May iba namang naniwala nga, ngunit dahil sa takot sa tao, di nila sinasabi sa ibang naniniwala sila, dahil mas gusto nilang parangalan ng tao kaysa maging tanggap sa Dios (12:42-43).

The question here is, do they really believe in a saving way? Probably not. These were those who weighed the evidence for the Messiah and found that Jesus was indeed the Messiah. Intellectually they believe but not with their heart. Fear of men hinders them. They loved their own position more than being a disciple of Jesus. They love their own glory more than the glory of God. These cannot be saving faith. For true faith in Jesus is treasuring him more than anything. More than our name, more than our comfort, more than the approval of men, more than life itself.

So, sino ngayon ang “true disciples”? Ito iyong mga taong hindi naniwala lang, kundi sumunod sa pinaniwalaan, pinahahalagahan siJesus nang higit sa lahat. Sa tatlong taong ministeryo ni Jesus dito sa mundo, meron din siyang naging iilang mga true disciples. Sila iyong mga nagpatuloy na sumunod sa kanya kahit rejected na si Jesus ng buong bansa at lalo na ng mga Jewish leaders. Sila ang mga taong tumanggap kay Jesus at sa kanyang salita. Sila ang mga taong sumampalataya kay Jesus at sumunod sa kanya. Kabilang sa mga ito ang 11 apostol (teka, di ba 12 sila?) na tinawag niya para makasama niya, paraturuan at sanayin para mamuhay sa kaharian ng Dios at anyayahan ang iba sa kaharian ng Dios. Makikita natin iyan maya-maya…

Training of the Twelve (Actually, the Eleven)

Ngayon, tingnan natin ang nangyari sa John 13-17. Makikita natin dito na Jesus Trains His Disciples. Habang pinapakinggan natin ito, subukan nating sagutin ang mga tanong na ito: What is Jesus doing to his disciples to train them for discipleship and life in the kingdom? How should we respond as disciples? How should we respond as disciple-makers, dahil ang bawat disciple ay disciple-maker din?

Bago sumapit ang Pista ng Paglampas ng Anghel (Paskuwa o Passover), alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito para bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang mga tagasunod niya rito sa mundo, at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan.

Nang gabing iyon, naghapunan si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Habang naghahapunan, tumayo si Jesus, hinubad ang kanyang damit-pantaas at nagbigkis ng tuwalya sa baywang niya. Nagbuhos siya ng tubig sa isang planggana, at sinumulang hugasan ang paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalya pagkatapos.

Paglapit niya kay Pedro, sabi nito, “Panginoon, huhugasan n’yo po ba ang paa ko? Hindi puwedeng kayo ang gumawa nito.” Sagot ni Jesus, “Hindi mo ito naiintindihan ngayon, pero maiintindihan mo din pagdating ng tamang panahon. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin.” Kaya pumayag din si Pedro. Tapos sinabi ni Jesus, “Malinis na nga kayo, pero hindi lahat.”

Nasabi niya iyon dahil alam niya ang mga susunod na mangyayari. Sa mga oras na ito, inudyukan na ni Satanas si Judas para traydurin si Jesus.

Pagkatapos niyang hugasan ang mga paa nila, bumalik na siya sa hapag-kainan. Sabi niya sa kanila, “Alam n’yo ba ang ibig sabihin ng ginawa ko? Hindi ba’t ako ang Guro at Panginoon ninyo? Kung gayon, kung ano ang ginawa kong halimbawa sa inyo, dapat n’yo ding tularan. Gawin din ninyo ito sa iba, dahil walang alipin ang higit pa sa kanyang panginoon. Mapalad kayo kung ganito rin ang gagawin n’yo. Pero hindi lahat sa inyo ay ganito. Ang isa sa inyo ay magtatraydor sa akin.”

Nagtanungan sila kung sino iyon. Kaya inabot ni Jesus ang tinapay kay Judas, pero hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin nang sabihan niya si Judas,“Gawin mo na agad ang dapat mong gawin.” Nangsandaling iyon, pumasok na kay Judas si Satanas. Kaya pagkakain ni Judas ng tinapay, agad siyang umalis nang gabi ring iyon.

Pag-alis ni Judas, nagpatuloy si Jesus na kausapin ang kanyang mga tunay na tagasunod. Sinabihan niya silang manatili sa pag-ibig niya, magpatuloy na sumunod sa mga utos niya para maging sagana ang kanilang bunga. Na wag matatakot o panghihinaan ng loob kahit na ang buong mundo ay laban sa kanila. Na wag malungkot na si Jesus ay aalis na kundi patuloy na magtiwala sa kanya dahil darating ang Espiritung galing kay Jesus – na magbibigay karunungan at lakas sa kanila. Pagkatapos nito, nanalangin si Jesus sa Ama at ipinanalangin ang mga tagasunod niya at ang marami pang magiging mga tagasunod niya.

