Sermon: “Killing Sin” (Rom. 8:12-13)

Itong coronavirus ay malaking problema at kailangan ng solusyon, kailangang maging maingat tayo. Pero, wag nating kalimutan na meron tayong mas malaking problema. Hindi yung sakit na nitong taon lang kumalat, kundi yung sakit na sa simula't simula pa ay nasa atin na. Hindi yung sakit na may posibilidad tayong mahawa, kundi yung sakit na nasa atin na. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang kasalanan. As Christians, paano natin lalabanan at papatayin ang mga natitira pang kasalanan sa buhay natin?

Killing My Pet

Before you continue reading this, think of one sin in your life you are finding it hard to let go of or turn away from. If you cannot think of any, this post is not for you. But if you want to know how to deal with remaining sins in your life, then continue reading...... Continue Reading →

A WordPress.com Website.

Up ↑

%d bloggers like this: