Jesus Sends His Spirit for His Church

Preached by Derick Parfan on Nov. 11, 2012 at Baliwag Bible Christian Church

The Story of the Three-in-One God

Chapter 43 na tayo sa Story of God series natin ngayong 2012. At napakahalagang maunawaan natin na kapag sinabing The Story of God, ibig sabihin, The Story of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. One God, three persons. Unti-unti na iyang nagiging malinaw sa atin. Nine months tayo sa Old Testament, na ang higlight ay ang mga ginawa ng Dios Ama. Siya ang lumikha sa ating lahat. Nang nagkasala ang tao, siya ang umaabot sa tao at gumagawa ng paraan para ibalik tayo sa kanya. Nangako siya kay Abraham na sa pamamagitan niya at ng lahi niya, pagpapalain ang lahat ng bansa. Mula sa kanya nanggaling ang bansang Israel. Bagamat naranasan nila ang pagliligtas ng Dios sa kanila, paulit-ulit silang nagkasala, pero paulit-ulit din ang pangako ng Dios at paggawa niya para ibalik sila sa kanya. The Old Testament is the Story of God the Father, siya ang highlight. Pero hindi ibig sabihing wala ang God the Son at God the Holy Spirit. Hindi pa lang obvious ang ginagawa nila noon.

Sa New Testament, obvious na obvious na. Isa’t kalahating buwan din tayo sa Gospels (Matthew, Mark, Luke, John) at nakita natin ang pagdating, buhay, ministeryo, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. The Gospels is the Story of God the Son. Naipakita ang hustisya at pag-ibig ng Dios sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus. Napagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan sa kanyang muling pagkabuhay. Siya ang highlight. Hindi ibig sabihin wala ang God the Father at Spirit. Alam nating nandoon din sila. Pero ang spotlight ay nakay Cristo.

Ngayon naman sa kuwento natin, mula sa Acts hanggang Revelation, hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, this is the Story of God the Spirit. Makikita natin kung ano ang ginagawa niya. Hindi ibig sabihing absent na si Jesus o ang Dios Ama. Sabi nga ni Luke, ang sumulat ng Acts, na sa una niyang sinulat (Gospel of Luke) nakasulat ang mga sinumulang gawin ni Jesus hanggang siya ay umakyat sa langit (Acts 1:1). Ibig sabihin hindi pa siya tapos. Nagpapatuloy ang ginawa niya. Sabi nga niya sa dulo ng Great Commission sa Matthew 28, “I am with you always” (28:20). Physically, umalis siya. Pero ang presence niya nandito pa rin through the Holy Spirit.

The Story of God is the story of God’s work of redemption – planning redemption (by the Father), purchasing redemption (by the Son), and applying redemption (by the Spirit). Ang tanong ngayon, paano tayo? Where do we fit in that Story? Karamihan ng mga eksena ng mga tao mula simula hanggang panahon ni Jesus ay pagrerebelde sa Dios at pagtatakwil kay Jesus – maliban lang sa iilan. May magandang bahagi ba tayo sa kuwentong ito? Siyempre naman. Tingnan natin kung paano nangyari ito.

The Ascension of Jesus

Galing ito sa Mateo 28:18-20 at Gawa 1:

Ipinako si Jesus sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Lahat ng ito ay nangyari bilang katuparan ng mga ipinangako ng Dios. Nang siya’y nabuhay na muli, mahigit isang buwan pa siyang nagpakita nang maraming beses sa 500 mga tagasunod niya. Mabilis na kumalat sa iba’t ibang lugar ang balita tungkol sa kanyang muling pagkabuhay.

Isang araw, nakasamang kumain ni Jesus ang kanyang mga tagasunod. Sinabi niya, “Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makaraan ang ilang araw babautismuhan naman kayo sa Espiritu ng Dios. Ito ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihang mamuhay ayon sa kalooban ko at upang maibalita n’yo sa buong mundo ang tungkol sa akin.”

