Slave of Christ

By Derick Parfan | November 15, 2009

Series: Celebrating the Cross of Christ (Galatians)

Galatians 1:10-12 (ESV)[1]

For am I now seeking the approval of man, or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man’s gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ.

Hard Decisions

May mga panahong nalalagay tayo sa isang sitwasyon na para sa atin ay napakahirap magdesisyon. Mayroong dalawang pamimilian pero hirap tayong magdesisyon. Halimbawa, may nanliligaw sa iyong dalawang lalaki. Ang isa ay guwapo pero walang pera at ang isa naman ay hindi kaguwapuhan ngunit mayaman naman. Ano’ng pipiliin mo? At kung halimbawang pinili mo ang una kasi mabait at alam mong sa kanya ka magiging masaya, tapos ayaw naman ng mga magulang mo. Gusto nilang mapangasawa mo yung lalaking mayaman. At sinabing kapag pinili mo yung isa hindi ka na nila ituturing na anak, “Mamili ka, kami ng tatay mo o iyan lalaking iyan. Mamili ka!” Hindi madaling magdesisyon.

Sa buhay Cristiano mahaharap din tayo sa mga ganyang sitwasyon. Gagawin mo ba ang isang bagay na gusto ng mga kaibigan mong gawin mo ngunit alam mong salungat ito sa gusto ni Cristo para sa iyo? Sasabihin mo ba sa kanila ang tungkol kay Cristo gayong alam mo na pagtatawanan ka nila o baka layuan ka nila? May mga desisyon tayong gagawin na depende lang sa preferences natin tulad ng kulay ng damit na isusuot o kung sa Jollibee o McDo kakain. Ngunit kung ang pag-uusapan ay may kinalaman sa pamumuhay – pag-iisip, pananalita, paggawa – na may kinalaman sa ebanghelyo ni Cristo, dapat alam natin kung ano ang pipiliin natin.

Makikita nating alam ni Pablo ang dapat niyang gawin kahit na hindi madali ang sitwasyon niya. Tandaan ninyo na ito ay may kinalaman sa mga taong nagtuturo sa mga Cristiano sa Galacia na dapat silang sumunod sa kautusan ni Moises upang maligtas. Magiging mahinahon ba siya sa sulat at hindi masyadong iintindihin ang problema nila? O “direct confrontation” and dapat gawin dahil malala ang nagiging paglayo nila sa tunay na ebanghelyo? Noong nakaraang Linggo nakita natin na isang seryosong babala ang binigay niya sa sinumang tatalikod sa mensaheng ipinangaral niya sa kanila. Sabi niya sa verse 9, tulad din ng nauna niyang sinabi, “If anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed.”

Alam niya kung ano ang dapat gawin kahit pa batid niyang marami siyang magiging kaaway dahil sa sinabi niya. Mahirap na sitwasyon ito ngunit alam niya ang dapat gawin dahil alam niya kung sino siya, alam niya kung kanino siya. Malinaw sa verse 10 kaya niya nasabi ang mabibigat na salitang iyon at patuloy na ipapangaral ang tunay na ebanghelyo ay dahil siya ay alipin ni Cristo. Kung alam din natin ito at handa tayong mamuhay ayon dito, mahirap man ang harapin nating sitwasyon, alam natin agad kung ano ang gagawin natin maging kapalit man nito ay mahirap para sa atin. Ito ay ang prinsipyo na may kinalaman kung sino tayo bilang mga Cristiano: tayong mga Cristiano ay alipin ni Cristo.

Being a Slave of Christ

Sabi ni Pablo sa v. 10, “Ako ba’y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang-lugod ang mga tao? Kung ako’y nagbibigay-lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Cristo.” Sinasabi dito ni Pablo na ang dahilan kung bakit niya matapang na naipapangaral ang ebanghelyo kahit pa iba ang pinaniniwalaan o itinuturo ng ilan ay dahil siya’y alipin ni Cristo. Ngunit hindi lamang si Pablo tinatawag na alipin ni Cristo. Even Timothy (Phil. 1:1; 2 Tim. 2:24), James (Jas. 1:1), Peter (2 Pet. 1:1), Jude (Jude 1), Tychicus (Col. 4:7) and Epaphras (Col. 1:7; 4:12) were called “slaves” of Christ. Ngunit hindi lang ang mga ito kundi lahat ng mga Cristiano ay alipin ni Cristo.

Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga panginoon sa laman na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Cristo, hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay-lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Cristo, na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. (Eph. 6:5-6)

Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya’y alipin ay malaya sa Panginoon, gayundin ang tinawag nang siya’y malaya ay alipin ni Cristo. Kayo’y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. (1 Cor. 7:22-23)

Mamuhay kayo nang tulad sa taong malalaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. (1 Pet. 2:16; cf. Acts 4:29)

Ano ang “alipin”? Sa mga English translations ang salin ay “servant” ngunit mas tapat sa orihinal na salita kung ang gagamitin ay “slave” dahil ito ay galing sa doulos, na ang literal na salin ay “slave” o “alipin.” John MacArthur explained what this term means:

There are at least six Greek words for “servant,” and doulos is not one of them. For example, diakonos (from which our word deacon is derived) means “servant.” Oiketes speaks of a domestic servant. Pais denotes a young boy who runs errands. Huperetes (usually translated “minister”) literally signifies a low-level servant who pulls an oar on the lower deck of a large ship. Leitourgos, also meaning “minister,” designates someone who performs some kind of religious service. Therapon, used of Moses in Hebrews 3:5 (“faithful in all His house as a servant”), refers to a dignified kind of high-level service. And there are several more specific Greek words that describe service in terms far loftier and more respectable than doulos.

Doulos speaks of slavery, pure and simple. It is not at all a hazy or uncertain term. It describes someone lacking personal freedom and personal rights whose very existence is defined by his service to another. It is the sort of slavery in which “human autonomy is set aside and an alien will takes precedence of one’s own” (Murray J. Harris, Slave of Christ, 112). This is total, unqualified submission to the control and the directives of a higher authority – slavery, not merely service at one’s own discretion.[2]

Kailangan nating maunawaan ang pagkakaiba ng lingkod at alipin. Totoo ngang ang alipin ay naglilingkod ngunit hindi lang iyon. Harris quotes Dr. Josef Tson, a Romanian pastor who had been arrested and imprisoned in 1974 and 1977, then exiled in 1981, who “forcefully expressed his preference to be introduced simply as “a slave of Jesus Christ”:

In twentieth-century Christianity we have replaced the expression “total surrender” with the word “commitment,” and “slave” with “servant.” But there is an important difference. A servant gives service to someone, but a slave belongs to someone. We commit ourselves to do something, but when we surrender ourselves to someone, we give ourselves up.[3]

Si Pablo’y alipin ni Cristo. Hindi siya maaaring maglingkod sa dalawang panginoon, kay Cristo lang. Batid ni Pablo ang sinasabi ni Cristo sa Mat. 9:24, “No one can serve two masters.” Kung ang pangangaral ng tunay na ebanghelyo ang ipinagkatiwala sa kanyang gawin, ito ang gagawin niya kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao. Marami nang pag-uusig ang dinanas niya dahil dito. Ngunit pagtitiisan niya dahil kay Cristo. Dahil alam niyang ang isang alipin ni Cristo ay siyang pag-aari ni Cristo at nakapailalim sa kalooban ng Diyos.

The meaning of doulos is “total surrender.” Pagsusuko o lubusang pagpapasakop ng buong buhay at pagkatao kay Cristo. Anong katangian ng isang alipin ni Cristo ang ipinapakita ni Pablo sa mga taga-Galacia? In verse 10, he shows that a slave of Christ is totally surrendered to God’s will. In verses 11-12, he shows that a slave of Christ is totally surrendered to God’s word.

Total Surrender to God’s Will

Sabi niya sa verse 10, “Ako ba’y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang-lugod ang mga tao? Kung ako’y nagbibigay-lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Cristo.” Paul was totally surrendered to God’s will. Ang isang alipin ni Cristo ay lubusang nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pagpapasakop na ito para kay Pablo?

Dahil siya ay alipin ni Cristo, hindi ang pagsasagawa ng kagustuhan ng tao ang pangunahing layunin niya. Sinasabi ng mga kaaway ni Pablo na ang hangarin niya kung bakit siya nangangaral ay para sumikat o makilala ng mga tao dahil mukhang mas madaling tanggapin ang mensahe niya. Pinatunayan niya sa sinabi niya sa verses 8-9 na hindi iyon ang hangad niya. Bakit niya susumpain ang mga taong iyon kung ang hangad niya ay popularidad? Kung popularity contest ito siguradong talo si Pablo.