(1) By Loving Them to the End

Kung mapapansin n’yo, ang kasama at kausap na niyadito hindi ang maraming tao, kundi iyon lang labindalawa. Ganito ang ginagawa niya sa mga huling araw niya dito sa mundo. Ano ang makikita nating ginagawa niya para sanayin ang kanyang mga tagasunod para maging handa silang magpatuloy sa kaharian ng Dios kahit umalis na siya? Ipinapakita dito na nagmamahal siya sa kanila hanggang sa huling sandali. “Having loved his own, he loved them to the end” (13:1). Sa loob ng tatlong taong pagsasama nila ng mga disciples niya, naramdaman nila ang walang katapusan at walang hangganang pag-ibig ng Dios sa pamamagitan ni Cristo. Na may nagtiyaga sa kanila, na may tumanggap sa kanila, na may nagpatawad ng kasalanan nila, na may nagbigay ng lahat ng kailangan nila, na higit sa lahat ay inilapit sila sa Dios. Naranasan nila ang katotohanan ng John 14:6, “I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father exceptthrough me.” Dahil kay Cristo, nalapit sila sa Dios. That’s true love.

Kung tayo ay mga disciples niya, ano ang response natin dito? Lagi nating ilagay sa isip natin kung paano magmahal si Jesus. Hanggang kamatayan ipinakita niya ang pagmamahal niya. Meditate on the love of Jesus for you. Kaya sinabi niya sa kanila, “Abide in my love” (15:9). Yes, our response is to love him. But before that, let the love of Jesus sink in your heart. Punuin mo ang puso mo ng pagmamahal niya. Isipin mong hindi pagmamahalng asawa mo o boyfriend mo o magulang mo ang pinakakailangan mo kundi ang pag-ibig ng Dios.

Kung punung-puno ang puso mo niya, ito naman ang magiging response mo as disciple-maker: “Love one another, as I have loved you”(13:34-35; cf. 15:12). Why is this a response of a disciple-maker? When you love other believers, you help other disciples grow and stay abiding in Jesus. Sabi niya na ito ay “new commandment” bagamat binanggit din ito sa Old Testament dahil sa salitang “as I have loved you.” Ibig sabihin, hindi lang natin tutularan ang pag-ibig ni Cristo kundi ang nag-uumapaw na pag-ibig niya ang mag-uumapaw para maramdaman ng iba ang pag-ibig ng Dios sa pamamagitan natin.

Huwag mong sabihing hindi ka puwedeng maging disciple-maker. Kasi you can love others because of the love of Jesus for you. Karaniwan sa inyo iisiping ako ang disciple-maker ninyo, pero di n’yo ba naisip na kayo rin ay disciple-makers ko? Kasi, halimbawa, last week naramdaman kong mahal na mahal n’yo ako sa mga gifts at words of affirmation na ibinigay n’yo para sa birthday ko. I felt your overwhelming love for me. More than that, I felt God’s overwhelming love for me through you. And it helps me as a disciple of Jesus. Let’s continue doing that for each other. Na gagawin natin anumang kailangan, kahit na it takes a lot of sacrifice, para ipakita ang pag-ibig sa mga kapatid kay Cristo. Kasi ito rin ang ipinakitang halimbawa sa atin ng Panginoon.

(2) By Showing Them an Example

Bahagi ng kanyang pagsasanay sa kanila ay pagpapakita sa kanila ng halimbawang tutularan nila. Buong buhay niya ganito ang ginagawa niya. Sa kuwentong ito, nagbigay siya ng object lesson na di nila makakalimutan. Hinugasan niyaang paa nila. Ang ginawa niyang ito ay gawain lang ng mga alipin. Ibinaba niyaang kanyang sarili para ipakita na ito ay mas maiintindihan nila kapag nakita nila kung paanong mamamatay si Jesus para sa kanila. He came to serve (as a slave) and not to be served (Mark 10:45).

Kung sila ay mga disciple, na ang basic meaning as “learner,” si Jesus ang kanilang Teacher. Ito rin ang sabi niya sa 13:12-17. He was their Teacher and Lord. Ibig sabihin, kung ano ang ipinakita niyang dapat nilang gawin, iyon din ang gagayahin nila. As a disciple, ito dapat ang pangarap natin, ang magmahal na katulad niya, ang maging kamukha o kalarawan niya. Ito dapat ang sinasabi natin, “I want to be like Jesus!” Sa halip na, “I want to be like Jessica Sanchez! I want to be like LeBron James!”

