Treasuring the Gospel

By Derick Parfan | October 18, 2009

Series: Celebrating the Cross of Christ

1 Corinthians 15:1-11 (ESV)[1]

Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you—unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the twelve. Then he appeared to more than five hundred brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me. For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Whether then it was I or they, so we preach and so you believed.

Nasa puso ko ngayon, at alam kong ito rin ang nais ng Diyos, na maranasan ng bawat isa sa atin ang tunay na kaligtasan ayon sa katotohanan ng Salita ng Diyos. I don’t just want you to be here to enjoy the fellowship or the worship or being in the church. It is our vision that we will see a “grace-communities of committed followers of Christ.” Those followers of Christ are “genuinely saved.” Those who don’t just claim to be saved, but are really saved. At kasama dito at nasa sentro nito ay ang pagkakaunawa natin sa “gospel.” Kaya nga simula sa susunod na Linggo ay sisimulan natin ang series sa Galatians, na pinapakita kung ano talaga ang “gospel” at ano ang implikasyon nito sa buhay natin. If we don’t get the gospel right, nothing else in our life – in our marriage, church, witness the world, battle against sin and Satan – nothing else will be right.

Getting the gospel right and seeing how it transforms our life and our relationship with God will be our focus beginning today. Pero hindi lang sapat na tama ang pagkakaunawa natin sa gospel. Maraming tao ang nakakaunawa nito ngunit hindi nila nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Hindi lang nauunawaan ng tama kundi pinahahalagahan at pinanghahawakan. It is my prayer that we will treasure the gospel because we see how important it is. Malinaw itong makikita sa sulat ni Pablo sa 1 Corinthians 15:1-11. Before we treasure it, we must ask:

What is the gospel?

Ano ba ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo (gospel) ay galing sa salitang Griyego euangelion na nangangahulugang “mabuting balita” (good news). Ang larawang nakikita dito sa panahon ng mga unang Cristiano ay isang mensaherong galing sa hari o emperador na naglalakbay sa kalye at ipinapahayag ang “mabuting balita” na galing sa hari. Ito ‘yung inaabangan at pinapakinggan ng mga tao. At ang “gospel” na pinag-uusapan natin ngayon ay hindi lamang mabuting balita kundi pinakamabuting balita na maririnig ng tao? Why is it the best news? Ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Corinto:

Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap: na si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya’y inilibing; at muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan (1 Cor. 15:3-4).

(1)   The gospel is the good news about Jesus. The gospel is not good news without Jesus. At the center of the single message of Christianity is the person and works of Christ. Ang ebanghelyo ay mabuting balita tungkol kay Cristo at sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kung hindi naparito si Jesus, kung hindi nagkatawang-tao ang Diyos, wala tayong pag-asa. Lahat tayo ay alipin pa rin ng ating mga kasalanan, at nasa ilalim ng hatol at poot ng Diyos. Ito ang mabuting balita: “si Cristo’y namatay…at siya’y inilibing; at muling nabuhay….” Ngunit sasabihin ng ilan, ano naman ang kinalaman ng kamatayan ni Cristo sa buhay natin?

(2)   The gospel is the good news that God is for us. Ang ebanghelyo ay mabuting balita dahil may ginawa ang Diyos para sa atin. Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos dahil sa pagrerebelde natin sa kanya. Ngunit si Jesus ay “namatay para sa ating mga kasalanan.” Ibig sabihin, ang parusa na dapat ay tatanggapin natin siya ang umako. Bayad na! Kung dati hiwalay tayo sa Diyos, dahil namatay si Cristo ngayon ay mailalapit na niya tayo sa Diyos dahil binayaran niya ang kasalanang humahadlang sa relasyon natin sa Diyos. “For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in the spirit (1 Pet. 3:18). Isn’t that good news?

Nakatanggap na ba kayo ng message na nanalo kayo sa isang raffle at sinasabing kuhanin ninyo ang premyo ninyo. Sa sobrang katuwaan ninyo pumunta kayo sa lugar na pagkukuhanan ng premyo. Tapos nalaman ninyong hindi naman pala totoo at gimik lang. Hindi ganyan ang mensahe ng ebanghelyo. It is not just too good to be true. It is real and historical. Nangyari talaga.