Dati, bago siya sumunod kay Cristo, sa kanyang pagsisikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay ginagawa niya ang mga ito upang makita ng mga tao ang kanyang katuwiran. Pero ngayon hindi na, kaya nga ang tanong niya ay, “Kung ako’y nagbibigay-lugod pa rin sa tao…” Dati ganyan siya, ngayon hindi na dahil sa biyaya ng Diyos na nakay Cristo (tingnan ang Phil. 3:4-11). Kung pamimiliin siya: pagsang-ayon ng tao o ng Diyos? Pagbibigay-lugod sa tao o sa Diyos? Kagustuhan ng tao o ng Diyos? Alam nila ang pipiliin ni Pablo.

Dahil siya ay alipin ni Cristo, ang pagsasagawa ng kagustuhan ng Diyos ang pangunahing layunin niya. At kung siya’y alipin, ang pagsang-ayon ng Diyos ang pangunahing hangad niya, hindi ng tao. Kung siya’y alipin, ang pangunahing hangad niya ay ang pagbibigay-lugod sa Diyos at kay Cristo, hindi sa tao. Kung sa pagbibigay-lugod sa Diyos ay hindi niya mabigyang-lugod ang tao, hindi ito problema sa kanya. Ang mahalaga para sa kanya ay ang kanyang responsibilidad sa Diyos.

Hindi ibig sabihin nito na wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, o sa pagsang-ayon ng iba. Katunayan sinabi niya sa 2 Cor. 5:11, “Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others.” At sa 1 Cor. 10:33, “Just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved.” Ginagawa niya ang mga ito hindi para sa sariling popularidad kundi upang mabigyang karangalan ang Diyos, at para sa kaligtasan ng mga tao.

Kung ang isang gawain ay makapagbibigay-lugod sa tao ngunit magdudulot naman ng kapahamakan sa tao o hindi makapagbibigay karangalan sa Diyos, malinaw na alam ng mga taga-Galacia na hindi niya magagawa ito. Ang pangangaral ng ibang ebanghelyo bagamat matutuwa ang mga nagtuturo sa kanila, ngunit hindi naman para sa karangalan ng Diyos at ikapapahamak pa ng mga taga-Galacia. Hinding-hindi niya magagawa ito. Sinisikap din niyang bigyang-lugod ang tao ngunit hindi ito ang pangunahin sa kanya, kundi ang pagsang-ayon o karangalan ng Diyos (1 Cor. 10:31).

Ipinapakita dito ni Pablo ang relasyon na mayroon siya at lahat tayong mga Cristiano kay Cristo – tayo ang alipin, siya ang Panginoon. Kagustuhan niya ang masusunod, hindi sarili nating kagustuhan. Sa tuwing nahaharap ka sa isang sitwasyon at alam mo ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos, maaaring alin sa dalwa ang tugon mo: “Yes, Lord” or “No.” Hindi pwedeng “No, Lord.” That’s a contradiction. A “slave” always says “Yes, Lord” and, in our case, willingly.

Ang kalayaan natin ay kalayaan mula sa pagkaalipin sa sarili nating kagustuhan, sa kasalanan, sa sariling diskarte sa buhay. Akala ng marami na ang kalayaan ay ang kalayaang gawin kung ano ang gusto mong gawin. Hindi! Ang pagkaalipin kay Cristo ang tunay na kalayaan. Kalayaan na hindi natin kailangang gawin ang kagustuhan ng ibang tao para sa atin. Kalayaang gawin kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Ito ang tunay na kalayaan.

Alam ko dati pa na tinatawag ako ng Diyos na maging pastor, alam kong ito ang kagustuhan niya para sa akin. Ngunit may takot ako noon na baka hindi magustuhan ng mga tao ang pagpapastor ko. Ngunit itinuro sa akin na hindi iyon ang pangunahin kundi ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Unti-unti kong natututunan na ako ay alipin ni Cristo at dapat mamuhay na nagpapasakop sa kanyang kagustuhan una sa lahat – bago ang kagustuhan ng iba o ng sarili.

