God Will Make All Things New

Preached by Derick Parfan on Dec. 30, 2012 at Baliwag Bible Christian Church

Going to Heaven is not the End

Ito na po ang huling sermon sa ating 12-month, 50-sermon series The Story of God. Nagpapasalamat ako sa Dios dahil nandito pa kayo. Nandoon ang excitement n’yo na makita kung saan magtatapos. Para maikuwento din natin sa iba at para mabago ang buhay natin ng Story of God, at ito nga ang nakita na nating nangyayari sa marami. Hindi tayo parang nanood ng isang pelikula, nasa kalagitnaan pa lang, ayaw na, tumayo na ang mga nasa sinehan at umuwi na. We are becoming a story-formed people. At sa pagbabagong nangyayari sa atin, mahalagang alam natin ang ending, na araw-araw naiisip natin na lahat ay patungo dito, at may malaking pagbabagong dulot iyon sa buhay natin.

Kung hindi mo alam ang ending nito o kung alam mo man pero hindi mo inaalala sa araw-araw na para bang hindi mo naman inaabangan, ganito ang mga puwedeng mangyari. Kapag dumating ang matitinding paghihirap o pagsubok sa buhay, mawawalan ka ng pag-asa, bibitaw  ka, sasabihin mo, “Ayoko na! Suko na ko!” Sa struggles mo sa natitirang kasalanan sa iyo, feeling mo lagi talunan ka, feeling mo hanggang diyan ka na lang at hindi na makakaahon pa. Pagdating naman sa kasiyahan sa buhay, hahanapin mo iyon sa mundong ito at sa panahong ito at, eventually, you will feel frustrated kasi marerealize mo na kahit gaano karami ang pera mo, kahit anong gawin mong pagpapakasaya, wala ring patutunguhan. Ang buhay mo parang walang direksiyon, walang excitement, kasi akala mo pag namatay ka, mapunta ka nga sa langit pero parang kaluluwang palutang-lutang na boring ang buhay. Kasi hindi mo alam ang ending.

But if you do, there’s hope, there’s victory, there’s excitement, there’s a sense of purpose, there’s freedom to enjoy life now even when things in this world don’t satisfy. That’s my prayer na mangyari sa bawat isa sa inyo.

So, what’s the ending? True or false: “The story ends when we die and go to heaven”? False! Heaven is not the end of the Story of God. Sabi ng NT scholar na si N.T. Wright, “Very often people have come to the New Testament with the presumption that ‘going to heaven when you die’ is the implicit point of it all… They acquire that viewpoint from somewhere, but not from the New Testament.” Totoo ngang sa langit tayo mapupunta kapag namatay (kung Cristiano tayo), pero hindi doon nagtatapos lahat. Really? Yes!

The End of the Story of God

Ganito ang kuwentong mababasa natin sa Revelation 21-22 at ang ilan ay hango sa ilang talata sa Lucas 17; Gawa 3; 1 Corinto 15. Ito ang kuwentong pinaka-aabangan natin…

Nangako si Jesus na isang araw ay babalik siya, sabi niya, “Sa pagbabalik ko, malalaman ng lahat na nandito na ako. Para itong isang kidlat na magliliwanang sa buong kalangitan!”

Kapag bumalik na si Jesus, sisirain niya ang lahat ng kasamaan, kasalanan at pagrerebelde ng mga tao. Wala nang kasalanan, wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang kamatayan. Lahat ng Cristiano – mga tagasunod ni Jesus – buhay man o patay sa araw na iyon – ay tatanggap ng mga binagong katawan at mamumuhay sa isang binagong mundo, na ipinanumbalik sa orihinal na disenyo ng Dios para dito. At lahat sila ay mabubuhay magpakailanman!

Ipinakita ng Dios sa isang panaginip ng isa sa mga tagasunod ni Jesus, na nagngangalang Juan, kung ano ang mga mangyayari. Matapat namang isinulat ni Juan lahat ng ipinakita sa kanya ng Dios… Sinulat niya:

Pagkatapos ay nakita ko ang isang bagong langit at bagong lupa, dahil ang dating langit at dating lupa ay naglaho na. At nakita ko ang banal na lungsod na bumababa mula sa Dios doon sa langit. Para itong isang babaeng ikakasal na handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya.

