Part 6 – “Hallowed Be Your Name”

Series: Prayer Rocks the World

July 19, 2009

Matthew 6:9-13 (ESV)

Pray then like this: “Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.”

Setting Our Priorities Right

Maraming tao, maging ang ilang mga Cristiano, ay may sakit na tinatawag na “misplaced priorities.” Inuuna natin ang mga bagay na di dapat unahin. Hinuhuli natin ang mga bagay na dapat unahin. Sakit na ‘yan. At dahil sakit, dapat gawin natin ang lahat ng dapat gawin upang magamot ito. “Misplaced priorities.” This is especially true in prayer. Hindi ba’t karaniwang sumasagi agad sa isip natin na ipanalangin ang mga sakit o problemang dinaranas natin ngayon? Totoo ngang gusto rin ng Diyos na idulog natin ‘yan sa panalangin ngunit hindi dapat ‘yang mga bagay na ‘yan ang pangunahin. Hindi ang sarili natin ang dapat pangunahin. God and the things of God must be our priority.

Malinaw na itinuturo ito ni Jesus sa The Lord’s Prayer at itinatama ang malaking problema natin sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Ang problema natin ay hindi lang dahil kulang tayo sa pananalangin. Ang problema rin natin ay hindi tama ang prayoridad natin sa panalangin. That is why most of us do not get the connection we must have with God in prayer. Parang teleponong disconnected o cellphone na di makakuha ng signal. Kasi nga, wrong priorities.

Ano ngayon ang itinuturo ni Cristo na priority? Nasa tuktok dapat ng prayer list natin ang sabihin sa Diyos ang mga bagay na patungkol sa kanya – iyong pangalan, iyong kaharian, iyong kalooban (Sa Griyego ay may diin sa iyo [your]). At pagkatapos lang nito ay ating mga pansariling pangangailangan – aming tinapay, aming kasalanan, aming proteksiyon mula sa masama. Hindi naman ang pagkakasunud-sunod ang pinag-uusapan dito. Ang mahalaga ay ang tamang perspective sa panalangin. Once we prioritize God’s honor and rule in our prayer, even praying for personal needs will be in a God-centered perspective.

Hindi tayo ang prayoridad sa panalangin. Ang Diyos! Ang Diyos ay hindi natin nilikha para sa atin. Tayo ang nilikha ng Diyos para sa kanya. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng katugunan sa ating mga pangangailangan; ang pangunahing layunin nito ay maipahayag ang Diyos – ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kabutihan. Kaya nga ang unang prayer ay “Hallowed be your name.

To what does God’s “name” refer?

Ang ang kahulugan ng “pangalan” o “name” sa Hallowed be your name? Sa panahon natin ngayon, karaniwang tumutukoy ang pangalan sa label o titulo na ibinibigay natin sa isang tao o ng magulang sa kanyang anak. Ginagamit natin ang pangalan upang ito ang itawag ng tao sa atin. Ngunit hindi lang basta katawagan kundi mayroon din itong kahulugan. Ang ibig sabihin ng Jodi ay “Jehovah increases” at ng Derick ay “ruler of the people” o “power of the tribe.” Maaaring hindi namin alam ito at hindi rin alam ng mga magulang namin. Kaya karaniwan sa atin, ginagamit lang ang pangalan bilang tawag o titulo.

Ngunit sa Biblia, karaniwang ang pangalan ng isang tao ay pagsasalarawan ng kanyang karakter o ng isang bagay na totoo sa kanya. Ang Pedro ay “bato” (Matt. 16:18). Ang Samuel ay galing sa salitang ang ibig sabihin ay “narinig ng Diyos” (1 Sam. 1:20) dahil pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Hannah. Ang Moses ay galing sa salitang ang ibig sabihin ay “hinango” dahil siya ay nakuha mula sa tubig (Ex. 2:10). Ang Barnabas ay “anak ng pagpapalakas ng loob” (Gawa 4:36). Ang Esau ay “mabalahibo” o “balbon” (“hairy”) (Gen. 25:25). Ang Nabal ay “hangal” o “fool” na pinatunayan mismo ng kanyang asawa ang kanyang kahangalan (1 Sam.  25:25).

