Part 5 – “Our Father in Heaven”

Series: Prayer Rocks the World

July 5, 2009

Matthew 6:9-13 (ESV)

Pray then like this: “Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.”

“Hello, Sino ‘to?”

Marami sa atin ang may katawa-tawang karanasan sa pakikipag-usap natin sa ibang tao, lalo na sa cellphone o telepono. Ang kaopisina ko dati na si Kuya Raul ay nakatanggap noon ng tawag. “Hello, si Boy ito.” “O pareng Boy,” sagot naman ni Kuya Raul.” Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Nakinig siya sa mga sinasabi at ikinukuwento ni Boy. Ilang minuto ang nakaraan, medyo nagtataka na si Kuya Raul. Parang may sinasabi si Boy na hindi niya maisip kung ano o maalala. Narealize n’ya na ibang Boy pala ang kausap niya. Hindi pala ‘yung kakilala niya. Nagpaalam na, at hindi na muli silang nagkausap. Kasi nga, hindi naman talaga kilala.

Kung hindi talaga natin kilala kung sino ang kausap natin, maaaring makapag-usap tayo sandali pero hihinto din tayo. ‘Yung matagalang usap, para lang sa mga business transaction at mga pormalang usapan ngunit wala yung intimacy na katulad ng nais ng Diyos na maranasan natin sa prayer. Walang mangyayari sa prayer life natin kung hindi natin talaga kilala kung sino ang kausap natin. Kung mas kilala mo siya, mas malalaman mo kung ano ang gusto niyang sabihin mo sa kanya. Kung hindi mo kilala kung sino siya, magiging meaningless lang ang prayer mo, magiging self-centered lang. Ang bahagi ng Lord’s Prayer na “Our Father in heaven” ay nagpapaalala sa atin na kilalanin kung sino ang kinakausap natin, na maging tama ang focus natin sa prayer. We must recognize who is at the receiving end of the message we will intentionally convey in prayer. Kilala mo ba ang kinakausap mo? O hindi mo siya kinakausap kasi hindi mo siya talaga kilala?

Apat na salita lang ang binabanggit sa bungad ng panalanging ito: “Our Father in Heaven.” Ngunit maraming bagay ang dapat nating matutunan ukol dito. Itinuturo sa atin ni Cristo sa bungad ng panalangin na kilalanin natin kung sino ang Diyos na kinakausap natin. At sino ba ang Diyos na kausap natin? Una, ang kinakausap natin sa panalangin ay tanging ang tunay na Diyos lamang, wala nang iba. Ikalawa, ang kinakausap natin sa panalangin ay ang mahabaging Diyos, ang ating Ama. Ikatlo, ang kinakausap natin sa panalangin ay ang makapangyarihang Diyos, ang makagagawa ng lahat ng bagay na kanyang kagustuhan. Isa-isahin natin…

Tanging ang Tunay na Diyos Lamang

Our Father in heaven.” Sa panalanging ito, dapat marealize natin na ang kausap natin, ang Diyos na hihilingan natin ay tanging ang tunay na Diyos lamang, wala nang iba. Hindi kung sinu-sino ang kakausapin natin. Ang panalangin ay dapat nakadirekta sa Diyos lamang. Sa panalangin dapat alam natin kung sino ang kausap natin. Ngunit hindi lang basta alam, kundi dapat ay kilala. Alam natin na ang panalangin natin ay sa Diyos lamang nakatuon, hindi sa kung sinu-sinong santo o diyus-diyosan o kay Maria; sa Diyos lamang. Ang tanong, kilala ba talaga natin ang nag-iisang Diyos na dapat nating kausapin sa panalangin? Kung gayon, bakit ganyan ang klase ng prayer life mo?