At nakita ko ang isang ilog, na may tubig na nagbibigay-buhay, singlinaw ng kristal, at dumadaloy mula sa trono ng Dios at ni Jesus. Umaagos ito sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang tabi ng ilog ay may punongkahoy na parehong nagbibigay-buhay! Mayroon itong sapat na bunga para pagalingin ang lahat ng pamilya sa bawat bansa.

Wala na ang sumpa sa lahat ng bagay. Dahil ang trono ng Dios at ni Jesus ay nandoon, at ang lahat ng mga tagasunod niya mula sa iba’t ibang lahi ay nandoon din at sumasamba sa kanya. At makikita nila ang kanyang mukha, at makikilala sila at lalagyan ng tanda na sila’y pagmamay-ari niya. Walang gabi roon – hindi na kailangan ng ilawan o ng araw – dahil ang Dios mismo ang magliliwanag sa kanila. At kasama ng Dios, lahat sila ay maghahari sa lahat ng bagay mula noon at magpakailanman.

At narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono, ang sabi, “Tingnan n’yo, ang tahanan ng Dios ay nasa piling na ng mga tao! Mananahan na siyang kasama nila. Sila’y magiging kanya. At siya’y makakapiling na nila. Ang Dios mismo ang makakasama nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit. Sapagkat lumipas na ang dating kalagayan.”

At sinabi ni Jesus na nakaupo sa trono, “Tingnan n’yo, binabago ko na ang lahat ng bagay! Nangyari ang lahat gaya ng nakatakdang mangyari! Ako ang Alpha at Omega – ang Pasimula at ang Katapusan. Ang sinumang nauuhaw ay paiinumin ko nang walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng magtatagumpay sa mundo – lahat ng sumasampalataya sa akin at hinayaang akong talunin ang kasalanan at pagkamakasariling nasa kanilang mga puso – lahat sila ay magmamana ng lahat ng pagpapalang ito, at ako ang magiging Dios nila, at sila ang magiging mga anak ko.

“Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay-tao, mga imoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga dios-diosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy, na siyang ikalawang kamatayan, tulad ng sasapitin ni Satanas at ng mga rebeldeng anghel.”

At sinabi ni Jesus, “Magbantay kayo habang hinihintay n’yo ako, dahil malapit na akong bumalik!”

The Beginning and the End

Kung mapapansin n’yo sa kuwentong ito, may mga bagay dito na kaugnay ng mga nangyari sa unang bahagi ng Story of God. We see here an obvious relationship between the stories of Gen. 1-3 and Rev. 20-22. Sa Gen. 1-2, nakita natin kung paano nilikha ng Dios ang langit at lupa; sa Rev. 21-22, makikita natin ang isang bagong langit at bagong lupa. Nandoon din ang  tree of life and the river of life. Sa Gen. 3, pumasok sa eksena si Satanas. Pumasok din ang kasalanan, ang kamatayan, at ang sumpa sa nilikha ng Dios. Pero sa Rev. 20, makikita natin ang final judgment kay Satanas, sa lahat ng makasalanang wala kay Cristo, sa kamatayan, at nawala na ang sumpa. Ang unang tao noon, pinalayas sa presensiya ng Dios. Sa ending ng story, babalik sa presensiya ng Dios. The ending of the Story of God is similar to the beginning, pero mamaya makikita natin na there’s much more. We’re going back to life in the Garden. Hindi naman tayo sa langit nagsimula na mga kaluluwa. Tayo ay mga tao – may katawan at espiritu – na nilikha ng Dios na manirahan sa mundo.

That’s the beginning and the end. Kaya nga karamihan sa Story of God ay iyong story of rescue, kung paanong iniligtas tayo ng Dios sa pamamagitan ni Cristo. Jesus made all those possible for us. Darating lang ang wakas, babalik si Cristo, kung ang Story of God ay nakarating na sa lahat ng bansa, lahat ng lahi, lahat ng wika. “And this gospel of the kingdom (the Story of God!) shall be proclaimed as a testimony to all nations (not political countries, but people groups, see Rev. 5:9; 7:9) and then the end will come” (Matt. 24:13). Anong mangyayari sa ending, Rev. 21:4-5, “The former things have passed away…Behold, I am making all things new.” God will make all things new. Hindi ba’t exciting iyon? Hindi ba’t naeexcite kayo kapag lumang-luma na ang sapatos n’yo tapos nabalitaan mong may bagong darating? O lumang phone tapos mapapalitan na ng bago? Kaya kung hindi ka ma-excite sa mga bagay na narinig mo sa kuwento, there’s a problem, a big problem. Sabi ni Jesus, “Abangan n’yo, malapit na akong bumalik.” Ano naman ang aabangan natin doon?