At bilang mga disciple-makers naman, dapat ang buhay natin ay nagiging isang magandang halimbawa na tutularan ng mga tao. Na sasabihin ng anak n’yo sa inyong mga tatay, “Gusto kong maging katulad ng tatay ko, kasi katulad niya si Jesus.” Can you honestly say to other people, “Follow my example as I follow the example of Christ,” tulad ng sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto? Mga may-asawa, masasabikaya ng asawa n’yo na tumutulad kayo sa halimbawa ni Cristo? Kung oo, tinutulungan n’yo silang tumulad kay Cristo. Kung hindi naman, imbes na disciple-maker, nagiging disciple-breaker ka.

A Warning to Fake Disciples

Jesus’ disciples are characterized by Christ-like love and sacrifice for others. Hindi ganito si Judas. He’s a betrayer. Kaya nga sinasabi ngayon sa iba, “Judas ka!” Ibang espiritu na ang nasa puso ni Judas (13:2). Kaya nasabi ni Jesus na, “Not every one of you [are clean]” (13:10-11). Alam ni Jesus ang nasa puso niya. Simula’t simula pa. Sa halos tatlong taong itinuring siya ni Jesus na kaibigan, minahal, tinuruan, traydor pala. Tuluyan na siyang pinasok ni Satanas para gawin ang pagkakanulo kay Jesus (13:27). Umalis na siya, at naiwan na lang si Jesus at ang 11.

Warning ito sa atin. Meron ding mga “Cristiano” na mga Judas pala. Mas mahal ang pera kaysa kay Jesus. Ilang taong itinatagong wala pala sila talagang tunay na relasyon kay Jesus. Kung ganoon pala, walang kabuluhan ang anumang “pagkabit” mo kay Jesus at sa mga tagasunod niya, walang kabuluhan ang pagpapabautismo mo, pagmember sa church, pagsasanay ng iba’t ibang trainings at seminars, pag-uubos ng oras sa ministeryo kung wala naman pala sa iyo ang Espiritu ni Cristo, kundi ang espiritu pala ng diyablo ang nasa iyo.

(3) By Teaching Them to Obey

So, search your heart. How do you know you are not Judas? When you are a fruitful disciple in contrast the fruitlessness of Israel and Judas. Sabi niya sa John 15, ano daw ginagawa sa mga fruitless vines? Pinuputol at sinusunog (15:2, 6)! Ano ibig sabihin ng bunga? Ibig sabihin may lumalagong relasyon kay Jesus (15:5). If you “bear much fruit” you prove to be his disciples (15:8). What “fruit”? Ito yung pagsunod sa kanyang mga salita. Kaya ito ang pangatlong makikita nating ginagawang pagsasanay ni Jesus sa kanila: tinuturuan silang sumunod sa lahat ng kanyang salita. Paulit-ulit niya itong sinabi: “If you love me, you will keep my commands” (14:15, 21, 23, 24). Ang pagsunod ay nanggagaling sa pusong nagmamahal kay Jesus. Hindi lang niya sila basta tinuruan. Maraming tao rin nakarinig ng mga turo niya. Pero itong mga followers niya, tinuruan niyang sumunod.

E ano nga naman kung marami kang marinig na sermon, kung di ka naman susunod? Kaya kung itinuturing mo ang sarili mo na disciple ni Jesus, para hindi masayang ang pakikinig at pagbabasa mo ng salita niya, ganito ang gawin mo. Pagkatapos mong mag-aral ng salita ng Dios, tanungin mo ang sarili mo, “What does God want me to obey? What will I do to make adjustments in my life? How can I show by my life that I really love Jesus?”

At pag nasagot mo na iyan, gawin mo. Kaya ito ang ginagawa natin sa mga nakakatapos ng 12-Week Story of God. Sinasanay natin sila na sila naman ang magbabahagi nito sa iba. Kasi hindi ba’t iniutos niyang, “Make disciples,” sa lahat ng mga tagasunodniya. Kung hindi mo ibabahagi sa iba ang kuwento tungkol kay Jesus na narinig mo, bakit sinasabi mong ikaw ay tagasunod ni Jesus? Hindi ba’t bahagi ng Great Commission ang “teach them to obey everything I have commanded you” (Matt.28:19). Sabi niya, “Everything.”

