Foolish

Download mp3 | Download pdf

By Derick Parfan | January 10, 2010

Celebrating the Cross of Christ: An Exposition of Galatians

Galatians 3:1-5

O foolish Galatians! Who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this: Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain–if indeed it was in vain? Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law, or by hearing with faith? (ESV)

A Foolishness that can’t be Ignored

There is a kind of foolishness that you can ignore. Maaaring tawanan mo sa simula pero hanggang doon lang. Halimbawa ay inutusan mo ang anak mong bumili ng toyo tapos pagbalik ay suka ang dala. “Hay naku.” Pero hanggang doon lang. But there are “serious” foolishness that you just can‟t ignore, assuming that you are not the one in that kind of situation. Hindi mo maaaring tawanan. You need to deal with it. Ibang usapan na kapag pinabili mo ng toyo ang anak mo tapos hindi na bumalik at nabalitaan mong nakipagtanan na sa anak ng may-ari ng tindahan.

The situation in Galatia is too serious to be ignored. Ang nangyayari sa mga Cristiano sa Galacia ay hindi maaaring palampasin ni Pablo. Napakalaki ng nakataya dito. Kaya simula ng panibagong bahaging ito ng kanyang sulat, hindi niya mapigilang itago ang matinding emosyon niya, “O foolish Galatians!” (v. 1). This is a very strong rebuke. Malinaw na pinapagalitan sila ni Pablo dahil sa kanilang kahangalan. Hindi natin mauunawaan kung bakit ito ginagawa ni Pablo kung hindi tayo aware sa kung anong nangyayari sa mga iglesia sa Galacia.

Malinaw sa sulat niya na makikita nating ang mga iglesiang itinatag ni Pablo sa mga siyudad sa Galacia na mayroon nang mga nagtuturo sa kanila ng “ebanghelyo” na iba sa itinuturo ni Pablo. Ang problema ay nagsisimula na silang lumayo sa tunay na ebanghelyo, “I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel” (1:6). Ang tawag sa mga nagtuturong ito ay mga Judaizers, dahil sinasabi nilang ang mga Hentil ay dapat na sumunod sa mga kautusan at tradisyong Judio upang maranasan nila ang tunay na kaligtasan. Tamang sumampalataya kay Cristo ngunit kailangan din nilang magpatuli, huwag kumain ng mga bawal, at kung anu-ano pa.

Kasama sa pagtuturo ng mga taong ito ay ang siraan ang ministeryo ni Pablo at sabihing wala siyang awtoridad na magturo ng tungkol sa kaligtasan. Hindi siya tunay na apostol at dapat lamang pakinggan ay ang mga nasa Jerusalem. He is a “second-class” apostle. Kaya naman mula chapter 1 hanggang chapter 2 ay ipinagtanggol niya ang kanyang pagiging tunay na apostol na galing mismo kay Cristo dahil dito nakasalalay ang mensaheng ipagtatanggol niya sa mga taga-Galacia. “For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man’s gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ” (1:11-12). Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng patotoo niya sa nangyari nang magpakita sa kanya si Cristo (1:13-24), noong nagbalik siya sa Jerusalem para kausapin ang mga apostol (2:1-10), at nang pagsabihan niya sa harap ng marami si Pedro dahil sa kanyang pagpapanggap sa harap ng mga Judaizers (2:11-14).

Sa Galatians 2:15-21, inumpisahan ni Pablong sabihing muli sa kanila kung ano ang kahulugan ng kamatayan ni Jesus sa krus. “Yet we know that a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ” (2:16). Pagkatapos dito sa 3:1-5 ay patutunayan niya sa kanila na ito ang totoo una dahil ito ang naranasan na nila at pangalawa dahil ito ang sinasabi ng buong kasulatan (mula 3:6 hanggang chap. 4). Sa chapters 5-6 ay ipapakita niya ang mga implikasyon nito sa buhay Cristiano at sa kalayaang mayroon na tayo kay Cristo.

Batay sa layunin ng kanyang sulat, sa sinabi ni Pablong “O foolish Galatians!” (v. 1) na inulit pa niya sa verse 3,“Are you so foolish?”, ipinapakita niya na isang malaking kahangalan ang maniwala na ibibilang tayo ng Diyos na matuwid o tatanggapin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng gawa natin. Isang kahangalan ang mamuhay na para bang kailangang dagdagan ang ginawa ni Cristo upang tanggapin tayo ng Diyos. What is “foolishness” here? Ito ay hindi dahil wala silang pinag-aralan o mahina ang ulo nila. Ito ay dahil ayaw nilang gamitin ang kanilang pang-unawa at ayaw nilang ilapat sa buhay ang maliwanag na itinuro sa kanila at naranasan nila.