Iniutos ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa. Kaya, puntahan n’yo ang lahat ng tao sa mundo at gawin n’yong tagasunod ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan n’yo ang mga magiging tagasunod ko sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan n’yo silang sumunod sa lahat ng mga utos na ibinigay ko sa inyo, na mamuhay ayon sa paraang gusto ko. At makasisiguro kayo dito: palagi n’yo akong kasama, hanggang sa muli kong pagbabalik. Ipapadala ko ang Espiritu at titira sa puso n’yo. Siya ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan at ituturo sa inyo ang daan ng katotohanan.”

Habang nakatingin sila kay Jesus, umakyat na si Jesus pabalik sa langit, natabingan ng mga ulap, at di na nila nakita. Habang nakatingala pa sila, may nagpakitang dalawang anghel at sinabi sa kanila, “Si Jesus ay muling babalik sa mundo kung paano n’yo rin siya nakitang umakyat sa langit.”

The Present and Future Reign of the Risen Jesus

Marami sa atin ang pamilyar na sa kahulugan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pero ano ba ang ibig sabihin ng kanyang pag-akyat sa langit pabalik sa kanyang Ama? Ano na ngayon ang ginagawa niya? Ano pa ang aabangan nating mangyayari kung ganoon?

Una, alalahanin natin na we have a risen Jesus. Naghihintay ang Israel ng pagdating ng kaharian ng Dios. Nang dumating naman ito sa pagdating ni Jesus, tinanggihan nila. Pinatay pa nila ang Hari! Akala nila nagtagumpay sila, pero ang totoo, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, nagtagumpay ang Dios sa plano niya. Natapos ni Jesus ang ipinagawang misyon sa kanya ng Ama. Bilang gantimpala noon, nabuhay siyang muli at itinaas ng Dios. Hanggang ngayon nananatiling siyang buhay. At nagtatagumpay.

Ikalawa, he is now reigning from heaven. Pag-akyat niya sa langit, naupo siya sa kanang kamay ng Dios. Upang sa pamamagitan niya ay maghari ang Dios sa buhay ng mga taong tatalikod sa kanilang mga kasalanan at sasampalataya at susunod kay Jesus. Ngayon, nasaan ang kaharian ng Dios? Nandito sa atin! Kahit na si Jesus ay nasa langit, at ang literal at pisikal na paghahari ng Dios ay hindi pa natin nakikita at inaabangan pa natin, totoong naghahari si Jesus sa buhay ng bawat isa sa inyong sumasampalataya sa kanya. Ibinigay sa kanya ang lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, lahat ng bagay (pati ikaw!) ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Siya ang Panginoon.

Pangatlo, he is soon returning to earth. Para ano? To set up a kingdom here on earth. Sabi ng anghel iyan sa mga disciples niya. Kung ngayon hindi pa ganoon ka-obvious ang paghahari niya, pagdating niya, hindi na ito maikakaila ng mga tao, hindi na nila maitatanggi na si Jesus nga ang Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod sa kanya. Lahat ng labi ay magsasabing siya lang ang Panginoon.

Ngayon naman, alam nating umakyat siya sa langit. Alam din nating balang araw ay tiyak na babalik siya. Ano ngayon ang response natin bilang mga tagasunod niya? Uupo lang ba’t maghihintay? Hindi ba’t sinabi niyang ang misyon nating mga tagasunod niya ay puntahan ang mga taong hindi pa pinaghaharian ni Jesus at ibalita sa kanila ang ginawa niyang pagliligtas para sila rin ay magsisi at sumampalataya at maging mga tagasunod ni Jesus? Hangga’t hindi pa naaabot ang lahat ng mga lahi at tribo sa buong mundo, hindi pa babalik ang Panginoong Jesus. Hindi na natin puwedeng sabihing, “Ang boring naman ng buhay, wala akong magawa.” Ha? You want adventure? You want an exciting life? Be part of this mission and live like you are really in the kingdom of God!

Paano natin magagawa iyon? Kaya ba natin? May tutulong ba sa atin? Yes! Sabi ni Jesus, “Hindi ko kayo iiwan! Sasamahan ko kayo palagi.” Ha? E bakit siya umalis? Actually, oo nga’t nasa langit siya, pero ang presensiya niya ay hindi nawala.