(4) By Preparing Them to Face the World

Maraming challenges sa pagsunod kay Cristo. Bakit? Kasi kapag susunod tayo, we are going against the flow. We are not of this world (15:19). We are of a different kingdom. Kaya may hostilities sa atin (15:18-19). Sabi niya, “In the world you will have tribulation. But take heart: I have overcome the world” (16:33). “Don’t let your hearts be troubled…”(14:1, 27). Anong ginagawa niya dito para sa kanila? Inihahanda niya sila para harapin ang mundo. Paano nila mahaharap ito at mananatiling nagpapatotoo sa kung sino si Jesus? Ipinangako niya ang pagdating ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit is their Helper (14:16, 26;15:26;16:7). He is the Spirit of truth (14:17; 15:26; 16:13). He helps us remember the truths of Jesus (14:26). He is dwelling in us (14:17). As witnesses of Jesus in this dark world, the Spirit will help us bear witness about Jesus – to us and to the world (15:26-27; 16:8).

Dumating na siya at nasa atin na at mahaharap natin ang anumang pagsubok at hirap na galing sa mundong ito sa pamamagitan ng Espiritu. Huwag mong isiping hindi mo kaya. Take heart. Be courageous. Don’t be afraid. Hindi ba’t totoo ito: greater is he that is in you than he that is in the world? Anumang takot mo, anumang struggle mo sa kasalanan, anumang sirang relasyon mo sa ibang tao, you can overcome by the power of the Holy Spirit. Kung ikaw naman ay magdisciple ng iba, lalo na kung lalapit sa iyo at may malaking problema, relax ka lang. You can’t solve their problems. Only the Spirit can. Kung natatakot kang ishare ang gospel sa nanay mo o sa mga manginginom sa kapitbahay mo – relax ka lang. You can’t convert them. Only the Spirit can. Ihahanda din natin ang iba na harapin ang mundo sa pamamagitan ng pananalangin sa kanila para sa makapangyarihang pagkilos ng Espiritu.

(5) By Praying for Them to Persevere

Kaya naman, ito ang isa sa mahalagang ginawa ni Jesus para sa kanila: nananalanging para magpatuloy sila hanggang wakas. Makikita ito sa buong chapter 17,pinakamahabang panalangin ni Jesus na nakasulat. Aalis na siya at iiwan sila (physically), pero gusto niyang magpatuloy pa rin sila. So he prayed for perseverance (“keep them in your name,” 17:11; “keep them from the evil one,” 17:15); for Trinity-like unity (“that they may be one, even as we are one,” 17:11, 21); for Christ-like joy (“that they may have my joy fulfilled in themselves,” 17:13); for truth-empowered sanctification (“Sanctify them in the truth,” 17:17); for global witness (“I have sent them into the world, 17:18; “that the world may believe,” 17:21; “that the world may know,” 17:23); for the everlasting enjoyment of the glorious presence of Jesus (“may be with mewhere I am, to see my glory,” 17:24).

Kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, think about this, he is praying for you. Hindi lang ito para sa disciples niya noon. Pati hanggang ngayon. Iyon ang nagpapatuloy niyang ginagawa sa langit. He is our Great HighPriest, always making intercession for us. The reason you are still a believer today, and not turning back from him, is because he is praying for you.

Ngayon naman, kung si Jesus mismo alam niyang kailangang ipanalangin niya ang mga disciples niya, e di lalo naman tayo. Sa pamamagitan ng panalangin, sabi niya, we can do greater works than he did (14:12). Oo, kung mananalangin tayo sa pangalan niya, para sa ikararangal niya, ayon sa layunin niya. This is prayer that is an overflow of abiding in Jesus and a fruitful Christian life. “Ask whatever you wish, and it will be done for you” (15:7); “Whatever you ask the Father in my name,” he will give it to you (15:16; 16:23-24). Pangako niya iyan. Kaya naman kung concern talaga tayo sa mga kapatid natin kay Cristo, we will always pray for their fruitfulness in the Christian life.

Ganito ang ginawa ni Jesus para sanayin ang kanyang mga disciples – minahal sila, ipinakita ang halimbawang dapat nilang tularan,tinuruan silang sumunod, inihanda sila, at ipinanalangin sila. Bilang mga disciples niya, tanungin natin ang sarili natin: Puspos ba tayo ng pagmamahal ni Jesus? Tinutularan ba natin siya? Sumusunod ba tayo sa kanya? Handa ba tayong harapin ang mundo? At nagpapatuloy ba tayo?

Bilang mga disciple-makers: Minamahal ba natin ang kapatid natin? Nagbibigay ba tayo ng halimbawang tutularan nila? Tinutulungan ba natin silang makasunod kay Jesus? Inihahanda ba natin sila na harapin ang buhay? Nananalangin ba tayo para sa kanila? He is our Master, we are his disciples and we are his disciple-makers. He is training us as his disciples and as his disciple-makers.

1 Comment

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.