What do we learn from Paul’s strong rebuke? Ang itinuturo niya ay ginagawa din niya, “Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness.” (6:1). May pagkakataong kailangan talaga nating ituwid nang harapan ang isang kapatid na nalilihis ng landas. Kung mahal natin sila, itutuwid natin sila. Hindi tayo mananahimik lang. Kahit hindi pa komportable sa atin, dapat nating gawin.

Paul loves them that is why he rebukes them, he corrects them. Dalawang pagkakamali ang nais ituwid ni Pablo. Ang isa ay ang paniniwala na ang isang tao ay ibibilang na matuwid (justified) sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang pangalawa ay ang paniniwala na ibibilang nga tayo na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa ngunit dapat natin itong tumbasan ng ating gawa sa pamumuhay natin bilang dagdag sa ginawa ni Cristo. Ang dalawang ito ay malaking kahangalan. Bakit ito naging kahangalan?

It Undermines the Value of Christ’s Work

Ito ay malaking kahangalan dahil nawawalang-saysay ang ginawa ni Cristo sa krus. “Who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified” (v. 1). Maliwanag na maliwanag sa kanila ang mensahe tungkol sa kamatayan ni Cristo at ang kahalagahan nito ngunit namumuhay sila na para bang hindi namatay si Jesus sa krus para sa kanila. Kaya ito malaking kahangalan.

Tanong niya sa kanila, “Who has bewitched you?” Ang salitang “bewitched” (Gk. baskaino) ay dito lamang ginamit sa Bagong Tipan. Inihahambing ni Pablo ang nangyayari sa Galacia na para bang mayroong isang magician na nag-magic sa kanila upang iba na ang makita nila at paniwalaan. Sa Filipino ang salin ay “gumayuma.” Ang gayuma, sa paniwala ng iba, ay ginagamit upang ang isang tao ay mapaibig ng isa. Sinasabi dito ni Pablo na malinaw na nakita na nila kung sino si Cristo at ang kanyang ginawa, pero bakit ganoon ang nangyayari sa kanila, hindi kapani-paniwala. Ngunit hindi nila ito puwedeng isisi sa iba, mayroon silang responsibilidad upang bantayan ang sarili upang hindi maimpluwensiyahan ng iba‟t ibang katuruang salungat sa ebanghelyo ni Cristo. “You were running well. Who hindered you from obeying the truth” (5:7)? Don’t let other men or Satan hinder you from believing and obeying the gospel, the true gospel.

Parang may nag-magic o gumayuma sa kanila dahil sabi niya, “It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified.” Ang “publicly portrayed” ay hindi nangangahulugang nakita talaga nila si Cristo na nakapako. Ang salitang ito ay ginamit upang ipakita ni Pablo na hayag sa kanila ang kamatayan ni Cristo, tulad ng isang billboard sa EDSA na kitang-kita ng marami. Hindinakatago o malabo ang tungkol kay Cristo. Ito ang passion ni Paul sa kanyang pangangaral, “I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified” (1 Cor. 2:2), ang ipangaral ang krus ni Cristo. Malinaw ito sa kanila. Kitang-kita nila. The only way they would not be able to see this is if they will close their eyes or turn to look to something else. At iyon nga ang ginagawa nila.

Ipinapakita rin dito ni Pablo na ang kamatayan ni Jesus ay hindi lamang past event. In the preaching of the gospel, Christ is “publicly portrayed as crucified.” Ang “crucified” ay nasa perfect tense (literally, “having been crucified”) na nagpapakita na ang nangyaring ito ay nagpapatuloy ang kahalagahan hanggang sa ngayon. Tulad ng isang kasal, nangyari na minsan ngunit ang epekto ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Hindi nila maaaring isipin na ang kamatayan ni Jesus ay may value lang noong unang araw na sila‟y sumampalataya. Hindi! Malinaw ito sa 2:20, “I have been crucified with Christ. It is no longer I who live but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.”

Kung kayo, naririnig ninyong malinaw ang tungkol kay Cristo, tapos sa araw-araw na buhay naman ay parang walang saysay ang ginawa ni Cristo sa krus, ano’ng tawag sa inyo? Hindi ba’t “hangal” din tulad ng mga taga-Galacia.

