God Gives Victory to His People

Preached by Derick Parfan on Mar. 18, 2012 at Baliwag Bible Christian Church

Pangarap ng Dios

Psalm 105:1-2, “Give thanks to the Lord and proclaim his greatness (iyan ang ginagawa natin sa ngayon sa lugar na ito). Let the whole world know what he has done (iyan naman ang gagawin natin pag-alis natin dito). (At kapag nagkita tayo ulit) Sing to him; yes sing his praises. (At pag naghiwalay ulit) Tell everyone about his wonderful deeds” (NLT). Tulad ng sinabi ko last week, tayo’y pinagpala ng Dios para maging pagpapala din sa iba. Kaya, ikuwento natin ang Kuwento ng Dios mula sa bahay natin tungo sa iba’t ibang bansa. We are a local church with a global vision. Malaki ang plano ng Dios para sa church natin. Sana nakita natin na tinawag tayo ng Dios hindi para makinig lang kundi gumawa para matupad ang layunin niya. Ang iba sa inyo puwedeng sabihin, “Ayoko niyan, OK na ko sa ganito, kayo na lang, may ibang bagay pa akong dapat pagkaabalahan.” Ang iba naman, “Gusto ko sana pero parang hindi ko kaya, natatakot akong humarap sa mga tao.”

The Promise of God. Isang taon pagkatapos lumabas ang mga Israelita sa Egipto at pinapapasok na sila ng Dios sa lupang ipinangako niya. Pero ano? Natakot sila! Umurong. Sabi nila, “Mas mainam pa sa Egipto, kaysa dito na baka mamatay lang kami at mabihag ang mga asawa’t anak namin.” Kaya 38 taon pa silang nagpaikut-ikot sa disyerto. Dahil doon, wala ni isa man sa mga lumabas ng Egipto 20 taon pataas ang nakapasok sa Lupang Pangako, pati si Moises at Aaron, maliban lang kina Josue at Caleb. Tandaan natin, may pangako ang Dios kay Abraham at sa mga magiging lahi niya (Gen. 12, 15). Una, gagawing malaki at tanyag na bansa – nangyari na iyon. Dumami sila at natatakot ang ibang bansa sa kanila. Ikalawa, pagpapalain para maging pagpapala sa ibang mga bansa. Buong 40 taon sa disyerto, hindi nagkulang ang Dios sa kanila – pinakain, pinainom, pinaranas ang presensiya niya. Ikatlo, lupang titirhan nila. Hindi pa natutupad iyon, dahil sa tigas ng ulo nila. Pero desidido ang Dios na ibigay sa kanila iyon. Ngayon, bagong henerasyon na. Wala na si Moises. Nasa Moab sila at tanaw na ang Canaan. Matutupad na kaya ang pangako ng Dios? Ano kaya ang mangyayari? Paano tutugon ngayon ang mga anak ng mga magulang na dating nagrebelde sa Dios? Maduduwag din kaya sila? Tingnan natin…

Pagpasok sa Lupang Pangako

Story of Joshua 1-6. Sinabi ng Dios kay Josue, “Ibibigay ko sa inyo ang lupang ipinangako ko, lahat ng maaapakan ng inyong paa. Wag kang matakot. Sasamahan kita tulad ng pagsama ko kay Moises. Magpakatatag ka at magpakatapang. Basahin mo palagi ang Aklat ng Kautusan, pagbulayan araw at gabi, at sundin ang lahat ng iniuutos ko. Kung ganito ang gagawin mo, magtatagumpay ka.”

Bago sumalakay ang mga Israelita, nagpadala muna si Josue ng dalawang espiya sa lungsod ng Jerico. Pinatuloy sila roon sa bahay ni Rahab, isang babaeng bayaran. Pero nabalitaan ng hari ang pagdating nila kaya pinasabihan niya si Rahab, “Palabasin mo ang mga espiyang iyan!” Sumagot si Rahab, “Totoo nga pong may nakituloy rito. Pero hindi ko alam kung taga-saan sila. Kanina pa sila umalis. Dalian n’yo baka maabutan n’yo pa sila.” Pero ang totoo, itinago ni Rahab ang dalawang espiya sa bubong ng bahay niya.