The Spirit and the Church

Pakinggan n’yo ang sumunod na nangyari. Galing ito sa Gawa 2:

Pagkatapos ng ilang linggo, may 120 tagasunod ni Jesus (kasama ang mga apostol) ang nagtipon sa Jerusalem. Habang sila’y nananalangin, bigla na lang may dumagundong, parang isang malakas na hangin at kulog, sa bahay na pinagtitipunan nila. Bawat isa sa kanila ay napuno ng Espiritu ng Dios at nagsimulang magsalita sa mga wikang hindi naman nila nakasanayan! Lumabas sila sa kalye at nagsimulang ibalita ang lahat ng nakita nilang ginawa ni Jesus.

Narinig ang malakas na tunog na ito sa buong siyudad, at dumagsa ang maraming tao sa labas ng bahay para makita kung ano ang nangyayari. Sa mga panahong iyon, maraming Judio at mga taga-ibang bansa pa ang nasa Jerusalem para sa pista na tinatawag na Pentecostes.

Nang marinig ng mga tao na nagsasalita ang mga tagasunod ni Jesus, nagtaka sila, “Paano nangyari ‘to? Mga taga-Galilea sila, pero paanong nakapagsalita sila sa sarili nating wika?”

Nagsalita si Pedro, isa sa mga tagasunod ni Jesus, at ipinaliwanag sa mga tao kung ano ang nangyayari, “Katuparan ito ng sinabi ng Dios sa mga propeta. Nasaksihan naming nabuhay si Jesus mula sa mga patay at siya ang tunay na Mesias!” Pinaliwanag ngayon ni Pedro kung paanong tinupad ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng mga propeta tungkol sa darating na Mesias.

Nabagabag ang mga tao sa narinig nila, kaya tinanong nila, “Ano ang dapat naming gawin?” Sumagot si Pedro, “Bawat isa sa inyo ay dapat tumalikod na sa inyong mga kasalanan, magpabautismo at magsimulang lumapit sa Dios. Kay Jesus n’yo lang matatagpuan ang kapatawaran – siya ang panghuli at tanging sapat na handog para sa kasalanan ng lahat ng tao. Ito ang bagong tipan ng Dios na inaalok hindi lamang sa mga Judio, kundi sa lahat ng gustong mapabilang sa pamilya ng Dios.”

Nang araw ding iyon, 3,000 ang naniwala sa sinabi ni Pedro, nagsisi sila at nagtiwala kay Jesus. Tumalikod sila sa mga kasalanan nila para sumunod kay Jesus at mamuhay sa paraang gusto ng Dios. Binautismuhan sila at naging kabilang sa pamilya ng Dios. Binigyan din sila ng kapangyarihang maipamuhay ang pangako ng Dios na maging pagpapala sila sa lahat ng mga tao.

Inilaan ng mga tagasunod ni Jesus ang kanilang buhay para sa Dios at sa isa’t isa…kung may nangangailangan, tinutulungan…magkasamang nakikipag-usap sa Dios, sama-samang nag-aaral kung paano mamuhay sa paraang gusto ng Dios. Masayang-masaya nilang ginagawa ang mga ito, at hindi sila maramot sa isa’t isa. Araw-araw magkakasama silang kumakain para bigyang karangalan at alalahanin ang buhay ni Jesus na ibinigay para sa kanila.

Nakita nilang gumawa ang Dios ng mga kamangha-manghang bagay sa pamamagitan nila – mga himala at pagpapagaling sa maysakit – habang dinadagdagan ng Dios ang bilang nila araw-araw.

Ito ang simula ng tinatawag ng Biblia na “iglesia” (church) – isang komunidad (o pamilya) na binubuo ng mga tao sa buong mundo, na dahil kay Jesus ay namumuhay nang masaya at sagana – isang buhay na malapit sa Dios – buhay na noon pa’y binalak na ng Dios para sa tao!

The Outpouring of the Spirit

This story is about the pouring out of the Spirit for the followers of Christ. Parang ulan na bumagsak mula sa langit at binuhusan sila, at binaha. Di tulad sa OT na parang paambon-ambon lang, kaunti lang ang puspos ng Espiritu, at pansamantala lang sa ibang mga tao. Dito buhos talaga. At kapag tumira ang Espiritu sa isang tagasunod ni Jesus, permanente na iyon. Di na siya lalayas.

