Growing One Another Week 5: The Means of Discipleship (Teaching One Another)

Ang lahat ng mga Cristiano ay tinawag para magsalita ng katotohanan sa isa’t isa upang magkatulungan sa paglago sa kabanalan. Isa sa mga pangunahing paraan ng paglago bilang mga disciples ay ang ating personal relationships kung saan naipapamuhay natin ang mga gospel truths sa bawat aspeto ng buhay.