Pagkaalis ng mga tauhan ng hari, sinabi ni Rahab sa mga espiya, “Natatakot na ang mga tao dito dahil alam naming ibinigay na ng Dios sa inyo ang lupang ito. May nagkuwento kasi sa amin kung paano niya hinati ang dagat nang lumabas kayo sa Egipto. Pati kung paano n’yo pinatay ang ibang mga hari, naikuwento din sa amin. Ang Dios n’yo ay ang Dios ng langit at lupa. Kaya natatakot kami. Kung maaari, tulungan n’yo ako at ang aking pamilya, huwag n’yo na kaming patayin.”

Sumagot ang mga espiya, “Sige, hindi namin gagalawin ang buong pamilya mo. Basta pagdating namin, magtali ka ng pulang lubid sa bintana ng bahay mo, at tiyakin mong lahat ay nasa loob ng bahay.” Pumayag si Rahab, at pinatakas n’ya na ang dalawang espiya.

Pag-uwi ng mga espiya, ibinalita nila kay Josue, “Totoong ibinigay na ng Dios ang buong lupain sa atin. Takot na takot sa atin ang mga tao roon.” Maagang-maaga pa’y bumangon na ang mga Israelita. Nagkampo muna sila sa may Ilog ng Jordan bago tumawid at pumasok sa Jerico. Sinabi ni Josue sa mga tao, “Linisin n’yo ang inyong sarili dahil bukas gagawa sa inyo ang Dios ng mga kamangha-manghang bagay.”

Anihan noon at umaapaw ang ilog. Umalis na ang mga tao at tumawid sa ilog. Sa paglusong ng mga pari sa ilog, biglang huminto sa pagdaloy ang tubig. Kaya nakatawid sa tuyong lupa ang mga tao. Pinakuha sila ng Dios ng 12 bato sa gitna ng ilog, at sinabi ni Josue, “Kapag nagtanong ang mga anak n’yo kung para saan ang mga batong ito, ikuwento n’yo na lumakad tayo sa tuyong lupa sa Ilog ng Jordan tulad ng ginawa niya sa Dagat na Pula. Ginawa n’ya ito para kilalanin ng lahat ng mga tao sa mundo na makapangyarihan siya at upang ang lahat ay laging magkaroon ng takot sa kanya.”

Sinabi ng Dios kay Josue ang mga dapat gawin sa pagsalakay sa Jerico, at sinunod ni Josue ang lahat ng iniutos sa kanya. Kinabukasan, maagang bumangon ang mga Israelita. Gaya ng bilin ng Dios, pito sa mga pari ang may bitbit ng Kahon ng Kasunduan at nagpapatunog ng kanilang mga trumpeta. Ganoon din ang ginawa ng mga sundalong nasa harap at likuran nila. Walang tigil sa pagtunog ang mga trumpeta habang naglalakad sila paikot sa lungsod ng Jerico. Ganito ang ginawa nila sa loob ng anim na araw. Sa ikapitong araw, gaya ng bilin ng Dios, bumangon sila madaling araw pa lang, at pitong beses naman silang umikot sa lungsod. Sinabi ni Josue, “Ibinigay sa atin ng Dios ang lupang ito. Sa araw na ito, lahat ng mga taga-Jerico ay mamamatay, si Rahab lang at lahat ng nasa loob ng kanyang bahay ang maliligtas. Wasakin at sunugin n’yo lahat ng naroon, wag kayong magtitira kahit isa.” Pinatunog ng mga pari ang trumpeta nila at nagsisigaw ang mga tao. Gumuho ang pader ng lungsod at lumusob sila. Pinatay nila ang lahat ng lalaki at babae, bata at matanda, at lahat ng mga hayop, at sinunog ang buong lungsod. Si Rahab lang at ang kanyang pamilya ang naligtas. Nagtagumpay si Josue at ang mga Israelita dahil kasama nila ang Dios.

Tagumpay

The People of God. God has a promise for his people. Na ibibigay niya sa kanila ang lupa. May karapatan ang Dios na gawin ito kasi siya ang may-ari ng lahat. Ang Israel ang bayang pinili ng Dios, hindi ang mga taga-Canaan. Ang mga taga-Canaan ay pinatay nila ayon sa utos ng Dios – lalaki, babae, bata, matanda, walang exempted. Bakit ganoon naman karahas ang Dios? Tandaan natin, banal at makatarungan ang Dios. Ginawa niya iyon bilang paghatol sa mga taong nagpapatuloy sa pagrerebelde sa kanya (Gen. 15:16; ). Hindi dahil mas matuwid ang Israel, kundi dahil pinili sila ng Dios para maging instrumento ng paghatol niya. Rebelde din naman sila, pero iniligtas dahil sa biyaya ng Dios. They were God’s people only by grace, not because they were more righteous. Tayo din naman. Ano ba kaibahan natin sa mga di Cristiano? Pareho lang din tayo nila na makasalanan. Naghihintay din tayo ng hatol ng Dios pero niligtas tayo ni Cristo. Only by grace.