Gayundin sa mga pangalan ng Diyos. Ang mga ito ay nagpapakita ng iba’t ibang bahagi ng katangian ng Diyos. Maraming pangalan ang Diyos, ngunit walang iisang pangalan na makapagpapahayag nang lubos sa kanya dahil sa kanyang kadakilaan. Mga halimbawa: Elohim, ang Diyos na lumikha; El Elyon, may-ari ng langit at lupa (Gen. 14:19); El Shaddai, ang makapangyarihang Diyos (Gen. 17:1). Ngunit mas kilala ang Diyos sa pangalang Yahweh o Jehovah (YHWH sa Hebrew) na ang ibig sabihin ay “Ako ay ang Ako Nga” (Ex. 3:14). Ang ilang mga variations nito ay Jehovah-Jireh, ang Diyos na nagbibigay ng kailangan; Jehovah-Rapha, ang Panginoong nagpapagaling; Jehovah-Shalom, ang Panginoon ang ating kapayapaan; Jehovah-Raah, ang Panginoon ang ating pastol.

Ang pinakadakilang pangalan na ipinahayag ng Diyos ay ang pangalang Jesu-Cristo. Siya ang Diyos na tagapagligtas (Mat. 1:21). Siya ang Immanuel, Diyos na kasama natin (1:23). Siya ang nagpahayag sa atin kung sino ang tunay na Diyos, pagkat siya mismo ay Diyos (Juan 1:18). Siya ang Panginoon, Hari, at Tagapagligtas. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tubig na Buhay (Juan 4:10), Tinapay ng Buhay (6:35), ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay (14:6), ang Muling Pagkabuhay (11:25), ang Mabuting Pastol (10:11).

Sa mas malawak na kahulugan ang “pangalan” ng Diyos ay tumutukoy sa lahat ng kanyang ipinahayag sa kanyang mga gawa sa Biblia at sa kanyang nilikha. Siya ang tumawag kay Abraham at nangakong pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan niya (Gen. 12:1-3). Siya ang Diyos na nagligtas sa mga Israelita mula sa pang-aalipin ng mga Ehipsiyo at nakita nila ang kanyang kapangyarihan (Ex. 14:30-31). Siya ang Diyos na nagkaloob ng kanyang nag-iisang Anak na si Jesus upang mamatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan.

Sa gayon, ang “pangalan” ng Diyos ay tumutukoy mismo sa kung sino ang Diyos – sa kanyang karakter, sa kanyang reputasyon, at sa lahat ng mga bagay na ipinahayag niyang totoo tungkol sa kanya. Sa tuwing tinutukoy sa Biblia ang “pangalan” ng Diyos, ito ay tumutukoy hindi lamang sa titulo o katagang ibinigay ng Diyos sa sarili niya, ito ay tumutukoy sa kung sino mismo ang Diyos.

What does “hallow” mean?

Ngayon, ano naman ang kahulugan ng “hallow” sa Hallowed be your name? Ipapakita ko na higit pa ito sa salin natin sa Tagalog na “sambahin.” Ang “hallow” ay isang salitang Old English na katumbas ng salitang “make holy.” Galing ito sa Griyegong hagiazo kung saan hango din ang salitang holy, saint, sanctify. Ang basic meaning ng salitang ito ay “to set apart” o “ibukod, ihiwalay para sa isang di-pangkaraniwang layunin.” Kung tao ang patutukuyan ng salitang ito, ito ay nangangahulugang pagiging banal o maging banal. Ito ay isang proseso para sa atin, na tayo ay unti-unting binabago, nililinis, at ginagawang kawangis ni Cristo (sanctification). Ito ang panalangin ni Jesus sa atin, “Pabanalin (o italaga) mo sila sa katotohanan; ang salita mo ay katotohanan” (Juan 17:17). At ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, “Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesu-Cristo” (1 Tes. 5:23).

Ngunit hindi ito ang ibig sabihin ng salitang hagiazo o “hallow” kung ang tinutukoy ay ang Diyos. Mula simula pa siya na ay lubos na banal, perpekto, at walang kapintasan. We cannot make him more holy than he already is. God is perfectly holy (1 Ped. 1:15-16; Isa. 6:3). Wala nang papantay sa kanya. Wala nang mas tataas pa sa kanyang pangalan. Ang kaso, maraming tao ang hindi kumikilala dito. Kaya ipapanalangin natin, “Aming Ama, ipahayag mo ang kabanalan ng iyong pangalan – ang iyong kadakilaan. Ipakita mo sa lahat na ikaw ang pinakamataas na karapat-dapat sambahin.”