Kung mas kilala ang Diyos na kausap, mas mainit ang panalangin. Kung nakaukol lamang sa Diyos ang panalangin, dapat pala na mas kilalanin ko pa ang Diyos.“Ang sinumang lumalapit sa kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay-gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa kanya” (Heb. 11:6). Kung mas kilala mo ang Diyos mas makakalapit ka sa kanya. Mas alam mo kung ano ang mga kagustuhan niya. Habang mas nakikilala ko ang asawa ko, nababago din ang paraan ng pakikipag-usap ko sa kanya. Mas intimate. Mas close. Mas personal. Ganun din sa pakikipag-usap natin sa Diyos.

At kung mali naman ang pagkakakilala sa Diyos na kausap, mali din ang magiging puso sa panalangin. Kung hindi mo kinikilala ang kagustuhan ng Diyos na siya lamang ang mabigyan ng karangalan, ang prayer life mo ay parang mga mapagkunwari na mas gustong nakikita ng mga tao ang kanilang spirituality, gaya ng tinukoy ni Jesus sa verses 5-6. Kung inaakala mong madadaan ang Diyos sa paulit-ulit at haba ng panalangin, gaya ng mga Hentil na binanggit niya sa verses 7-8, ganun nga ang gagawin mo para kumbinsihin ang Diyos na pakinggan ka at ibigay ang request mo. Our heart for God is shaped by our knowledge of him, tandaan natin ‘yan.

Sa pelikulang Gandhi, na ayon sa buhay ng Indian leader na si Mahatma Gandhi, may eksena dito na kasama ng isang British na Christian ang mga Hindus na nakasakay sa ibabaw ng tren. Nang papasok na ang tren sa isang madilim na tunnel, medyo kinabahan ‘yung Christian. Pinayuko siya ng isang Hindu at pabirong sinabing, “Pray to your God.” Sabay dugtong dito, “Now is the best time to be a Hindu.” Kasi nga maraming diyos na pwede silang tawagan. Pero sa buhay naman natin, hindi ito paramihan ng malalapitan. Ang mahalaga dito alam natin at kilala natin ang tunay na Diyos. Isa lang ang kailangan natin.

Kung tatawag ka sa customer service ng isang kumpanya, alam mong maraming maaaring sumagot. Sa prayer life natin, isa lang ang inaasahan nating sasagot. Kung hindi man natin nakikita pa ‘yung sagot sa prayer natin, hihintayin natin kasi alam nating totoo ang Diyos na kausap natin. Hindi ‘yung makikipagsapalaran na sa lotto kasi parang di naman nakikinig ang Diyos. Hindi ‘yung papasukin na ang isang negosyo o trabaho na di naman kalooban ng Diyos. Hindi ‘yung sasagutin na ‘yung nanliligaw na hindi Cristiano kasi parang walang binibigay ang Diyos. Sino ngayon ang tumatayong Diyos mo? Kung ganun ang response natin sa prayer natin, mas dapat pang kilalanin talaga natin kung sino siya. Makikita natin iyan sa “Ama namin.”

Ang Mahabaging Diyos

Ang kausap ay natin ay ang mahabaging Diyos. “Our Father in heaven.” Tinatawag mo siyang Ama. Ang ibig sabihin nito, kinikilala mo na siya ang mahabaging Diyos na nais magkaroon ng mas malapit na relasyon sa kanyang mga anak. Sa konsepto ng mga Judio noong panahon ni Jesus tungkol sa Diyos, akala nila’y ang Diyos ay malayo at dapat katakutan. There is no room in their religion for intimacy with God in prayer. Nakuha nila ito sa mga Hentil na ang pagkakilala sa Diyos ay malayo sa konsepto ng isang amang nagmamahal sa kanyang mga anak. Sa itinuturong ito ni Jesus, ano ang makikita nating kahalagahan ng “Our Father” sa “Our Father in heaven”?

1.  Magkakaroon lamang ng kabuluhan ang iyong panalangin kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Diyos. Sa isang banda ang Diyos ang Ama ng lahat ng tao dahil siya ang lumikha. “Hindi ba iisa lamang ang ating ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin” (Mal. 2:10)? Ngunit hindi ito ang tinutukoy dito, kundi ang pagka-ama ng Diyos dahil sa relasyon niya sa mga taong sumasampalataya kay Cristo. Kahit sinabi ng mga Judiong kausap ni Jesus na ang Diyos ang kanilang Ama, hindi siya naniwala dito. Sabi niya, “Kung ang Diyos ang inyong ama, ay inibig ninyo sana ako…Bakit hindi ninyo nauunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita. Kayo’y mula sa inyong amang diyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama” (Juan 8:44). Kasi nga wala naman silang relasyon sa Diyos. Ni hindi nga nila kinikilala ang nag-iisang Anak ng Diyos. Kaya mali ang sinabi ni Gandhi na “we are all children of God. Hindus, Muslims, and Christians.”

Hindi lahat ng nananalangin sa Diyos ay may tunay na relasyon sa kanya. Sino lamang ang maituturing na mga anak ng Diyos? “Lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos (1:12). Wala ni isa man sa atin ang likas na anak ng Diyos. Tayo’y tinanggap niyang maging kanyang anak dahil sa relasyon na mayroon tayo kay Cristo.

2.  Bilang Ama, batid niya ang lahat ng ating pangangailangan at nais niyang tugunan ang lahat ng ito. “Kaya huwag kayong mabalisa, na magsasabing, ‘Ano ang aming kakainin?’ o, ‘Ano ang aming iinumin?’ o, ‘Ano ang aming isusuot?’ Sapagkat hinahanap ng mga Hentil ang lahat ng mga bagay na ito; at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito” (Mat. 6:31-32; cf. Luk. 11:11-13). Makatitiyak tayo na kung ipapanalangin natin ang bawat bahagi ng Lord’s Prayer, siguradong ibibigay ito sa atin ng Diyos, dahil ito ang kailangan natin.

3.  Ang panalangin natin ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa ibang kapatid natin sapagkat ang Diyos ay Ama ng maraming mga anak. Our Father.” Hindi lang ikaw ang may kailangan sa Diyos at sa kanyang tulong. Kailangan siya ng lahat sa atin. Kailangan ng mga kapatid natin ang panalangin natin para sa kanila. Mas tatalakayin pa natin ito sa “Give us today our daily bread.”

4.  Inaanyayahan tayo ni Cristo na magkaroon ng mainit na relasyon sa Diyos, tulad ng relasyon na mayroon siya sa kanyang Ama. Nakita ng mga alagad ni Jesus ang klase ng relasyon na mayroon siya sa Diyos, kaya naman nahikayat sila na magtanong, “Panginoon, turuan mo kaming manalangin” (Luk. 11:1). Ang pagtawag sa Diyos na Ama ay indikasyon ng mas malalim na relasyon sa kanya. Sa Griyego ito ay pater ngunit ito ay malamang na salin ng salitang ginamit ni Jesus sa salitang Aramaic (pangkaraniwang wika ng mga Judio) na Abba. Ito ay katumbas ng Daddy o Tatay sa panahon natin. It indicates close and intimate relationship. “At sapagkat kayo’y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, “Abba, Ama!” (Gal. 4:6; cf. Roma 8:14-16).

5.  Nais ni Cristo na ipakilala sa atin ang Ama gaya ng pagkakakilala niya sa kanyang Ama. Ang problema natin, ang konsepto natin ng Diyos ay nahuhubog ng pagkakilala natin sa ating ama o ina. Ang iba sa atin ay maganda ang karanasan sa mga magulang. Ngunit ang iba naman ay hindi talaga, kaya nahihirapan tayong abutin ang konsepto ng pagiging Ama ng Diyos sa atin. Gusto ni Jesus na maunawaan natin ito. Hindi ito nakuha ng mga Judio sa panahon niya. Hindi nila alam na ang Kasulatan nila (ang Lumang Tipan) ay nagpapahayag na ng pagiging mahabaging Ama ng Diyos.