It Undermines the Necessity of the Holy Spirit’s Work

Kahangalan ang ginagawa ng mga taga-Galacia dahil hindi sila tumitingin sa ginawa ni Cristo sa krus. Ito ay rin ay malaking kahangalan dahil ipinapakita nila na sila ay nananangan sa sarili nilang magagawa sa kanilang pamumuhay Cristiano sa halip na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. “Let me ask you only this: Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh” (vv. 2-3)? Ang gawa ng Espiritu sa buhay natin ay mula simula hanggang wakas. Isang kahangalan na akalain na mayroon tayong maiaambag sa ginagawa ng Espiritu.

“Let me ask you only this: Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith” (v. 2)? Sunud-sunod ang tanong ni Pablo dito at sa mga susunod pang talata. Sa kahangalan nila ipinapakita ni Pablo na alam naman nila kung ano ang totoo. Kailangan lang ipamukha ulit sa kanila para matauhan o mahimasmasan. “Let me ask you only this…” Kung maiintindihan lang nila itong sasabihin niya, tapos na ang usapan. Paano ba nila tinanggap ang Espiritu? Alam nila na ang sagot ay sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa mga bagay na narinig nila dati pa kay Pablo (“hearing with faith”). “Faith comes by hearing and hearing by the words of Christ” (Rom. 10:17). Hindi naman ito dahil sa ginawa nila. Ang Espiritu ay regalo ng Diyos na tinanggap nila. Ibinigay ang Espiritu upang buksan ang kanilang mata sa mensahe ng ebanghelyo, upang maunawaan nila ang katotohanan, upang baguhin ang puso nila, upang maging tatak na ngayon ay pagmamay-ari na sila ng Diyos. Walang magsasabi sa kanilang ito ay bayad ng Diyos sa kanilang pagpapagal.

Oo alam nilang regalo ang Espiritu, ngunit aakalain ba nilang sa simula lang sila mananangan sa gawa ng Espiritu? “Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh” (v. 3)? Itinuturo sa kanila ng mga Judaizers, “Oo nga’t tamang sumampalataya kayo kay Cristo, ngunit ngayon naman ay sundin ninyo ang mga kautusan at magpatuli kayo upang maging lubos o ganap ang inyong kaligtasan.” Mali iyon! Tama ngang sumunod sa kautusan ngunit hindi upang bayaran ang ibinigay na ng Diyos, o hindi upang kumpletuhin ang kakulangan sa ipinambayad ni Cristo. Hindi ba’t kahangalan ang pagkatapos kang bigyan ng brand new car ay ipropose mo na bayaran unti-unti nang monthly installment.

Sa daan ng kaligtasan, hindi compatible, hindi puwedeng pag-asawahin ang “pagsunod sa kautusan” at “pananampalataya”; ang “gawa ng Espiritu” at “gawa ng makasalanang tao.” Mula simula hanggang sa pagpapatuloy natin ngayon sa buhay Cristiano, pananampalataya pa rin kay Cristo at pananangan sa kapangyarihan ng Espiritu ang pangunahin hindi ang gawa natin at sariling sikap natin. “If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit” (5:25). Ibinigay na sa atin ang Espiritu upang magpatuloy tayo sa pagsunod sa Diyos hindi sa sariling lakas natin. Kung pagkatapos kang bigyan ng jackhammer para tibagin ang isang matigas na kongkreto tapos ang gagamitin mo naman ay martilyo, ano’ng tawag doon?

It Undermines the Power of God in Our Life

Kahangalan ang pagbaling ng paningin mula sa ginawa ni Jesus sa krus patungo sa iba. Kahangalan din na manangan sa sariling lakas (o kahinaan ng laman) upang magpatuloy sa buhay Cristiano yamang tinanggap na natin ang Espiritu ng Diyos. Isa pang malaking kahangalan na ipinakita ng mga taga-Galacia ay ang tingnan ang mga nangyari sa buhay nila at mga nakita nila ayon sa sarili nilang kakayahan at hindi sa kapangyarihan ng Diyos. “Did you suffer so many things in vain – if indeed it was in vain? Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith” (vv. 4-5)? Lahat ng karanasan nila at lahat ng ipinakitang himala ng Diyos ay dahil lamang sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritung ibinigay niya. Wala sinumang maaaring magsabi na ito ay dahil sa gawa nila. Kung mayroon man, ang tawag sa kanya ay “hangal”?

