Maging Sagana sa Pagbibigay

July 24, 2011 | By Derick Parfan | Scripture: Luke 12:13-34

Watch this sermon:
Listen to this sermon:

Downloads: video | audio

Ang nais ni Jesus para sa atin ay hindi lang maging sagana sa buhay kundi sagana sa pagbibigay. Ngunit maaaring makahadlang dito ang kasakiman (greed) at labis na pag-aalala (anxiety). Tingnan natin kung ano ang mga pangakong dapat panghawakan upang maging sagana sa pagbibigay.

6 Comments

 1. Tungkulin ng Bawat Kristiano ang Pagbibigay ng Handog at mga Ikapu
  Tungkulin ng Bawat Kristiano ang Pagbibigay ng Handog at mga Ikapu

  Prepared by Ptr. Doods Agravante

  Kailan nagsimulang bangitin ng Biblia ang ikapu?
  Panahon ni Abraham (Gen. 14:20).
  Panahon ni Jacob (Gen. 28:22).
  Pagbibigay ng mga batas (Lev. 27:30).
  Iniutos ba ng Diyos na tayo ay magbigay ng ikapu?
  Iniutos noon pa sa Israel (Mal. 3:8-10).
  Iniutos sa panahon ni Kristo. Sa mga Fariseo at Eskriba (Matt. 23:23); Iniutos ni Kristo sa mga alagad Niya (Matt. 5:20).
  Mayroon bang utos sa Bagong Tipan na ito ay nahinto? Walang utos na ganito
  Dapat ay higitan pa (Matt. 5:20).
  Ang halimbawa mg Macedonia (I Cor. 8:3).
  Magbigay ayon sa ikagiginhawa (I Cor. 16:2).
  Ano ang pananagutan ng Diyos sa mga nagbibigay ng ikapu at handog?
  Pagpapalain (Mal. 3:10-11).
  Magiging mapalad (Mal. 3:12; Gawa 20:35).
  Tatangapin ang mana ng buhay na walang hanggan (Matt. 6:19-21).
  Saan gagamitin ang ikapu at mga handog ng maga kapatid?
  Sa pangangaral (Rom. 10:14-15).
  Sa pagtulong sa mga mahihirap (Gawa 4:34-35; Gal. 2:10).
  Mayroon bang panganib sa hindi nagtatapat sa pagiging katiwala ng Diyos?
  Maaring matulad kina Ananias at Saphira (Gawa 5)…

  Like

 2. Tungkulin ng Bawat Kristiano ang Pagbibigay ng Handog at mga Ikapu
  Tungkulin ng Bawat Kristiano ang Pagbibigay ng Handog at mga Ikapu

  Prepared by Ptr. Doods Agravante

  Kailan nagsimulang bangitin ng Biblia ang ikapu?
  Panahon ni Abraham (Gen. 14:20).
  Panahon ni Jacob (Gen. 28:22).
  Pagbibigay ng mga batas (Lev. 27:30).
  Iniutos ba ng Diyos na tayo ay magbigay ng ikapu?
  Iniutos noon pa sa Israel (Mal. 3:8-10).
  Iniutos sa panahon ni Kristo. Sa mga Fariseo at Eskriba (Matt. 23:23); Iniutos ni Kristo sa mga alagad Niya (Matt. 5:20).
  Mayroon bang utos sa Bagong Tipan na ito ay nahinto? Walang utos na ganito
  Dapat ay higitan pa (Matt. 5:20).
  Ang halimbawa mg Macedonia (I Cor. 8:3).
  Magbigay ayon sa ikagiginhawa (I Cor. 16:2).
  Ano ang pananagutan ng Diyos sa mga nagbibigay ng ikapu at handog?
  Pagpapalain (Mal. 3:10-11).
  Magiging mapalad (Mal. 3:12; Gawa 20:35).
  Tatangapin ang mana ng buhay na walang hanggan (Matt. 6:19-21).
  Saan gagamitin ang ikapu at mga handog ng maga kapatid?
  Sa pangangaral (Rom. 10:14-15).
  Sa pagtulong sa mga mahihirap (Gawa 4:34-35; Gal. 2:10).
  Mayroon bang panganib sa hindi nagtatapat sa pagiging katiwala ng Diyos?
  Maaring matulad kina Ananias at Saphira (Gawa 5).

  Like

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.