Pinabayaan ka ba ng nanay at tatay mo? Hindi ka pababayaan ng Diyos. “Sapagkat pinabayaan na ako ng aking ama at ina, gayunma’y ibabangon ako ng Panginoon” (Awit 27:10).

Namatay na ba ang mga magulang mo? Hindi mawawala sa ‘yo ang Diyos. Siya ang “Ama ng mga ulila…ang Diyos na nasa kanyang banal na tirahan” (68:5).

O baka sa tingin mo ay hindi ka mahal ng tatay mo? Nakasisigurado kang hindi ganyan ang Diyos. “Kung paanong ang ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa kanya” (103:13).

Sa tingin mo ba’y walang pakialam sa ‘yo ang mga magulang mo na kahit maging pasaway ka ba ay hindi ka man lang pagsasabihan? “Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan” (Kaw. 3:12).

God wants to be the Father you never had. He is our perfect Father. Alam niya kung ano kailangan natin. Ibibigay niya ito. Alam niyang siya mismo ang pinakakailangan natin, kaya naman ibibigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Kung ganitong klase ang Panginoon natin, ano pa ang humahadlang sa panalangin natin? Kulang ba tayo ng pagtitiwala na magagawa niya ang ipinangako niyang ibigay sa atin? Hindi siguro natin alam ang ibig sabihin ng “in heaven” sa “Our Father in heaven.”

Ang Makapangyarihang Diyos ng mga Cristiano

Ano nga bang ibig sabihin nito? Ano ang itinuturo sa atin dito ni Cristo tungkol sa ating Diyos? Hindi dahil siya ay malayo sa atin katulad ng layo ng langit sa lupa. Siya nga ang ating Ama, di ba? Hindi siya long-distance Father. Problema lang ay hindi natin siya nakikita, hindi nararamdaman. Nagiging struggle ko din ‘yan sa prayer. Hirap ngang makipag-usap sa ‘di mo nakikita. Di mo alam kung nakikinig. Mas maganda kung harapang kausap. Katabi. Nakikita. Nararamdaman. Pero hindi ang pagiging malayo ng Diyos ang kahulugan ng “nasa langit.” He is our Father. He wants to be close to us.

Ano ba ang sumisimbolo sa langit? Sa isang itinuro rin ni Cristo makikita natin ito: “Huwag ninyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos” (Mat. 5:34). Ang langit ang trono ng Diyos. Siya ang Hari. “Your kingdom come.” Siya ang namamahala sa lahat ng bagay. Hindi magiging balanse ang pagkakilala natin sa Diyos kung ang konsepto natin ng ama ay mahabagin lang, at hindi makapangyarihan. Tandaan natin na ang kinakausap natin ay ang makapangyarihang Diyos, na makagagawa ng lahat ng bagay. Ano ang kahalagahan na malaman na ang ating Ama ay ang Diyos na “nasa langit” at makapangyarihan? Dalawang aspeto po ang gamit natin ng salitang “kapangyarihan.” Ang isa ay tumutukoy sa lakas at ang isa ay sa authority.

1. God is powerful. Ang nais ng Diyos na gawin para sa atin, magagawa niya dahil siya ay makapangyarihan. Siya ang Diyos na “makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin” (Ef. 3:20). Kung sa tingin mo ay mabait ang tatay mo at nais niya talagang ibigay ‘yung kailangan mo, higit pa diyan ang Diyos. Ang tatay natin may limitasyon ang kayang ibigay sa atin. Ang Diyos, wala. Kung sinabi mo sa tatay mo na, “Tay, gusto kong mag-aral sa UP.” Maaari niyang sabihin, “Anak, gustung-gusto ko ring pag-aralin kita dun, kaya lang kulang talaga tayo ngayon. Hindi kita kayang pag-aralin sa Maynila.” Sa panalangin natin, ang gugustuhin ng Diyos ay magagawa niya. Don’t limit your prayers with petty, little requests. Ask for big things. There is no limit for what God can do. Ngunit dapat din nating siguraduhin na we’re asking for things according to his will.