Purpose of God. Oo nga’t hahatulan ng Dios ang mga rebelde sa kanya. Pero meron pa siyang purpose bukod doon, ang iligtas ang lahat ng mga magsisisi at magtitiwala sa kanya. Ginawa n’ya na iyon para sa Israel. Kaya ngayon, gagamitin sila ng Dios hindi lang instrumento para parusahan ang mga taga-Canaan, kundi para maging daluyan din ng pagpapala pati sa mga di-Israelita. Tulad ni Rahab (isang babaeng bayaran) at ang kanyang pamilya. Naligtas sila sa parusa ng Dios dahil narinig nila ang kuwento ng mga ginawa ng Dios at kinilala nilang siya ang tunay na Dios. Nagpapakita rin ito na layunin ng Dios na maligtas din pati mga di-Israelita sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Dios ng Israel. At iyon din ang gusto ng Dios sa bawat pamilya natin, na maligtas tayo at maranasan ang pagpapala ng Dios, at ibalita sa iba ang ginawa ng Dios para maraming pamilya rin ang pagpalain. Malaking gawain, tulad ng pinagkatiwala ng Dios sa mga Israelita sa pagsakop ng Canaan.

Presence and Power of God. Kaya kailangang ang Dios ang sumama sa kanila, para magkaroon sila ng lakas na magtagumpay sa mga kalaban nila. Kaya sinabi niya kay Josue, “Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Akong bahala.” Siya ang nangako, tutuparin n’ya ang pangako niya. Buti na lang sa kanya nakasalalay ‘to, kung sa atin lang nakasalalay, anong pag-asa na magtatagumpay tayo? Pinahinto n’ya ang daloy ng tubig ng ilog ng Jordan, tulad ng ginawa niya sa dagat 40 taon na ang nakakaraan. Pinabagsak n’ya ang pader ng Jerico sa pamamagitan lang ng tunog ng trumpeta at sigawan ng mga tao. Because of the promise of God, the people of God can only accomplish the purpose of God by the presence and power of God. It is God who gives his people victory.

Christ the Conqueror. Nagtagumpay si Josue at ang mga Israelita dahil kasama nila ang Dios. Ang ibig sabihin ng pangalang Josue ay “Dios ang nagliligtas.” At diyan din hango ang pangalan ng Panginoong Jesus (Yeshua). At siya ang ating Tagapagligtas. Tinalo na niya ang kasalanan, ang kamatayan, at ang Kaaway (Heb. 2:14-15) nang mamatay siya sa krus at mabuhay na muli. Lahat ng sumasampalataya sa kanya ay nagtagumpay na. “Thank God! He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ” (1 Cor. 15:57). Oo nga’t di pa tapos ang ginawa ni Jesus dahil sa kanyang muling pagbabalik lubos niyang wawasakin ang gawa ng Kaaway (Rev. 19:11-21). At bago iyon, tayong mga Cristiano ay tinawag din na mga sundalo ng Dios para labanan ang gawa ng Kaaway sa buhay ng mga taong malayo kay Cristo. We conquer by the gospel – the power of God for salvation (Rom. 1:16).

Be strong and courageous. Hindi ganoon kadali para kay Josue. Hindi rin ganoon kadali para sa atin. Kaya kailangan ng tapang at ng lakas ng loob. Kaya sabi ng Dios sa kanya, tatlong beses, “Be very strong and be very courageous.” Ang problema maraming Cristiano matapang lang pagdating sa panliligaw, sabik magkuwento kung sarili ang bida, masipag sa trabaho, pero pagdating sa pakikipaglaban sa sariling kasalanan o sa pagbabalita ng ginawa ni Jesus sa iba, umuurong na, umaatras. Paano tayo magiging matapang?