Things to Look Forward to at the End

1. Return of our King. He’s coming soon. Pangako niya iyan. Hindi ba’t kapag may pamilya kayong OFW, tapos matagal na hindi n’yo nakita, tapos nabalitaan n’yong uuwi ngayong Christmas o New Year, excited kayo? Kasi mahalaga siya sa inyo, kasi may relasyon ka sa kanya. If you love Jesus, you love his appearing. You can’t wait to see him face to face.

2. Resurrection of the body. Hindi lang kaluluwa ang inililigtas ng Dios. Concerned din siya sa katawan natin. We are body and soul. May mga bahagi ng katawan natin na di tayo masaya o pinipintasan ng iba. Pero sa araw na iyon, we will all have perfect glorious bodies. Lahat ng makakakita, sasabihin, “Wow!” Perfect beauty. Perfect health – wala nang lung cancer.

3. Retribution against Kingdom rebels. Nagtataka tayo kung bakit hanggang ngayon ay nananalanta pa rin ang mga demonyo at hindi pa pinaparusahan ng Dios. Kung bakit may mga masasamang tao pa rin na nakakalagpas sa justice system natin. Kung bakit hinahayaan pa rin ng Dios ang mga tao na lapastanganin ang pangalan niya. Pero darating ang araw ng Final Judgment. Lahat ng patay bubuhaying muli para humarap sa hukuman ng Dios. Kasama ni Satanas at ng lahat ng mga demonyo ang mga makasalanang hiwalay kay Cristo na itatapon  sa lawa ng apoy, the lake of fire. Hell is not the end of their story. The lake of fire is, and it’s much worse than hell.

4. Removal of all hindrances to the kingdom. Final na iyon. Hindi na sila muling makakawala pa. Satan, sin, and suffering will all be destroyed! Hindi naman talaga sila bahagi ng magandang nilikha ng Dios. Wala nang hadlang sa paghahari ng Dios. Wala nang kaaway ang mga anak ng Dios. Wala nang mga paghihirap. Exciting kasi ngayon kaliwa’t kanan ang atake ng Kaaway, maya’t maya may pagkakataon tayong mahulog sa kasalanan at kung gumawa man ng mabuti, naroon pa rin ang iba’t ibang sufferings and persecutions.

5. Reign of God with his people. Ang Dios ang maghahari. Siya ang masusunod. Wala nang kokontra sa kanya. At tayo? Maghahari ding kasama niya. Lahat tayo ay magiging mga prinsipe at mga prinsesa na mamamahala sa mundong ito. Pati mga anghel tayo ang mamumuno. Hindi ba’t iyan naman ang nais ng Dios simula pa sa Garden of Eden? Exciting kasi marami sa atin, tinatapaktapakan ng mga tao, nilalait, minamaliit. But during that time, all of us will be great in the kingdom! We will be co-rulers with Christ!

6. Rewarding of the righteous. Magkakaroon ng awarding ceremony doon. Igagawad ng Dios ang mga gantipalang nakalaan sa atin batay sa mga mabubuting bagay na ginawa natin. Walang mabuting bagay na hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang mga gantipalang ito ay galing pa rin sa biyaya ng Dios. Inaabangan natin ‘to kung nagpapakasipag tayo sa paglilingkod tulad ng sabi ni Pablo sa 1 Cor. 15:58, na hindi mawawalan ng kabuluhan lahat ng pagpapakapagod natin sa paglilingkod.

7. Renewal of all creation. Kung may mga panahon na gandang-ganda na tayo sa mga tanawing nakikita natin – sa dagat, sa mga bundok, at sa mga bituin sa langit – tandaan nating ang mundo at kalangitang ito ay nasa ilalim ng sumpa. Ibig sabihin, we will see much more beauty in the new heavens and new earth. At kung ngayon meron mang mga bagyo, baha at lindol, sa pagbabalik ni Jesus, wala nang lahat iyon. Ang babaha na lang ay ang biyaya ng Dios. Wala nang bagyo, pero uulan palagi ng pagpapala. Malulunod tayo sa presensiya ng Dios.