Promise Fulfilled. “And while staying with them he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, ‘you heard from me; for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now’” (Acts 1:4-5). Ang pagdating ng Espiritu ay pagtupad ni Jesus sa pangako niya na hindi niya sila iiwan at hahayaang nag-iisa. “And I will ask the Father, and he will give you another Helper, to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans; I will come to you” (John 14:16-18). At ang paghiling ni Jesus sa Ama na ipadala ang Espiritu ay ayon naman sa pangako ng Dios sa New Covenant: “And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my Spirit within you, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules” (Ezekiel 36:26-27).

Ang pagdating ng Espiritu ay pagtupad ng Ama at ng Anak sa kanilang ipinangako sa atin. Kung paanong ang presensiya ng Dios ay nanahan sa Garden of Eden kasama sina Adan at Eba, sa Tabernacle habang ang Israelita ay naglalakbay sa disyerto, sa Temple sa panahon ni Haring Solomon – gayundin ang Espiritu ng Dios ay nananasan sa bawat isang sumasampalataya kay Cristo. At kung nananahan ito sa atin, there is so much power available for each of us.

Power Available. Kaya nga parang may dilang apoy na dumapo sa kanila, para ipakita ang kapangyarihan ng Espiritu ng Dios. This is the power available for all disciples. Uulitin ko – all disciples! Ibig sabihin, kung wala ang Espiritu, hindi natin magagawa ang mga bagay na nais ng Dios. Makakapagsalita ba sila sa iba’t ibang wikang hindi naman nila napag-aralan pa? Hindi natin kayang tumalikod sa mga kasalanan natin at pagtagumpayan ang mga struggles natin at anumang tukso kung wala ang Espiritu. Babagsak at babagsak tayo. Pero kung hawak tayo ng Espiritu, hindi tayo babagsak. At makakapamuhay tayo na ayon sa nais ng Dios.

Ito rin ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan na ipamalita sa iba ang tungkol sa Haring si Jesus. Hindi ba’t sabi ni Jesus na bibigyan sila ng kapangyarihan sa pagdating ng Espiritu, saka pa lang sila magiging epektibong saksi sa lahat ng dako ng mundo (Acts 1:8)? Kung nasa atin ang kapangyarihan ng Espiritu (at nasa atin nga kung tayo ay nakay Cristo na), ibig sabihin ang resulta nito ay magiging mga matapang, matiyaga, sabik, at makapangyarihang saksi tayo para kay Cristo. The result of this power from the Spirit is preaching. Hindi ito isang magic na kapag binigay sa iyo ng Dios ay gaganda ang takbo ng negosyo mo, magiging maayos lahat ng relasyon mo sa mga tao, mawawala mga problema noon. Hindi! Ipinangako ito sa lahat ng seryoso at committed sa pagtupad sa misyong ibinigay ng Dios. Huwag mong asahan ang kapangyarihan ng Espiritu kung wala ka namang pakialam sa paglaganap ng kaharian ng Dios sa buong mundo.

Ngayon, kung nasa puso mo na sumunod kay Jesus sa misyong ibinigay niya at parang hindi mo nararamdaman ang kapangyarihan ng Espiritu sa buhay mo, anong gagawin mo ngayon? Alam mong nasa iyo na ang Espiritu, pero bakit parang hindi mo nararamdaman? Anong ginawa ng mga disciples ni Jesus bago dumating ang Espiritu, habang naghihintay sila? Sabi ba nila, “Hmmm…wala pa naman ang Espiritung pinangako ng Panginoon, magpakaabala muna tayo sa trabaho natin, tapos manood muna tayo ng sine, mag-ubos muna tayo ng oras sa Facebook”? Hindi! Nananalangin sila. Extraordinary prayer precedes the power from the Holy Spirit. Hindi lang kanya-kanya, kundi sama-sama. Hindi lang makapagpray lang kundi hindi titigil hangga’t hindi nakukuha ang hinihiling. Kasi ibibigay lang ng Dios ang Espiritu kung nagkakaisa tayong humihiling sa kanya at sinasabing, “Kailangan namin, O Dios, ang pagkilos mo. Hindi namin magagawa ang nais mo kung wala ang Espiritung galing sa iyo. Puspusin mo kami ngayon ng iyong Espiritu.” At kung ganoon ang hiling natin, ano ang pangako ni Jesus?