(3)   The gospel is the good news of the unfolding of God’s plan in history. Ang ebanghelyo ay ang mabuting balita na ang layunin ng Diyos noong simula pa ay natupad sa kasaysayan. Si Cristo’y namatay “ayon sa mga kasulatan” at siya’y muling nabuhay “ayon sa mga kasulatan.” Sa simula pa’y nakasaad na sa mga sulat ng mga propeta ang plano ng Diyos na iligtas ang mga taong makasalanan sa pamamagitan ni Cristo.

But he was wounded for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the Lord has laid on him the iniquity of us all…it was the will of the Lord to crush him; he has put him to grief; when his soul makes an offering for sin, he shall see his offspring; he shall prolong his days; the will of the Lord shall prosper in his hand (Isa. 53:5-6, 10).

Kalooban ng Diyos ang nangyari. Hindi ito aksidente. At ang kanyang plano, tunay na nangyari. Kaya nga binanggit ni Pablo na si Jesus ay “nalibing” para patunayang siya’y namatay talaga at ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi haka-haka, guni-guni, o gawa-gawa ng mga taong nahihibang o panatiko. May nakakitang siya’y muling nabuhay. Bakit naman nila ibubuwis ang buhay nila sa pagpapahayag ng isang pangyayari na hindi naman pala totoo?

The gospel is good news, ang mabuting balita tungkol kay Cristo, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang mabuting balita na dahil sa ginawa ni Jesus ang Diyos ay hindi na laban sa atin (he is now for us), ang mabuting balita na ang plano ng Diyos noong simula pa ay natupad sa kasaysayan. Ito ang balitang napakinggan natin, tinanggap, at pinaniniwalaan. At kung hanggang ngayon ay hindi mo pa tinatanggap na ito ay totoo, nananawagan ang Diyos na ilagak mo ang iyong buong tiwala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at magsisi sa iyong mga kasalanan at magpatuloy na sumunod at magpasakop sa kanyang kalooban. Kung hindi, the good news for us will be bad news for you! Jesus Christ our Savior will be your terrible judge at the last day! Kung narinig mo na ngayon ang mabuting balita, may pagpapasyang dapat kang gawin. At kung hindi mo pa lubos na nauunawaan, inaanyayahan kita na dumalo sa “Following Jesus: A Class on Basic Christianity” para mas maunawaan mo ang mabuting balita. The gospel is so important for you to ignore.

Why is the gospel important for Christians?

Alam ko marami sa inyo ang Cristiano na at sumasampalataya kay Cristo at alam ninyong mahalaga talaga ang ebanghelyo para ang isang tao ay maligtas. Pero marahil iniisip ninyo na bakit ito ang sermon ko ngayon kung karamihan naman sa inyo ay mga Cristiano na. “Ah, gusto siguro ni pastor na mas maintindihan namin ito para alam namin kung ano ang sasabihin namin sa iba.” Oo, kasama ‘yan sa layunin ko bakit binabalik-balikan ko ang pinakasentro na mensahe ng buong Bibliya. I want all of you to go out and reach out to others with the gospel of the grace of God. At panalangin ko, “O Lord, make it happen in our church. May we have a lifestyle that always speaks of your gospel to others everyday.”

The gospel is important for us not just because we need to be prepared to share it to others. Mahalaga ang ebanghelyo sa buhay natin, sa araw-araw. Hindi lamang noong una tayong nakarinig nito at naging dahilan ng kaligtasan natin kundi araw-araw. Alam ni Pablo ito kaya nga sinabi niya, “Ngayon, mga kapatid, ipinaaalala ko sa inyo ang magandang balita…” (v. 1). Ang sinulatan niya dito ay ang church sa Corinth na itinuturing niyang “mga kapatid” kay Cristo. Ang salitang “ipinapaalala” ay literal na “ipinapaalam” na sinasabi niya ito na para bang ngayon lang nila mapapakinggan kahit alam niyang narinig na nila at pinaniwalaan (verse 1, “na inyo nang tinanggap;” verse 11, “kayo naman ay nanampalataya”). Bakit sa tingin mo ipapaalala niya ito kung hindi naman ito mahalaga kahit mga Cristiano na sila?