8. Restoration of relationships. Hanggang ngayon ang daming problema natin sa relasyon sa ibang tao. Kahit mag-asawang Cristiano na, meron pa rin. Pero sa pagdating ni Jesus, lahat ng sirang relasyon maaayos. Maibabalik sa dati ang nais ng Dios na magandang relasyon natin sa isa’t isa. Pinakamahalaga sa lahat ng relasyong ito ang relasyon natin sa Dios na nasira dahil sa kasalanan. Oo nga’t nakakalapit na tayo ngayon sa Dios, pero may mga bagay na gusto nating mangyari na hindi pa nangyayari. Nandoon ang longing sa puso natin na mas mapalapit pa sa Dios. Heto ang exciting sa lahat, na dumating na ang araw na iyon na mararanasan natin ang mas malalim na pagkakilala at relasyon sa ating Dios, ating Manlilikha, ating Ama.

9. Rejoicing in the presence of God forevermore with all the angels and all the redeemed. This is the point of it all. The end of the Story of God is God himself. We will end up in God. The more we know God, the more our joy increases. We are created for God. All things will be re-created for God. We are meant to enjoy God forever. Kung hindi ka excited dito, napakababaw ng kaligayahan mo, samantalang napakalaki ng inaalok ng Dios sa iyo.

God is not 4Gs, but 4VGs

Hindi natin fully maiintindihan kung bakit sa loob ng libu-libong taon ay hinayaan ng Dios si Satanas, ang kasalanan at mga paghihirap sa buhay. Pero isang dahilan ang kumbinsido ako, na merong tungkol sa Dios na di natin malalaman, na hindi natin siya makikilala ng lubos kung Genesis 1-2 lang ang Story of God. We now have a deeper, more intense knowledge of who our God is because of this whole story from beginning to end. Naalala n’yo pa iyong unang-unang sermon noong January na nakita natin sa story of creation na God is 4Gs (good, gracious, great, glorious)? Ngayon naman, mas higit ang ipapakita niya sa pagdating ng end of the Story. 4VGs na…

1. Not Great, but Very Great. Grabe ang makikita nating kapangyarihan ng Dios, na higit pa sa creating out of nothing, kundi creating something very good and very beautiful from something very bad and very ugly. Tapos dakila rin ang kapangyarihan at bagsik ng paghatol niya sa mga nagrebelde sa kanya.

2. Not Glorious, but Very Glorious. Sa araw na iyon, wala nang araw, hindi na kailangan. Ang Dios na ang liwanag natin. Kung manghang-mangha ka sa fireworks kapag New Year, abangan mo ang nagsama-samang kidlat sa pagdating ng Panginoong Jesus. Mapapanganga ka, matutulala ka. At kapag nakita mo nang mukhaan ang Dios, ah, I can’t even describe how would that feel. My heart is bursting with excitement habang iniiisip ko ‘to.

3. Not Good, but Very Good. Iyon bang nandiyan siya sa harap mo, nakakausap, nakakakuwentuhan, nakangiti sa iyo, hahawakan ka, yayakapin ka. Tapos ipaparanas sa atin ang buhay na talaga namang walang pagkukumparahan. Lahat ng kakainin natin (oo kakain tayo), kakantahin, lalakaran, papasyalan, pati mga hayop, lahat maganda. Pambihira.

4. Not Gracious, but Very Gracious. Papaliguan tayo ng Dios ng mga blessings, at pinakahigit ang Blessing ay ang Dios mismo. Do we deserve that? No! Dahil gracious ang Panginoon, at lalo nating makikitang very gracious siya kapag nakita mo kung paano ka paulanan ng pagpapala sa araw na iyon. You can’t even imagine how gracious God can be to you. Kapag hindi ka pa naman humanga sa Dios na meron tayo, at baliw na baliw ka pa rin sa Gangnam Style o sinumang sikat na artista o atleta ngayon, ewan ko na lang.

Living the “Now” in Light of the End

Kung ganito ang Dios natin at ganito ang nakalatag na plano niyang mangyari sa pagdating ng Panginoon, meron itong napakalaking epekto sa klase ng pamumuhay natin ngayon. We must live our “now” in light of our “end.” Na iyong buhay natin maging parang “patikim.” Na parang nakadisplay sa mga tao na sinasabi, “Tingnan n’yo, ganito kasarap o kalinamnam ang buhay pagdating ng Panginoon. O kaya naman ay “movie trailer”: “Tignan n’yo, ganito ang mangyayari sa pagdating ng Panginoon. Na masabik ang mga tao sa paligid natin na maging bahagi ng end of the Story of God. Halimbawa, pag-isipan n’yo ang epekto nito sa…

1. Prayer and spirituality. Anong magbabago sa paraan ng panalangin mo? Ng pakikipag-usap mo sa kanya? Ng paghiling mo ng, “Your kingdom come”? Ng attitude mo sa pakikipaglaban sa kasalanan? Ng pagnanais mo na mag-spend ng oras sa kanya? Nakikita ba doon na nasasabik ka sa relasyon sa Dios?