“And I tell you, ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent; or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!” (Luke 11:9-13)

The Formation of the Church

Alam ng unang Iglesia kung ano ang gusto nilang hilingin. Hindi kayamanan, hindi karangyaan, hindi maginhawang buhay, kundi ang Espiritu Santo. Dahil doon, mula sa 120 tagasunod ni Jesus na nasa Jerusalem noon, idinagdag ng Dios ang 3,000 sa bilang nila pagkatapos na mangaral si Pedro. Ito ang unang beses na ibinahagi ang Story of Jesus sa mga tao (mula pa sa iba’t ibang bansa bilang katuparan ng pangako ng Dios kay Abraham). Resulta ito ng gawa ng Espiritu sa puso ng tao. Naalala n’yo ang sabi ko kanina? This Story is the story of the Father, the Son and the Holy Spirit. Pero kasama din tayo sa kuwentong ito kung tayo ay maniniwala sa mabuting balita ni Cristo at susunod sa kanya. Kabilang tayo sa tinatawag na Church. Jesus sends his Spirit for his Church. Hindi building o programs ang pinag-uusapan dito. Kundi identity…

The Family of God. Ang Dios Ama ang tumawag sa atin pabalik sa kanya. Tayo ngayon ay itinuring na kanyang mga anak dahil kay Cristo. Ito na ang identity natin. Ibig sabihin, our past should not define us anymore. We are now sons and daughters of God. Ibig sabihin, dahil iisa ang Ama natin, magkakapatid tayo (iba-iba nga lang ang nanay!). This church is a family of faith, a grace-community. Kaya nagtutulungan sa isa’t isa. Walang etsa-puwera. Lahat mahalaga. Sabik na magkita-kita. Dinadalaw sa bahay ang kapatid. Nagsasalu-salo sa pagkain.

Following Jesus. Si Jesus ang Tagapagligtas at Panginoon natin. Siya ang tumubos sa atin at may karapatang mamahala sa buhay natin. Siya ang nangakong, “I will build my church.” Kaya bilang isang iglesia, sama-sama tayong nag-aaral ng mga salita niya at nagsisikap na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos niya. Kapag may kapatid tayong hindi sumusunod kay Cristo, sinasaway natin at pinapaalalahanan. Nagtutulungan tayo para maging tulad ni Jesus.

Filled by the Spirit. Ang Espiritu ang nananahan sa atin para magawa natin ang misyon natin. Ibang espiritu na ang kumokontrol sa takbo ng buhay natin. At kung siya ang nasa atin, maraming himala ang mangyayari sa church natin, tulad ng sa unang iglesia. The church is the family of God whose members are following Jesus as they are filled by the Spirit. Ang tatlong bahagi ng bagong “identity” na ito ay totoo lamang sa sinumang tunay na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at patuloy na nagtitiwala kay Cristo.

May dalawang gawain ang church na magpapaalala sa atin kung ano ang church at relasyon nito sa Dios. Una ay ang baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sa pamamagitan nito kinikilala natin ang ating Ama, ating Panginoong Jesus at ang Espiritu. At sinasabi natin sa maraming tao na tayo na ngayon ay kabilang sa pamilya ng Dios. Minsanan lang ito. [Call to children and adults who will now follow Jesus in baptism]

Ang pangalawa ay ang Lord’s Supper. Ito naman ang regular nating ginagawa. Na nagpapakita na inaalala natin ang ginawa ng Panginoon at nasasabik tayo sa muli niyang pagparito. Sa pamamagitan din nito, we are renewing our commitment to the body of Christ. Na hindi puwedeng “eat and run” lang ang attitude natin dito. Kundi ipakita natin na tulad ng unang Iglesia, we are committed to this church. Commitment, not just comfort and convenience. [Call to baptized believers who want to renew their commitment to the Body of Christ]

1 Comment

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.