[Sermon] The Gospel According to Zechariah

Para magkaroon ng genuine repentance, pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos—tungkol sa kanya (kanino tayo magbabalik-loob?), tungkol sa atin (bakit kailangang magbalik-loob?), tungkol sa Tagapagligtas (paano tayo magbabalik-loob?), at paano mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban (fruits of repentance, Matt. 3:8).