2. Sickness, suffering, and death. Paano mo haharapin ang cancer? Paano ang response mo kapag may isang mahal sa buhay na namatay sa aksidente? Paano kung sa kabila ng pagsunod mo kay Jesus, lalong nagkandahirap-hirap ang buhay mo? Nasaan ang pag-asa mo?

3. Poverty, oppression, and injustices. Anong ginagawa mo kapag nakakakita ka ng mga mahihirap? Ng mga taong inaapi o inaalipin?

4. Family and relationships. Kung single ka, gaano kahalaga sa iyo ang pag-aasawa gayong alam mong pansamantala lang lahat ito? Kung may-asawa ka, paano ka makikitungo sa asawa mo? Kapag nabigo ka sa relasyon, paano mo tatanggapin iyon?

5. Money and possessions. Paano ka gagastos, mag-iinvest, magnenegosyo o magtatrabaho? Anong klaseng bahay o ari-arian ang mga ipupundar mo gayong alam mong pansamantala lahat ito? Gaano ka kahigpit sa paghawak ng pera o gaano ka kalayang magbigay kung alam mo ang ending ng Story of God? Kapag nalugi ang investment mo, kapag na-scam ka, kapag nasunog ang bahay mo, kapag nagsara ang bangko mo, paano ka magrerespond doon?

6. Church, ministry and missions. Kung alam mong hindi pa babalik si Jesus hangga’t hindi pa nakakarating ang mabuting balita sa lahat ng sulok ng mundo, anong gagawin mo? Kung alam mong may lawa ng apoy na naghihintay sa mga kasama mo sa bahay o mga kamag-anak mong naka-Christmas party mo pa, mananahimik ka na lang ba na parang walang mangyayaring masama sa kanila gayong alam mong ikaw ay may inaabangang magandang ending? Kung may iniwanang misyon si Jesus sa church na ipakita sa mundo kung ano ang kingdom of God, anong gagawin mo?

Ito ang mga tanong na ibinato ko lang sa inyo, pero dapat n’yong sagutin at pag-isipang mabuti kung sabik ka talaga sa ending ng Story of God. Pero babalewalain mo lang ito kung kuntento ka na sa buhay ngayon at para bang wala ka nang inaabangan.

Happily Ever After

Tandaan natin, your best life is not now. The best is yet to come. Here’s the ending of C.S. Lewis’ 7-volume Chronicles of Narnia, which beautifully describes the kind of ending we are waiting for in The Story of God:

And the land they were walking on grew narrower and narrower all the time, with a deep valley on each side: and across that valley the land which was the real England grew nearer and nearer.

The light ahead was growing stronger. Lucy saw a great series of many-coloured cliffs led up in front of them like a giant’s staircase. And then she forgot everything else, because Aslan himself was coming, leaping down from cliff to cliff like a living cataract of power and beauty…

Then Aslan turned to them and said, “You do not yet look so happy as you mean to be.”

Lucy said, “We’re so afraid of being sent away, Aslan. And you have sent us back into our own world so often.”

“No fear of that,” said Aslan. “Have you not guessed?”

Their hearts leapt, and a wild hope rose within them.

“There was a real railway accident,” said Aslan softly. “Your father and mother and all of you are…dead. The term is over: the holidays have begun. The dream is ended: this is the morning.”

And as He spoke, He no longer looked to them like a lion; but the things that began to happen after that were so great and beautiful that I cannot write them. And for us this is the end of all stories, and we can most truly say that they all lived happily ever after. But for them it was only the beginning of the real story. All their life in this world and all their adventures in Narnia had only been the cover and the title page: now at last they were beginning Chapter One of the Great Story which no one on earth has read: which goes on forever and ever: in which every chapter is better than the one before.

So, the end of the Story of God is not really the end, but only the beginning of a new Story, more exciting, more enjoyable. Because we will have more of God each day. God is the end of the Story of God. Sabi ni Jesus, it’s coming soon. Kaya huwag n’yong palalampasin.

1 Comment

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.