“Did you suffer so many things in vain – if indeed it was in vain” (v. 4)? Ang salitang “suffer” dito ay ginagamit din upang tumukoy sa mga karanasan – maganda man o hindi. Dahil wala naman tayong makikitang ebidensiya na tumutukoy si Pablo sa mga paghihirap o pag-uusig na dinanas ng mga taga-Galacia, bagamat na mayroon, ay may mainam na tingnan natin ito na tumutukoy sa mga karanasan nila sa buhay Cristiano. “Wala bang kabuluhan ang mga naranasan na ninyo dati?” Kung babalikan nila ang mga iyon, makikita nila ang kamay ng Diyos na kumikilos, hindi nila masasabing ang mga ito ay dahil sa ginawa ng kanilang mga kamay. Kung lalayo sila sa ebanghelyo at mamumuhay nang taliwas dito, maaaring mabale-wala nga ito. Ngunit may pag-asa pa (“if indeed it was in vain”). It was not in vain. Dapat nilang marealize ang gawa ng Diyos. Dapat silang tumingin hindi sa ginawa nila, ginagawa nila, o gagawin pa nila. Dapat nilang tingnan at panghawakan ang ginawa na ng Diyos, ang patuloy na ginagawa ng Diyos, at mga ipinangakong gagawin pa ng Diyos! Hindi pa tapos. Ngunit hindi tayo ang kailangang tumapos. “And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ” (Phil. 1:6).

Maliwanag itong makikita sa huli niyang tanong,“Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith” (v. 5)? Alam nila na ang makapangyarihang gawa ng Diyos ay hindi dahil sa ginawa nila kundi dahil sa kanilang pananampalataya at pagtanggap sa Espiritu. At nang ibigay ng Diyos ang Espiritu, saganang-sagana ang biyaya niya. Ang salitang “supply” dito ay nangangahulugan na ito ay ibinigay ng Diyos bilang regalo sa atin at hindi lang iyon, kundi saganang-sagana na sumasapat sa lahat ng ating mga pangangailangan (tingnan ang 2 Cor. 9:10; 2 Pet. 1:5; Col. 2:19). Wala na tayong dapat idagdag pa sa ibinigay niya. Ang salitang “miracles” dito ay galing sa salitang dunamis na karaniwang salin ay “power” (tulad sa Rom. 1:16, “the gospel is the power [dunamis] of God for salvation…” at sa Acts 1:8, “but you will receive power [dunamis] when the Holy Spirit has come upon you.”). When God sends the Holy Spirit, that means power. It can be extraordinary miracles or the strength we need to live day-by-day pleasing to him and serving him. Ang sinasabi ni Pablo ay, “Hindi ninyo ba nakikita na ang mga nangyayari sa inyo – mga himala man o mga sagot sa panalangin ninyo – ay dahil lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Wala ni isa man sa inyo ang may kakayahang gumawa nito. Nangyari ito dahil sa inyong pananalig kay Cristo. Hindi ito dahil pinagtrabahuhan ninyo. Ibinigay itong libre at sagana sa inyo.”

Dahil ito ay sa kapangyarihan ng Diyos wala tayong dapat ipagmalaki. “But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me” (1 Cor. 15:10).Sa iyong mga karanasan sa buhay Cristiano, tinitingnan mo ba ito bilang mga gawa ng Diyos o dahil sa iyong sariling ginawa?

The Father, Son, and Spirit – From Beginning, Middle, and End

Ang kaligtasan ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Tayo ay ibinilang na matuwid hindi dahil sa ginawa nating kabutihan, kundi dahil sa katuwiran ni Cristo na napasaatin sa pamamagitan ng pananalig natin sa kanya. Ito ang dapat nating paniwalaan. Dito rin natin dapat iayon ang bawat bahagi ng ating buhay. Ngunit paano natin gagawin iyon? Paano tayo mamumuhay gaya ng sinabi ni Pablo, “The life I now live I live by faith in the Son of God…” (2:2). Let me summarize my answer based on our text using L-R-T:

LLook to the Cross of Christ. Put the cross of Christ at the center of your life. The essense of true Christian transformation is by beholding the glory of Jesus (2 Cor. 3:18). We must fix our eyes on Jesus, the author and perfector of our faith (Heb. 11:2). Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos at paggawa ng mabuti ay gagawin natin dahil sa ginawa na ni Cristo sa krus. Ito ay gagawin natin mula sa isang damdamin na umaapaw mula sa krus.

