The Bible as the Word of God

Bakit naging tapat si Pablo sa pangangaral ng Salita ng Diyos? Dahil alam niya na sa pamamagitan ng mensahe nito ay nagsasalita ang Diyos (God speaks) at bumabago sa buhay ng mga tao (God shapes). Kung ang kabuuan ng Bibliya ay Salita ng Diyos, sa pamamagitan nito ay nagsasalita ang Diyos. At kung ito ay Salita ng Diyos, ito ay may kapangyarihang bumago sa kalagayan ng relasyon ng tao sa Diyos, sa kanyang sarili at sa ibang tao. Kung gayon, dapat alamin natin ang sinasabi nito (know the Word), magalak tayo at manginig sa pag-aaral at pakikinig natin dito (rejoice and tremble at the Word), at dapat tayong magpasakop sa lahat ng sinasabi nito (submit to the Word). Bukod sa mga ito, we must also preach the Word. Ipapangaral natin ito sa ibang tao kasi alam nating ito lang ang may kapangyarihang bumago sa iba, dahil alam nating sa pamamagitan nito ay makikilala nila kung sino ang nag-iisang Diyos na nais kumausap sa atin tulad ng isang mapagmapahal na Ama sa kanyang mga anak.

Part 1 – God Speaks

Listen on YouTube  |  Download mp3

Part 2 – God Shapes

Listen on YouTube  |  Download mp3

Part 3 – Preach the Word!

Listen on YouTube  |  Download mp3

You can also download the three-week Bible study guide for small groups here.