Total Surrender to God’s Word

Sinabi pa niya sa verses 11-12 ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit niya ipinaglalaban ang kanyang “ebanghelyo”: “Sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao, o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Jesu-Cristo.” Kung hindi siya magiging tapat sa mensaheng iniwan sa kanya ng kanyang Master na si Cristo, ano pa’t tinawag siyang alipin ni Cristo? Here, we can see that Paul is totally surrendered to God’s Word. Ang isang alipin ni Cristo ay lubusang nagpapasakop sa Salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pagpapasakop na ito para kay Pablo?

Dahil siya ay alipin ni Cristo, hindi ang salita o opinyon ng tao ang pangunahing awtoridad sa kanyang pamumuhay at pangangaral. Ang ipinapangaral niya ay hindi ang mensaheng galing sa tao, o natutunan niya sa iba. Sa mga taong nagsasabi na wala siyang karapatan bilang isang apostol, sinabi niya na ang kanyang awtoridad ay hindi galing sa tao. Hindi niya ito tinanggap mula sa mga apostol sa Jerusalem. Hindi ito itinuro sa kanya ng tao.

Kaya sa simula pa lamang ay ipinakilala niya, “Paul, an apostle – not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead” (v. 1). His message is not man’s message. Ito ay galing mismo sa Diyos. Katulad ni Pablo, malaki din ang implikasyon para sa atin kung malalaman nating ang salitang hawak natin ay hindi lamang salita ng sinumang tao.

Dahil siya ay alipin ni Cristo, ang salita ng Diyos at ang tunay na mensahe ng kaligtasan ang pangunahing awtoridad sa kanyang pamumuhay at pangangaral. Ang mensaheng ito ay tinanggap niya sa pamamagitan ng pahayag ni Cristo. Ang pahayag (Gk. apokalupsis) na binabanggit dito ay may kinalaman sa isang katotohanan na dati ay nakatago ngunit ngayon ay nahayag. Ang pagpapahayag na ito ay may kinalaman sa katotohanan ng ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Ito ay ang salitang galing sa Diyos. Paano ito natutunan ni Pablo? Sinabi na niya na “hindi ko ito tinanggap mula sa tao, o itinuro man sa akin.” Direkta itong sinabi ni Cristo kay Pablo. This is a firsthand revelation, not second hand, not even from the apostles at Jerusalem.

Unang nangyari ang pagpapahayag na ito sa daan patungong Damasco kung saan nagpakita sa kaniya si Jesu-Cristo (Acts 9:3-8; 22:6-11; 26:12-18; 1 Cor. 15:8). Doon ay sinabi ni Cristo sa kanya na itinatalaga siya upang maging lingkod at maging saksi sa mga bagay na ipinakita sa kanya ni Cristo (Acts 26:16). Paul is under obligation as a “slave” to faithfully preach this message, even if it means the disapproval of many, and many persecutions resulting from that. Paano naman sa atin? God revealed to us the gospel. God revealed himself to us through the gospel. His will is for us to take this gospel to other people. And when we do we have no right to change it or soften it. Even if some of it are hard to believe, say it. Dahil dito nakasalalay ang buhay ng maraming tao.

Kung buhay at kamatayan na ang nakasalalay naiiba na ang reaksiyon natin. Noong Miyerkules habang nasa bus ako pabalik sa Quezon City, sinabi ng isang lalaki na nakaupo sa may likuran ko, “May granada ako.” Hindi ako makapagsalita, nakatingin lang ako sa kanya. Ilang minuto akong nakaupo at iniisip kung ano ang gagawin ko. Totoo kaya iyon o nanloloko lang o baka lasing? Paano kung totoo? Lumapit ako sa harapan at doon naupo at sinabi sa kundoktor ng bus. Ginawa ko ang alam kong dapat gawin dahil kung totoo ang sinasabi niya hindi lamang buhay ko ang nakasalalay kundi pati buhay ng maraming pasahero sa bus. Buti na lang at hindi totoo.

Pero tayo alam nating totoo ang narinig nating mabuting balita. Alam kong totoo ang sinasabi ng Bibliya dahil ito ay Salita ng Diyos. Nagbibigay din ito ng babala sa atin at katuruan kung paano magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga naniniwala ako sa dahan-dahan at sunud-sunod na pagpapaliwanag ng Bibliya. My opinion does not matter. God’s word does. Not my authority as a pastor but the authority of God’s word in all of life. At dahil ito’y Salita ng Diyos, dito nakasalalay ang inyong buhay. Bakit hindi ako magtatapat na ipangaral ito?

