Abraham Part 15 – Death is Not the End (Gen. 25)

Ang pangako ng Diyos ay hindi titigil sa oras ng kamatayan ni Abraham. Magpapatuloy, hindi lang sa lahi ni Isaac, kundi sa mga susunod pang salinlahi, hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesu-Cristo, the true and better son of Abraham. Ang pagdating ng Panginoong Jesu-Cristo ang fulfillment ng lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham.

Celebrating Life (Henri Nouwen)

Celebration can only really come about where fear and love, joy and sorrow, tears and smiles can exist together. Celebration is the acceptance of life in a constantly increasing awareness of its preciousness.