Listen. Sabi ng Dios kay Josue, “Basahin mo ang Aklat ng Kautusan. Pagbulayan araw at gabi.” Mahalagang marinig ang sasabihin ng Dios, bago pa man kumilos. Kaya nga patuloy ang encouragement natin sa lahat na basahin ang Bibliya. Si Josue at mga Israelita, maaga pa lang gumising na para gawin ang pinapagawa ng Dios. Kung paggising pa lang sa umaga para makinig sa Dios tinatamad na tayo, paano pa kayo ang pagharap sa mga tao para ibalita ang ginawa ni Cristo para sa kanila?

Pray. Alam ng mga Israelita ang magagawa ng Dios. Pero may bahagi din sila. Mapapasakanila ang lupa na matatapakan nila. Tumawid sila sa ilog, hinipan nila ang trumpeta, umikot sila sa lungsod, nagsisigaw. Ginamit ng Dios para matupad ang layunin niya. May gagawin ang Dios, may bahagi din tayo. Hilingin natin sa Dios ang pagkilos niya. We will fast during the Holy Week, we’ll do prayer walk around our communities, rise up early for our Dawn Watches, spend whole day in prayer retreat.

Plan. Hindi puwedeng nakikinig lang at nananalangin. Dapat susunod tayo kung ano ang plano ng Dios. Gagawa din tayo ng plano ayon sa gusto ng Dios. We make personal plans or plans for our family how we are going to accomplish the purposes of God. Nagpaplano kayo para sa budget o sa pagpapatayo ng bahay, pero kelan kayo nagplano sa pamilya paano aabutin ang kapitbahay? We will also plan as a church, make strategies for outreach and church planting.

Fight. Lahat kasama dito, hindi lang mga leaders. Hindi lang si Josue ang nakipaglaban. Mga lalaki ang nanguna sa laban. Ngayon mga lalaki din – at nakasuporta siyempre palagi ang mga babae sa laban – ang mangunguna! Walang uurong. Walang maduduwag. Kung ano ang pinapagawa ng Dios, iyon ang gagawin natin.

Sabi ng Dios kay Josue, “Kung gagawin mo ito, magtatagumpay ka.” Anong success o victory? Hindi lang magkaroon sila ng bahay at lupa at masaganang buhay. Kundi iyong success na magawa ang layunin ng Dios para sa kanila. The people of God can only accomplish the purpose of God by the power of God. If God gives victory, why is it that many Christians live defeated lives? Why does it seem that some of us are losing the fight for holiness, and losing the fight for the souls of men and women? Masasagot ito sa nangyari sa sumunod na laban…

Pahinga sa Lupang Pangako

Story of Joshua 7-24. Nang iutos ng Dios na wasakin ang buong lungsod ng Jerico, malinaw na iniutos niya na huwag kumuha ng anumang bagay na nakalaan nang buo para sa Dios. Pero kumuha pa rin si Acan ng mga bagay na di dapat kunin. Kaya nagalit nang matindi ang Dios sa kanila.

Mula sa Jerico, may mga inutusan si Josue na mag-espiya sa Ai, ang lungsod na susunod nilang sasakupin. Nagpadala siya ng 3,000 sundalo lang dahil kaunti lang naman ang kalaban doon. Pero nang lumusob sila, napaatras lang sila ng mga taga-Ai at ang ilan sa kanila ay napatay. Dahil doon, naduwag at natakot ang mga Israelita. Dumapa si Josue at malungkot na sinabi sa Dios, “Bakit n’yo pa kami pinatawid ng ilog kung tatalunin lang kami ng mga kaaway namin? Ano po ang sasabihin ko ngayon sa kanila? Ano po ang gagawin n’yo alang-alang sa dakila n’yong pangalan?”

Sinabi ng Dios, “Hindi sila makalaban sa mga kaaway nila dahil nagkasala sila sa akin. Ninakaw nila ang para sa akin. Sinuway nila ang utos ko. Nagsinungaling pa sila tungkol dito. Hindi kayo magtatagumpay hangga’t may itinatago kayong mga bagay na nakalaan para sa akin. Bukas ng umaga, ituturo ko sa inyo ang pamilyang nagkasala sa akin.”

Kinabukasan, itinuro ng Dios si Acan at ang kanyang pamilya. Sinabi ni Josue kay Acan, “Umamin ka sa harap ng Dios. Ano ang ginawa mo? Huwag mo na itong itago.” Sumagot si Acan, “Totoong nagkasala ako sa Dios. Sa mga bagay na inagaw natin sa kaaway natin, may nakita akong magandang damit at mga pilak at ginto. Naakit ako kaya kinuha ko.”