Paul believes that the gospel is very important for the life of the church in Corinth. “For I delivered to you as of first importance…” (v. 3). Ito ang unang-unang dapat nating pagtuunan ng pansin sa ating buhay Cristiano, sa buhay ng ating iglesia. At lahat ng anumang gawain natin ay dapat nag-uugat dito. Bakit ganoon kahalaga ang ebanghelyo para sa ating mga Cristiano?

(1)   By the gospel we are saved. Ang ebanghelyo ang ginamit ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa ikaliligtas natin. The gospel is God’s instrument for our salvation. “Ngayon, mga kapatid, ipinaaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan” (v. 1). Ipinangaral ang ebanghelyo, tinanggap, at patuloy na kinatatayuan ng mga taga-Corinto. Dito sila nakatayo o nakatindig at hindi lalayo dahil alam nilang mahalaga ang ebanghelyo dahil ito ang ginamit ng Diyos para sila ay maligtas. Ganoon din ang sinasabi ni apostle Peter, “You have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and abiding word of God…And this word is the good news that was preached to you” (1 Pet. 1:25).

Isa sa mga biktima ng bagyong Ondoy ang nagkuwento kung paanong ang kaaway niya ay sumagip sa kanya mula sa baha. Kung hindi dahil sa kaaway niya, patay na sana siya. Itong dating marahil ay hindi niya pinapansin o kinakausap o kapag nagharap ay inaaway, sa tingin mo ba’y hindi magbabago ang pagtrato niya sa dati niyang kaaway? Hindi ba’t pahahalagahan mo rin ang ang Diyos at ang ginamit niyang salba-bida, ang ebanghelyo, para hawakan mo upang ikaw ay maligtas? Kung dati ikaw ay kaaway ng Diyos at ngayon ay itinuturing na niyang kaibigan, hindi ba’t masasabi nating mahalaga talaga sa buhay ng isang Cristiano ang ebanghelyo? By the gospel we are saved. Pero hindi lang ang nakaraang ginawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Ito rin ang ginagamit sa araw-araw ng Diyos upang tayo ay hindi mahulog sa kasalanan at upang lalong tumibay ang ating pananampalataya.

(2)   By the gospel we are being saved. Ang ebanghelyo ang ginagamit ng Diyos upang tayo ay magpatuloy sa kaligtasang nasa atin na. “Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you—unless you believed in vain” (vv. 1-2). Kapansin-pansin na ang ginamit na salita dito ay pangkasalukuyan (sa lumang salin ng MBB, “naliligtas”), inililigtas (“and by which you are being saved”). Pangkasalukuyan! Don’t just think of your salvation as past (justification) but also present (sanctification). Ganito din ang tinukoy ni Pablo sa 1:18, “For the word of the cross (that is, the gospel!) is folly to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.” Mahalaga ang ebanghelyo hindi lang dahil naligtas tayo sa pamamagitan nito kundi tayo ay patuloy na inililigtas sa pamamagitan nito. Ipinapakita dito na ginagamit ito ng Diyos ngayon sa buhay natin upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulang gawa sa buhay natin.

The gospel “is the power of God for salvation to everyone who believes (not, “believed”)” (Rom. 1:16). Ang ebanghelyo ay makapagliligtas lamang sa taong nagpapatuloy sa pananampalataya. We will be saved by the gospel only if we hold fast and sincerely believe, “kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya” (v. 2, MBB). Sinabi niya ito para bigyang babala ang mga taong nasa Corinto na maaaring nakikinig ng sinasabi ni Pablo ngunit hindi naman tunay na nananampalataya. Ayaw niyang bigyan ng maling pag-asa ang mga taong ito na akalaing sila ay ligtas dahil narinig nila ang mensaheng ito, dahil kabilang sila sa iglesia sa Corinto. Ang isang tao ay mapatutunayan lamang na Cristiano kung kanyang “matatag na pinanghahawakan (hold fast) ang salita” (logos, katumbas din ng ebanghelyo sa talatang ito).