You received the gospel, the Word of God. Kung ikaw ay tunay na alipin ni Cristo, nasa iyong puso ang hangaring ang buhay mo ay naaayon sa kaligtasang tinanggap mo mula kay Cristo. Nasa puso mo ang hangaring ibahagi ang mensaheng ito sa iba. Hindi ka magbabakasakali na maaaring hindi naman totoong nahaharap sa panganib ang mga mahal mo sa buhay kung hindi sila magtitiwala kay Cristo. Dahil alam mong totoo, sisikapin mong ibahagi ito sa iba.

A Slave Acts Like a Slave

Si Pablo ay alipin ni Cristo. Dahil diyan, ang kanyang buong buhay ay nakapailalim sa kagustuhan ng Diyos at sa awtoridad ng kanyang mga salita. Anuman ang maging reaksiyon ng mga tao sa sasabihin niya, anuman ang sinasabi ng iba, magiging tapat siya sa kanyang Panginoon at sa kanyang ebanghelyo. Ganoon din tayo. Our will must be totally surrenderred to the will of God. Our life must be totally surrendered to the word of God. We are slaves of Christ. We must acts as slaves of Christ.

Hanga ako sa tapang ni John MacArthur. Sa interview kay Larry King sa CNN kasama ang ilan sa mga leaders ng Islam, Judaism, at atheism, sinabi niya na ang tanging basehan lamang ng kaligtasan patungo sa Langit ay si Jesus, wala nang iba. Sinabi niya na ito ang gospel na kailangang malaman at paniwalaan ng isang tao para maligtas. Alam niyang maaaring magalit sa kanya ang kasama niya sa panel at ang libu-libong tao na nanonood na ang paniniwala ay kahit anong relihiyon ay patungo sa Diyos. Iyan ang namumuhay bilang isang alipin ni Cristo. Ngunit nakalulungkot ding malaman na mayroong mga nainterview din si Larry King na ibang pastor ng malalaking churches sa America na hindi masabi ng diretso na si Jesus lamang ang daan ng kaligtasan.

Malinaw sa ministeryo ni John MacArthur na nais niyang mamuhay bilang alipin ni Cristo at ng kanyang ebanghelyo. “It is essential that we who proclaim God’s Word from the pulpit preach it clearly and accurately. If we confuse the message of the gospel, whatever else we say cannot undo the damage…After years of grappling with the issues and seeing the confusion that surrounds the gospel, I cannot keep silent. The doctrine of salvation is basic to all we teach. We cannot confidently point people to the way of life unless we get the gospel right.”[4]

Ikaw, ano ang tingin mo sa sarili mong relasyon kay Cristo. Ikaw ba ay empleyado na gagawin lang ang trabaho dahil may suweldo at promotion? Ikaw ba ay isang volunteer na gagawin lang kung ano ang gusto mong gawin ayon sa oras na gusto mo, ayon paraang gusto mo? Nakikita mo ba ang sarili mo bilang isang alipin ni Cristo? Kung ikaw ay Cristiano, ikaw ay alipin ni Cristo. It is not just an option for higher level of discipleship. You are a slave of Christ, if you truly received the gospel of the grace of Christ. The question is, Do you live like a slave of Christ? Think for a moment about the decisions – in your thinking, in your words, and in your actions – you have made lately. Does it clearly reveal who is Lord in your life?


[1] All English Scripture quotations are from the English Standard Version, unless otherwise indicated. All Filipino Scripture quotations are from Ang Biblia (2001), unless otherwise indicated. Scripture quotations marked by MBB are from Magandang Balita Biblia (2005).

[2] John F. MacArthur, Jr. The Gospel According to Jesus, rev. ed. (Grand Rapids; Zondervan, 2008, orig. pub. 1988), 28.

[3] Murray J. Harris, Slave of Christ: A New Testament Metaphor for Devotion to Christ (Downers Grove, Ill.: Apollos/InterVarsity, 1999), 18.

[4] MacArthur, 16, 22.

3 Comments

  1. Hi, the message in this is what I have been looking for we are slaves and not just servants however its in another language, is it possible to have it in english my email fwngure@gmail.com from Kenya.

    Like

  2. Am looking for meaning of servant versus slave for Christ. Thanks for this information but I too would like to read this in English!

    Like

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.