Abraham Part 2 – Great Blessings, Severe Famine (Gen. 12)

Ang kuwentong ito ay paalala sa atin na bagamat dapat nating tingnan si Abraham bilang huwaran ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos, siya rin ay isang makasalanan na tulad natin. Marupok ang pananampalataya, at kailangan pang matutunan kung pano makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Higit sa lahat, dapat nating matutunan na ang Diyos ay 100% committed to his word.

Abraham Part 1: The Son of Abraham (Gen. 12-25)

Ano naman ang kinalaman ni Abraham sa buhay natin ngayon, gayong nangyari ito halos 4,000 taon na ang nakakaraan? Ano ang kinalaman natin sa mga pangako ng Diyos kay Abraham? Pwede rin ba nating angkinin ang mga yun sa sarili natin? At kung pwede, ganun din ba exactly ang pangako ng Diyos sa atin o merong pagkakaiba? Ibinigay ba sa atin ang story ni Abraham para meron tayong halimbawang susundin? O meron pa itong significance na higit pa dun?

[Sermon] The Gospel According to Genesis

Mahaba-habang paglalakbay ‘to mula sa paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay sa Genesis 1 hanggang sa pagkamatay ni Jose sa Genesis 50. Simulang-simula ng kuwento ng buong Bibliya. Unang aklat sa 66 books of the Bible, entry point na magbibigay sa atin ng lente para mas maging malinaw ang kabuuan ng Bibliya, at lente rin para mas maging malinaw ang pagtanaw natin sa buhay ngayon.