Kung hindi nila ito matatag na pinanghahawakan at pagdating ng ilang panahon ay tumalikod dito at bumitaw sila ay hindi tunay na ligtas at hindi tunay na Cristiano. Ito ay nagpapakita na sila ay sumampalataya nang walang kabuluhan. Hindi totoo ang kanilang pananampalataya, peke lang, dahil ang tunay na pananamapalataya ay hahawak kay Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas hindi lamang sa simula kundi hanggang wakas. Kapag ang isang tao na noong una ay nagsabi na siya ay ligtas na dahil nanalangin ng pagtanggap o nagpabautismo o miyembro na ng BBCC ngunit sa paglaon ay sabihin na o ipakita sa kanyang pamumuhay na hindi na mahalaga ang ebanghelyo, hindi na mahalaga si Cristo, at iba na ang kanyang kayamanan sa buhay, siya ay hindi tunay na Cristiano! Pakinggan natin ang babala ni Pablo.

Mahalaga ang ebanghelyo sa buhay ng isang Cristiano dahil ito ang ginagamit ng Diyos upang tapusin ang gawa niya sa buhay natin, sa pagliligtas niya sa atin. Ito ang nagpapaalala sa ating magpatuloy na panghawakan ang salita ng buhay at huwag kailanman bibitaw. By the gospel we are being saved.

If the gospel is important, what should we do then?

Nakita nating mahalaga ang ebanghelyo dahil sa pamamagitan nito ay iniligtas tayo ng Diyos, at patuloy na inililigtas ng Diyos. Kung ganito kahalaga ang ebanghelyo, ano ngayon ang dapat nating gawin?

(1)   Preach the gospel to unbelievers so that they may treasure it. Dapat natin itong ipangaral sa mga wala pa kay Cristo. Kapag ang isang balita ay napakaganda at alam mong napakahalaga hindi ba’t ipagsasabi mo din ito sa iba, lalo na sa mga mahal mo sa buhay? We will train you how to share the gospel and be involved in the outreach ministry of the church. Simulan na ninyo silang ipanalangin. If you really believe it is the power of God for salvation, gusto mo ring marinig ito ng mga kamag-anak at mga kaibigan mo. Katulad ni Pablo na ipinasa sa mga taga-Corinto ang kanyang tinanggap na mahalagang mensahe, “Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap” (v. 3; tingnan ang Acts 18:1-11). Kaya nais namin kayong makapag-aral ng “Following Jesus” na anim na linggong pag-aaral tungkol sa mabuting balita upang matanim ito sa inyong puso at ipasa naman ninyo ito sa iba.

(2)   Preach the gospel to other believers and help them treasure it everyday. Dapat natin itong ipangaral sa ibang mga kapatid kay Cristo. Alam ni Pablong mahalaga ito sa mga taga-Corinto na ngayon ay mga Cristiano na. Kaya naman “ipinapaalala” (v. 1) niya sa kanila ang ebanghelyo. Ganyan ang nais kong gawin para sa inyo. Ipaalala ito. Ganyan ang layunin natin tuwing mayroon tayong Lord’s Supper at Baptism. Ganyan ang gagawin natin linggo-linggo sa ating sama-samang pagsamba. At kahit sa araw-araw, ipapaalala natin sa mga taong nakakalimot ang mabuting balita ni Cristo. Matuto tayo sa ginawa ni Pablo sa mga taga-Corinto. Kapag may lumapit sa inyo at may struggle sa isang kasalanan, ipaalala mo sa kanya na si Cristo ay namatay upang palayain siya dito, at binigyan siya ng Espiritu Santo upang magbigay lakas na mapagtagumpayan ito. Don’t let him be defeated by the lies of Satan. Help your brother rise up in faith by the truth of the gospel.

(3)   Preach the gospel to yourself, and treasure it everyday. Dapat natin itong ipangaral sa ating sarili. Kay Jerry Bridges ko unang narining ang kahalagahan ng “preaching the gospel to yourself everyday.” Dito sa sinulat ni Pablo, ipinapaalala niya sa kanila ang ebanghelyo. At nangangaral ako ng tungkol kay Cristo katulad din ng ginagawa ni Pablo. Alam ko na hindi naman tayo linggo-linggong nagkikita upang mangaral sa inyo at ipaalala ito sa inyo. Kayo ay may responsibilidad na ipaalala sa inyong sarili ang ginawa ni Cristo sa krus.

