Growing One Another Week 7: The End of Discipleship

Sa huli, gagawin ng Diyos na ganap ang kabanalan ng lahat ng mananampalataya. Ang tiyak na pag-asang ito ay nagpapasigla at nagpapalakas sa ating pagsisikap na lumago sa kabanalan at tumulong din sa paglago ng iba sa kasalukuyan.