Sa gayon, ang hinihiling nating gawin ng Diyos na “hallow” ay maihiwalay ang kanyang pangalan sa anumang pangalan sa langit at sa lupa, na makilala ang kanyang pagiging Diyos, na mabigyan siya ng karangalan at pagsamba na nauukol sa kanya. Ito ang hinihiling nating gawin ng Diyos. And this must be our priority and the grand purpose of our existence and all our prayers: the hallowing of God’s name! Bakit? Kasi ito mismo ang dakilang layunin ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa:

Kaya’t ganito ang sabi ng Panginoon, na siyang tumubos kay Abraham, tungkol sa sambahayan ni Jacob, “Si Jacob ay hindi na mapapahiya, hindi na mamumutla ang kanyang mukha. Sapagkat kapag kanyang nakikita ang kanyang mga anak, ang gawa ng aking mga kamay, sa gitna niya, ay kanilang pababanalin ang aking pangalan; kanilang pababanalin ang Banal ni Jacob, at tatayong may paggalang sa Diyos ng Israel. (Isa. 29:22-23)

Pababanalin – igagalang, itataas, sasambahin, pararangalan, dadakilain, itatanghal, papupurihin, yuyukuran. ‘Yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha. ‘Yan din ang una sa panalangin nating sasambitin sa Diyos: “Panginoong mahabagin sa lahat, aming Ama na nag-iingat sa amin, gawin mo ang lahat ng dapat mong gawin upang ikaw – ang iyong reputasyon at iyong karakter – ay maitanghal at madakila sa lahat ng iyong mga nilalang sa lupa gaya ng sa langit.”

What are we asking for when we pray “hallowed be your name”?

Ano ngayon ang ipinapanalangin natin kung sasabihin natin sa Diyos Ama, “Hallowed be your name?”

1.  We are praying for the passion of God’s heart. Hinihiling nating tuparin ng Diyos ang kanyang dakilang layunin (Grand Purpose) sa lahat ng kanyang nilikha – sa lupa man o sa langit. Nagsalita ang Diyos kay propeta Ezekiel at sinabing hinatulan ang bansang Israel na magkalat sa ibang bansa dahil sa poot ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang napakaruming pamumuhay (Eze. 36:16-19). Makikita dito ang passion ng Diyos para sa kanyang pangalan:

Ngunit nang sila’y dumating sa mga bansa, saanman sila dumating, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan21Ngunit isinaalang-alang ko ang aking banal na pangalan, na nilapastangan ng sambahayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinuntahan. 22Kaya’t sabihin mo sa sambahayan ni Israel, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos: Hindi ito alang-alang sa inyo, O sambahayan ni Israel, na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. 23Aking pawawalang-sala (sa English ay vindicate) ang aking dakilang pangalan na nilapastangan sa mga bansa, na inyong nilapastangan sa gitna nila… (36:20-23a).

At kung ito ang masidhing nais ng Diyos, siguradong nakaugnay tayo sa puso niya kung ipapanalangin natin, “Hallowed be your name.”

2.  We are praying for God’s urgent action. Hinihiling nating kumilos ang Diyos para sa kanyang reputasyon, na ‘wag na niyang pagtagaling nilalapastangan ng maraming tao ang kanyang pangalan. Makikita natin ito sa panalangin ni Jesus nang araw bago siya ipako sa krus:

Ngayon ay nababagabag ang aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? “Ama, iligtas mo ako sa oras na ito?” Ngunit dahil dito ay dumating ako sa oras na ito. “Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan.” At dumating ang isang tinig mula sa langit, “Niluwalhati ko na, at muli kong luluwalhatiin.” (Juan 12:27-28)

Ito ang panalanging dali-daling sinasagot ng Diyos dahil ito naman ang kanyang layunin sa lahat ng bagay. Nanalangin si Jesus, sumagot ang Diyos at sinabing, “’Yan ang ginagawa ko at talaga namang gagawin ko pa.” God delights in that kind of prayer. Kasi inaamin natin sa panalanging ito na tanging siya lamang ang makagagawa nito.

3.  We are praying for God’s revelation. Gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag o pagpapakita ng kanyang sarili sa mga tao. Kapag sinabi nating, “Hallowed be your name,” sinasabi natin sa Diyos na magpakilala siya sa buhay natin. Katulad ng panalangin ni Moses, “Please show me your glory.”

Sinabi ni Moises, “Hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian.” At kanyang sinabi, “Aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo, at aking ipahahayag ang aking pangalang ‘Ang Panginoon’ sa harapan mo. Ako’y magkakaloob ng biyaya sa kaninumang aking ibig pagkalooban, at ako’y magpapakita ng habag sa kaninumang aking ibig kahabagan. (Ex. 33:18-19)

Ipinapanalangin din natin na ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa ibang tao sa pamamagitan natin. Sa huling bahagi ng verse 23 sinabi ng Diyos kay Ezekiel, “Malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos, kapag sa pamamagitan ninyo ay pinawalang-sala (o ipinahayag-muli, sa English ay vindicated) ang aking kabanalan sa harap ng kanilang mga mata.”  Kapag ganito ang panalangin natin, nakaugnay sa dakilang layunin ng Diyos, sigurado na sa pagluhod natin sa harapan niya, gagamitin niya tayo upang magkaroon ng malaking pagbabago sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating lipunan, at sa buong mundo. Our prayer will rock the world! Ngayon, masasabi mo pa ba na simpleng gawain lang ang panalangin at hindi mo kailangang pagtuunan ng pansin at disiplina?