Paggising mo sa umaga, sa pagharap ninyo sa salamin maaari mong sabihin sa kaharap mo, “Ikaw ay makasalanan at hindi karapat-dapat lumapit sa Diyos at tumanggap ng anumang mabuting bagay mula sa kanya. Ang nararapat sa iyo ay maparusan nang 10 milyong taon at higit pa sa lawa ng apoy sa impiyerno. Ngunit dahil sa habag ng Diyos ay ibinigay niya sa iyo ang kanyang nag-iisang Anak na si Jesus. Binayaran sa krus lahat ng pagkakautang mo sa Diyos. Ngayon ikaw ay ibinilang na matuwid, araw-araw ay binabago ayon sa wangis ni Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At balang-araw ay haharap sa Diyos upang maranasan ang walang hanggang kagalakan sa piling niya.” Preach the gospel to yourself everyday. You need it everyday. It is that important.

“Don’t lose it; it’s so important!”

Kapag sinabi kong “treasure the gospel everyday” ito ay applicable sa lahat sa atin. Sa akin na pastor, kahit sa mga leaders na dito, kahit Cristiano ka na nang higit 20 taon o dalawang buwan pa lang, kahit single ka o may asawa, kahit problemado ang family life mo o itinuturing kayong model family sa church, kahit masagana ang negosyo mo o hirap na hirap kang humanap ng trabaho. God desires that we treasure his gospel everyday. Our life depends on it! It is a matter of death and life, of heaven and hell, of being with God or being separated from God.

Nawala ko ang wedding ring ko isa o dalawang buwan na ang nakakaraan. Alam kong naitabi ko lang sa bahay ‘yun pero hindi ko talaga makita. Kapag nasa bahay kasi kami hindi namin sinusuot yung singsing. Ilang linggo na ang lumipas hindi ko pa rin makita. May panahon na nagsawa na kong hanapin. Alam kong mahalaga ‘yun. Nahihiya nga ako sa asawa ko lalo na kapag tinatanong niya, “Asan na yung singsing?” Tahimik lang ako. Gusto ko talagang makita kaso wala talaga. Last Friday, nagpaper jam ‘yung printer namin. Inayos ko, at nakita ko sa loob ng printer yung singsing. Tuwang-tuwa ako! Buong pagmamalaki kong sinabi sa asawa kong, “Nakita ko na!” At sinabi ko sa kanya na hinding-hindi ko na tatanggalin ang singsing, kahit nasaan pa ako. Walang makaaagaw nito sa akin, malibang putulin ninyo ang daliri ko. Ganito ngayon ito kahalaga sa akin.

Dalangin ko na maging ganito rin kahalaga ito sa inyo na hinding-hindi ninyo hahayaang mawala sa inyo o maagaw ng mga problema, trahedya o mga kayamanan at kasiyahan man dito sa mundo. Pero may time na naisip ko na ang wedding ring simbolo lang naman ng pag-aasawa namin. Hindi naman ibig sabihin na kapag wala nito hindi na kami mag-asawa. Pero ayoko namang bumili ng kapalit, siyempre replacement na ‘yun hindi na talaga wedding ring. Ang gospel, kaiba sa wedding ring, hindi lang simbolo ng ugnayan natin kay Cristo. Ito mismo ang instrumento ng Diyos upang maiugnay tayo muli sa kanya. Hinding-hindi natin ito puwedeng iwala. When we lose it, or replace it with something else, and focus our life on what is not really important in life, we will lose the treasure that the gospel brings, namely, God himself. So I appeal to you, don’t lose it. Treasure it. It’s that important.


[1] All English Scripture quotations are from the English Standard Version, unless otherwise indicated. All Filipino Scripture quotations are from Ang Biblia (2001), unless otherwise indicated. Scripture quotations marked by MBB are from Magandang Balita Biblia (2005).

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.