Dahil sa ginawa niya, binato ng mga Israelita si Acan pati ang kanyang pamilya hanggang sila ay mamatay. At napawi na ang galit ng Dios.

Sinabi ng Dios kay Josue, “Huwag kang manghina o matakot. Lusubin n’yo ulit ang Ai, dahil ibinigay ko na ito sa inyo. Gawin n’yo rin sa kanila ang ginawa n’yo sa Jerico, pero ngayon kunin n’yo ang mga pag-aari nila para sa sarili n’yo. Maghanda na kayo at lusubin sila.”

Inihanda ni Josue ang 30,000 sundalo na mahusay makipaglaban. Ang ilan sa mga ito ay isinama niya at nagkunwaring lulusob sa Ai. Ang iba naman ay nakabantay sa may likuran ng Ai. Nang habulin sila Josue ng mga sundalo ng Ai, umatras sila hanggang maiwanan nilang walang bantay sa lungsod nila. Ayon sa sinabi ng Dios, itinuro ni Josue ang sibat niya sa Ai at hindi siya huminto sa pagturo nito hanggang hindi namamatay ang lahat ng kalaban. Sinalakay ng ibang mga Israelita ang lungsod at sinunog. Wala nang matakbuhan ang mga sundalo ng Ai. Napalibutan sila ng mga Israelita at 12,000 ang namatay sa kanila, pati mga babae. Ipinakuha ng Dios sa kanila ang mga ari-arian ng Ai para sa kanila, at sinunog nila ang buong lungsod.

Dahil sa nangyari, nagkaisa na ang mga hari ng iba’t ibang lungsod sa Canaan para labanan ang mga Israelita. Maliban lang sa mga taga-Gibeon na dahil sa takot ay niloko ang mga Israelita at sinabing mga taga-malayong lugar sila. Nakipagkasundo naman ang mga Israelita sa kanila at nangakong hindi sila papatayin. Naloko sila dahil hindi muna sila kumonsulta sa Dios.

Pero bukod doon, lahat ng mga kaaway nila ay tinalo nila dahil ang Dios ang nakipaglaban para sa Israel. Nililito ng Dios ang mga kalaban nila. Pinauulanan sila ng Dios ng malalaking yelo at pinagpapatay. Nanalangin si Josue, at sinagot ng Dios at pinatigil niya ang araw para hindi agad lumubog hangga’t hindi nila natatalo ang kanilang kaaway. Wala ni isa mang nakatalo sa kanila. Dahil pinagtagumpay sila ng Dios.

Ibinigay ng Dios sa Israel ang lupa at tinalo nila ang kanilang mga kaaway, ayon sa ipinangako ng Dios. Bawat lahi ng Israel ay may kanya-kanyang lupa na at doon na sila nanirahan. Binigyan sila ng kapahingahan ng Dios. Tinupad ng Dios ang lahat ng ipinangako niya sa Israel.

Ilang taon pa ang lumipas, matanda na si Josue, sinabi niya sa mga tao, “Matanda na ako. Marami pang lugar na dapat sakupin. Magpakatapang kayo at huwag matakot. Nakita n’yo naman kung paano ibinigay ng Dios sa inyo ang mabubuting bagay na ipinangako niya. Nanalo kayo sa laban, maginhawa ang buhay n’yo ngayon, samantalang hindi n’yo naman ito pinaghirapan. Wala siyang sinira sa mga pinangako niya. Alam n’yo lahat iyon. Alam n’yo ring tutuparin niya ang mga parusang babala niya sa inyo kung lalabag kayo sa kasunduan n’yo sa Dios at kung sasamba kayo sa ibang mga dios. Kaya mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran n’yo. Pero para sa akin at sa pamilya ko maglilingkod kami sa Dios.”

Sumagot ang mga Israelita, “Maglilingkod rin kami sa Dios.”

Dumating ang panahon na namatay na si Josue. Buong panahon ni Josue, at kahit patay na siya, nanatili pa rin sa paglilingkod sa Dios ang mga Israelita, habang buhay pa ang mga tagapamahala nila na nakaranas ng mga ginawa ng Dios para sa Israel.

