Growing One Another Week 6: The Enemy of Discipleship (Indwelling Sin)

Ang kasalanang nananatili pa rin sa atin ay nakakahadlang sa ating pagsunod kay Cristo, subalit mapapagtagumpayan natin ito sa biyaya ng Diyos.