RRely on the Holy Spirit. Ang buhay Cristiano ay hindi isang laro na kayang-kaya natin. Sa sarili natin wala tayong magagawa (John 15:5). Kaya kailangang palagi tayong nananangan sa gawa ng Espiritu sa buhay natin, hindi sa sariling lakas natin. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos at paggawa ng mabuti ay gagawin natin hindi sa sariling lakas natin kundi sa tulong ng Espiritu Santo.

TThank God for his work. Wala tayong maiaambag na anuman sa kaligtasan natin. The transformation of our heart and our lives are brought about by the work of God. Kaya kapag nakikita natin ang pagbabago sa buhay natin at nagagawa natin ang mga utos ng Diyos, hindi natin dapat tingnan ang sarili natin na mas magaling kaysa iba. Dapat mag-uumapaw ang pasasalamat sa puso natin dahil lahat ay gawa ng Diyos.

Halimbawa, alam mo na nais ng Diyos para sa isang Cristiano ay sumamba sa kanya kasama ang ibang kapatid tuwing Linggo. Tinatamad kang bumangon ng maaga kapag Linggo at hindi mo feel pumunta sa church. Ano’ng gagawin mo? Look to Jesus and his cross. Alalahanin mo ang dahilan kung bakit namatay si Cristo. Alalahanin mong tinubos ka upang magbigay karangalan sa Diyos. Sa Diyos na tayo hindi para sa sarili. Tapos pagpunta mo sa church, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo para makasamba nang maayos. Uupo ka lang ba at papanoorin ang nangyayari? Rely on the Spirit. Sabihin mo sa Diyos na wala kang kakayahan sa sarili mo na ihandog ang papuring nararapat sa kanya. Hilingin mong kumilos ang Espiritu sa puso mo. At pagkatapos mong makinig ng mensahe, at makapaghandog ng mga kaloob, at umawit nang papuri sa Diyos, pag-uwi mo ba sa bahay ay ipapamukha mo ba sa iba na banal na banal ka na at napakaespirituwal? Ano’ng gagawin mo gayong alam mong gawa ng Diyos kaya‟t naranasan mo ang tunay na pagsamba? Thank God for his work.

Isa pang halimbawa. Alam mong nais ng Diyos bilang ama ng tahanan na ikaw ang manguna upang magabayan ang iyong asawa at mga anak sa pamumuhay nang naaayon sa Salita ng Diyos. Pero sa tingin mo ay mas mahalaga ang paglalaan ng oras sa pagtatrabaho para may maipakain ka sa pamilya mo at makapagtapos ng kolehiyo ang mga anak mo. Ano ngayon ang gagawin mo? Look to Jesus and his cross. Isipin mong namatay siya para sa iyo. Para palitan na ang mga pansariling ambisyon mo ng mataas na layunin ng Diyos para sa iyo at iyong pamilya. Isipin mong namatay si Cristo para maligtas ang iyong mga anak. Tapos sinimulan mo nang gawin at pinangunahan mo ang pamilya mo sa prayer time o kaya ay pagbabasa ng Bible sa mga anak. Pero feeling mo ay hindi mo talaga kaya. Kahit ano‟ng gawin mo parang lumalaking mga rebelde ang mga anak mo. Ano‟ng gagawin mo? Rely on the Holy Spirit. Aminin mong hindi mo kaya sa sariling lakas mo. Hilingin mo ang karunungan mula sa kanya na ibigay sa iyo. Ipanalangin mo palagi ang iyong mga anak. Tapos lumaki na ang mga anak mo at nakakilala sa Diyos. May naging pastor, Sunday School teacher, at missionary. Proud na proud ka at inisip mong dahil sa paghihirap mo kaya ganyan ang mga anak mo. Hindi! Gawa ito ng Diyos kaya thank God for his work.

Like the Galatians, we too can become foolish when we let our lives be derailed by failing to look to the cross of Christ, to rely on the Holy Spirit, and thank God for his work. The Christian life is not dependent on our work, but on the work of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung titingnan natin na sa bawat nararanasan natin at mararanasan pa natin ay gawa ng Diyos – beginning, middle, and end – siya lamang ang mabibigyan ng karangalan.

For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith…Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen (Eph. 3:14-21).

Share your thoughts about this post...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.