2. He is not just powerful, God also has authority over our lives. Ang kagustuhan ng Diyos ang masusunod sa buhay natin, hindi ang pansariling kagustuhan natin na taliwas sa kanyang kalooban. “Ang Diyos nami’y nasa langit, naroroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin” (Awit 115:3). Tumutugon siya sa kailangan natin, ngunit ang kagustuhan niya ang masusunod. “Your will be done.”  Ang tawag ng mga Indian kay Gandhi ay Bapu, na ang ibig sabihin ay Father. Ngunit para sa kanila, hindi lamang ito isang ama na tumutugon sa pangangailangan ng pamilya. They recognized him as the Father of the Nation. Meron siyang authority. Kung ano ang sinabi niya, kung gusto niyang itigal ang pagprotesta nang may violence, ititigil nila. ‘Yun ang authority na meron siya. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, ‘yun ang prayers natin.

Bakit ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod sa prayers natin? Siya kasi ang Diyos, hindi ikaw. We are not in a position to demand, we only request. Huwag mong isipin na ang Diyos ay katulad ng ibang magulang na sa kakukulit mo ay pumayag sa gusto mo kahit sa simula ay hindi nila gusto. Hindi sasabihin ng Diyos sa atin, “Sige na nga, labag man sa kalooban ko, ibibigay ko sa ‘yo ang hiling mo.” Hindi gagawa ang Diyos ng anumang bagay na labag sa kanyang kagustuhan. Pano ngayon natin malalaman kung ano ang mga kagustuhan niya na ipanalangin natin? ‘Yan po ang pag-aaralan natin sa susunod na anim na sermon: Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins. Deliver us from evil.

Meron bang bagay na ipinapanalangin mo ngayon na sa tingin mo ay labag sa kagustuhan ng Diyos? Ano sa tingin mo ang mangyayari kung ang kagustuhan mo na ang nasusunod? He is King. He has power and authority. He is “our Father in heaven.”

To summarize: sa panalangin, mahalagang kilala natin ang tunay na Diyos, ang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. ‘Yan ang Diyos na kinakausap natin.

Last Friday, inaya ako ni Kuya Robert (kaklase ko sa IGSL) sa burol ng tatay ni Ate Yolly (kaklase din namin). Wala talaga akong balak pumunta, ngunit nakita ko na may gustong ituro ang Diyos sa akin tungkol sa panalangin at sa kanyang pagiging Ama. Namatay ang tatay ni Ate Yolly dahil sa lung cancer, pero alam niya na ito ang sagot sa prayers nila na hindi na pagtagalin ang paghihirap ng father niya. Minsan ay may sumagi sa isip niya na tanong na paano kung hindi totoo ang pinaniniwalaan ng mga Cristiano tungkol sa kabilang-buhay. Sa pagkamatay ng tatay niya, naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Mas nakilala niya ang Diyos. Pati si Kuya Robert ay nagkuwento ng kanyang karanasan sa pagkamatay ng tatay niya. Ngunit nakita ko sa kanilang pareho na sa pagkawala ng tatay nila sa lupa, mas naranasan nila ang pag-ibig, kahabagan, at kapangyarihan ng kanilang tatay sa langit. They experienced God, our heavenly Father.

There is a God who wants to relate to us as a Father to his children. He wants to meet us in our prayers. Gusto niyang makipagtagpo sa atin. Gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili sa atin. Tatanggihan mo ba ang iyong Amang nasa langit kung nais niyang kausapin ka at kausapin mo siya? Ang prayer ay ang appointment na mayroon tayo sa Diyos na kapag kinansel natin ay napakalaki ang mawawala sa atin. At kung sumipot tayo sa appointment natin sa kanya, hinding-hindi natin pagsisihan.

Benediction

Dahil dito, ako’y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Nawa’y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At nawa’y malaman ninyo ang buong pagibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo’y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos.

Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! Amen. (Efeso 3:14-21)

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.