Mga Hadlang sa Laban

Kitang-kita na naman sa eksenang ito kung paano tinupad ng Dios ang lahat ng mga pangako niya, wala siyang sinira kahit isa (the promise of God). Pinakita dito na sila nga ang bayang pinili at kinalulugdan ng Dios (the people of God). At ipinakita ng Dios ang kapangyarihan niya na tuparin ang pinangako niya (power of God), nagpaulan siya ng yelo, pinatigil ang araw, nagtagumpay sila sa lahat ng laban nila. Pero gusto ring ipakita ng Dios na ang laban nila ay hindi lang sa labas, kundi sa loob din ng puso nila. There’s war outside, but there’s also war insideWe cannot win the war outside if we do not win the war inside. Kaya nga sa bandang huli nagkaroon sila ng covenant renewal, mamimili sila kung sino ba talaga ang paglilingkuran nila, kung sino ang sasambahin nila. Oo nga’t ang Dios ang nagbigay ng tagumpay, pero hindi pa kumpleto iyon, may mga nakahadlang bakit ganoon.

Unconfessed Sin. Ito yung mga taong may sariling agenda, na ang ginagawa ay hindi ayon sa layunin at plano ng Dios. Tulad ni Acan. Sabi ng Dios sunugin lahat sa Jerico at iyong mga mamahaling gamit ay para sa Dios, pero nagtabi siya, tinago niya, pati pamilya niya tuloy nadamay. May misyong ibinigay sa atin ang Dios, pero hindi matutupad kung meron sa atin (lalo na ang mga lalaki at mga leaders) ang may itinatagong kasalanan. Akala n’yo ba kayo lang maaapektuhan? Isang pamilya tayo, lahat tayo apektado. Kaya nga natalo ang Israel noong unang sumalakay sila sa Ai, dahil sa kasalanan ni Acan. Wag na nating itago. Alam din naman iyan ng Dios. Malalaman din naman iyan. Wag na tayong magkunwari. Nais ng Dios na tigilan na natin ang pagsalungat sa kanyang kalooban at sumunod sa nais niya.

Independent spirit. Ito naman iyong mga tao na gusto ngang gawin ang ipinapagawa ng Dios pero sa sariling lakas nila, sa paraang gusto nila, na hindi nakadepende sa Dios. Ito ang nangyari sa Ai. Di naman muna sila naghintay ng instructions ng Dios, di tulad ng sa Jerico. Sugod agad sila. Pati sa Gibeon, kaya di nila nasalakay dahil naloko sila at gumawa sila ng kasunduan sa kanila na di man lang muna kumonsulta sa Panginoon. Ito nga ang dahilan kaya tayo dapat manalangin. Sabi nga ni Ptr. Rey Avante ng CCBC (Quezon City), “Ang hindi nananalangin, mayabang.” Akala natin kaya natin kung di tayo hihingi ng tulong sa Dios. Ang yayabang natin.

Comfortable life. Ito yung mga tao naman na nagsasabing di na naman nila kailangan ang kapangyarihan ng Dios kasi tapos na naman ang dapat gawin. Oo nga’t binigyan na sila ng kapahingahan ng Dios at may sariling lupa at tirahan na sila. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang laban. Sabi ni Josue sa kanila, “Marami pang lupang dapat sakupin. Bakit tumigil na kayo?” Kasi naging kumportable na. Ito iyong sa panahon natin na akala nila ang pagiging Cristiano ay makatanggap ng pagpapala ng Dios, tapos tapos na. Kuntento na sila na tinanggap nila si Cristo, pupunta sila sa langit, pinagpala kapag Linggo na nakarinig ng mensahe ng Dios. Akala nila iyon na iyon. Hindi pa! May laban pa. If you are earning a hundred thousand pesos a month, will you be comfortable living a hundred thousand lifestyle or choose a 10,000 lifestyle to free up a lot of money because there’s war? Merong ilan sa atin na kumportable na humarap sa mga customers kasi malaki ang kikitaing pera. Pero duwag naman na humarap sa mga tao para ipamalita ang ginawa ni Cristo. Hindi lang tayo pinagpala ng Dios, kundi pinagpala para maging pagpapala din sa iba.

Ano sa tatlong ito ang nakakahadlang sa iyo para magtagumpay – sa laban sa kasalanan at sa laban sa paggawa ng layunin ng Dios? “Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us” (Heb. 12:1 NLT). “So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless” (1 Cor. 15:58 NLT).

1 Comment

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.