Abraham Part 2 – Great Blessings, Severe Famine (Gen. 12)

Ang kuwentong ito ay paalala sa atin na bagamat dapat nating tingnan si Abraham bilang huwaran ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos, siya rin ay isang makasalanan na tulad natin. Marupok ang pananampalataya, at kailangan pang matutunan kung pano makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Higit sa lahat, dapat nating matutunan na ang Diyos ay 100% committed to his word.