How shall we pray, “Hallowed be your name”?

Darrell W. Johnson, in his book Fifty-Seven Words that Change the World: A Journey through the Lord’s Prayer, suggested that we “pray back.” Ang ibig sabihin, banggitin natin sa Diyos ang mga bagay na ipinahayag na niya sa atin. God reveals himself in history. Mababasa natin ang marami diyan sa Biblia. Ipinahayag niya ang kanyang sarili – ang kanyang kadakilaan at kabutihan – sa pamamagitan ng mga pangalan at titulong nakalaan sa kanya at sa pamamagitan ng mga gawa niya sa kasaysayan. Tapos ay ikonekta natin ito sa mga nangyayari sa buhay natin o sa paligid natin.

1.  Pray back the names of God. Ibalik mo sa panalangin ang mga pangalan ng Diyos na nakikita mo sa Biblia. Halimbawa, nabasa mo na ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan (Jehovah-Shalom), at may nakikita ka sa church na pag-aawayan, ipanalangin mo, “Lord, ipahayag mo ang iyong kapayapaan sa kalagitnaan namin upang makita ng maraming tao na ikaw ang Diyos ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan.” Kung isang araw, binasa mo ang Awit 23, “The LORD is my shepherd” (23:1), at may isang pamilya dito sa church na alam mong naghihikahos at nawawalan na ng tiwala sa Diyos, ipanalangin mo, “Aming Ama, ipakita mo sa pamilyang ito na ikaw ang Mabuting Pastol. Ikaw ang mag-aalaga sa kanila. Hindi mo sila hahayaang mapahamak. Ibibigay mo sa kanila ang lahat ng kanilang kailangan.”

2.  Pray back God’s work in history. Ibalik mo sa panalangin ang mga ipinakita niyang ginawa niya sa kasaysayan. Halimbawa, nabasa mo ang ginawa ng Diyos para sa mga Israelita, nang iligtas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, kung paanong gumawa ang Diyos at ipinakita ang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salot at paghati sa dagat na tinawiran nila. Tapos sa loob mismo ng pamilya mo, mayroong matagal nang alipin ng bisyo at walang kakwenta-kwentang buhay. Ipanalangin mo sa Diyos, “Ama, ipakita mo ang iyong makapangyarihang kamay at hanguin sa pagkakalugmok sa bisyo ang aking asawa. Ipakita mo ang iyong pagliligtas sa kanya sa pamamagitan ng Panginoong Jesu-Cristo.”

Pagkatapos naman ay nabasa mo ang tungkol sa kung paano ipinadala ng Diyos si Jesu-Cristo, dahil sa kanyang pag-ibig, upang bayaran ang ating mga kasalanan. Buong kasaysayan bago siya dumating ay patungo sa kanya. Buong kasaysayan ay nagbago nang siya ay dumating. Tapos nagpasalamat ka sa Diyos dahil binigyan ka niya ng kaligtasan dahil sa iyong pananalig sa kanya. Tapos naisip mo ang mga kaklase mo na alam mong walang patutunguhan ang buhay dahil wala si Cristo sa kanila. Ipanalangin mo, “Panginoon, gamitin mo ako upang maipahayag sa kanila ang pagliligtas na ginawa ni Cristo. Ipakilala mo ang iyong sarili sa kanila upang di mapahamak ang kanilang buhay.” Ganyan ang praying back. That’s how we pray, “Hallowed be your name.” At dalangin ko na matutunan natin ito upang mabigyan ng karangalan ang Diyos sa ating mga panalangin at sa kanyang mga sagot dito.

“Hallowed be your name.” Ibig sabihin, “Gawin mo, O aming Ama, lahat ng magagawa mo upang ikaw na nag-iisang dakilang Diyos ay makilala at maitaas at maparangalan sa buhay namin at sa buhay ng ibang tao sa pamamagitan namin.” Nag-iisang layunin ng Diyos ang mabigyan ng karangalan ang kanyang pangalan. ‘Yan din ang nag-iisang layunin natin – sa panalangin natin, at sa buong buhay natin. “Hallowed be your name.”

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.