Growing One Another Week 6: The Enemy of Discipleship (Indwelling Sin)

Ang kasalanang nananatili pa rin sa atin ay nakakahadlang sa ating pagsunod kay Cristo, subalit mapapagtagumpayan natin ito sa biyaya ng Diyos.

Sermon: “Killing Sin” (Rom. 8:12-13)

Itong coronavirus ay malaking problema at kailangan ng solusyon, kailangang maging maingat tayo. Pero, wag nating kalimutan na meron tayong mas malaking problema. Hindi yung sakit na nitong taon lang kumalat, kundi yung sakit na sa simula’t simula pa ay nasa atin na. Hindi yung sakit na may posibilidad tayong mahawa, kundi yung sakit na nasa atin na. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang kasalanan. As Christians, paano natin lalabanan at papatayin ang mga natitira pang kasalanan sa buhay natin?