Rebuilding and Opposition (Ezra 3-4)

Ang pagsamba sa Diyos ang dapat nasa sentro ng buhay ng mga anak ng Diyos. The worship of God is central to the life of the people of God. Ito dapat ang prayoridad natin, na higit pa sa lahat ng ating ginagawa sa buhay.